Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh tại Kế hoạch số 359-KH/TU ngày 14/11/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các sở ban ngành, địa phương, các tổ chức xã hội và nhân dân; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm, thiếu quyết liệt của các ngành, đơn vị được phân công phụ trách; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong đó, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

Nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, các Cấp ủy đảng, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Kiện toàn hệ thống bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ tỉnh đến địa phương phù hợp với tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy về Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 05/02/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của BCHTW Đảng. Xác định rõ vai trò đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi toàn tỉnh.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng. Tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan cấp tỉnh và địa phương.

Đảm bảo công cụ, phương tiện, thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học kỹ thuật mới để phục vụ tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội thảo, hội nghị, tọa đàm, lễ phát động; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như: Truyền hình, truyền thanh, cổng thông tin điện tử của tỉnh, ngành và bản tin địa phương; sàn giao dịch điện tử, báo điện tử, phóng sự; xây dựng các bài viết, tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các hội thi, các tiểu phẩm, in sổ tay người tiêu dùng,... để truyền tải thông tin chính sách pháp luật và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xử lý vi phạm đối với các hành vi xâm hại đến người tiêu dùng,...; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cá nhân tích cực tham gia viết bài về chủ đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Tổ chức có hiệu quả, đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) hàng năm.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan truyền thông với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xem xét, xác minh tính trung thực và chính xác về công năng, tác dụng của sản phẩm quảng cáo trước khi đăng tải, đưa tin; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc cảnh báo những vi phạm về quảng cáo không trung thực, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại và những nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các chủ thể sản xuất, kinh doanh; nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng và những hậu quả sẽ phải chịu nếu xảy ra vi phạm pháp luật.

Công khai minh bạch và thông tin rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng; hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho người tiêu dùng, nhất là đối với đối tượng người tiêu dùng yếu thế như trẻ em, người già, phụ nữ, công nhân nghèo, khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa,... để mỗi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Hằng năm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ Hội, Chi hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học kỹ thuật mới để phục vụ tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội nghị, tọa đàm, hội thảo,... truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang Website của tỉnh, ngành và bản tin địa phương; xây dựng phóng sự truyền hình, tờ rơi; treo băng rôn, khẩu hiệu.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

Xây dựng cơ chế phối hợp và hỗ trợ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, chú trọng lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, chất lượng, đo lường sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo công cụ, phương tiện, thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường.

Thường xuyên nắm bắt thông tin, đẩy mạnh công tác chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, kiểm tra vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa, công bố tiêu chuẩn chất lượng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và công bố công khai các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hỗ trợ các tổ chức xã hội, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng đề phòng hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng và doanh nghiệp để hỗ trợ và giải quyết nhanh chóng, thuận tiện; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người tiêu dùng giải quyết tranh chấp qua phương thức thương lượng, hòa giải. Đảm bảo ít nhất 80% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 70% vụ việc được tiếp nhận.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đẩy mạnh triển khai chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” thông qua các hình thức như: Hỗ trợ bảo hành, bảo trì sản phẩm, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá sản phẩm, khuyến mại, cung cấp dùng thử sản phẩm không phải trả tiền...; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh quốc gia. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ đối với người tiêu dùng.

Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hình thành, phát triển và hoạt động có hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thường xuyên quan tâm phân tích, đánh giá, phân loại để kịp thời có cơ chế, chính sách để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời khuyến khích, động viên các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, giá thành hợp lý, có uy tín, thương hiệu trên thị trường để cung cấp thông tin đến người tiêu dùng. Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ động theo dõi sát diễn biến cung - cầu hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhất là các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu có biến động tăng giá cao trên địa bàn, kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh biện pháp cụ thể đảm bảo đủ lượng hàng hóa đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh, đặc biệt tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong các dịp Lễ, Tết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp Lễ, Tết nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Nâng cao đạo đức kinh doanh và hình thành văn hóa tiêu dùng an toàn, văn minh, lành mạnh, phát triển bền vững.

Tổ chức khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5. Các hoạt động khác

Căn cứ tình hình thực tế của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp phù hợp với Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư.

Hằng năm, căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTG ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo các chủ đề do Trung ương phát động.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm các nguồn: Ngân sách nhà nước bố trí hằng năm; đóng góp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; tài trợ của các tổ chức, cá nhân; nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc quản lý kinh phí: Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch số 359-KH/TU ngày 14/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục (ban hành kèm theo) và nội dung của Kế hoạch này để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc được giao. Cụ thể:

1. Sở Công Thương: Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, cụ thể:

- Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Triển khai chương trình “Ngày quyền của người tiêu dùng 15/3”, “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”; phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các đối tượng doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;

- Căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, báo cáo UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ người tiêu dùng hàng năm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư; phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền về các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng của các cơ quan chức năng; tuyên truyền về Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

3. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và đoàn thể các cấp về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ người tiêu dùng khi tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo quy định.

4. Sở Tài chính:

Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động về Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng hàng năm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Cục Quản lý thị trường tỉnh:

Thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong công tác kiểm tra, xác minh các sự việc kiến nghị của người tiêu dùng.

6. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh:

Thực hiện các quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 06/9/2012;

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tìm hiểu pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hướng dẫn, giải quyết các phản ảnh, khiếu nại của người tiêu dùng theo đúng quy định của Luật định; rà soát, củng cố bộ máy tổ chức của Hội người tiêu dùng cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đề xuất biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ người tiêu dùng hàng năm.

7. Các sở, ban, ngành liên quan:

Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư.

Phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cử cán bộ tham gia Ban chấp hành Hội và xử lý các vụ khiếu nại liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng.

Căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ người tiêu dùng hàng năm.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Thành lập các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện đối với các địa phương chưa thành lập. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của cấp huyện, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, đặc biệt là công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu sản xuất và lưu thông trên thị trường nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng trên địa bàn.

Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó, chủ động bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư để lồng ghép với các nội dung hoạt động của địa phương nhằm thực hiện tiết kiệm, hiệu quả. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Vào tháng 01 hằng năm, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Tháng 3 hằng năm, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3.

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu về tình hình thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư.

Căn cứ tình hình thực tiễn, tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đề xuất biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ người tiêu dùng hằng năm.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động, triển khai và phối hợp chặt chẽ tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan (t/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (t/h);
- Các tổ chức xã hội, đoàn thể tỉnh (t/h);
- Trung tâm Truyền thông tỉnh (đưa tin);
- V0, V3, TM1, TH1;
- Lưu: VT/TM1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 02/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung

Nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

 

Tổ chức lễ phát động, mít tinh, hội thảo... với nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Triển khai lồng ghép theo Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam; Chủ đề do Bộ Công Thương phát động hàng năm và Kế hoạch của tỉnh.

Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

Các Sở, ban ngành có liên quan;

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD

Xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm

II. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố chính và các địa điểm công cộng và các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở sản xuất

Tháng 01 hàng năm, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Tháng 3 hàng năm, tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3.

Sở Văn hóa, thể thao; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD, các doanh nghiệp.

Tháng 01 và tháng 3 hàng năm

2

Xây dựng ấn phẩm, phóng sự truyền hình, tờ rơi và tổ chức các chương trình, sự kiện với nội dung về quyền lợi người tiêu dùng

Theo chủ đề của Bộ Công Thương và Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

Sở Công Thương, Sở Thông tin và truyền thông

Các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD; các doanh nghiệp.

Xây dựng Kế hoạch cụ thể cho từng năm

3

Kết nối tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

Xây dựng hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp.

2019-2020

4

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung ương và địa phương

Hỗ trợ giải quyết khiếu nại và tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã thành phố, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD; các doanh nghiệp.

2019-2020

5

Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

Xây dựng tin, bài tuyên truyền

Trung tâm truyền thông tỉnh

Các Sở, Ban, ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố, các tổ chức xã lội tham gia BVQLNTD; các doanh nghiệp.

2019-2020

III. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1

Xây dựng, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức làm công tác kiêm nhiệm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện lồng ghép theo kế hoạch đào tạo hàng năm tỉnh giao

Sở Nội vụ, Sở Công thương

Các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Mỗi năm dự kiến tổ chức từ 1- 2 lớp.

2

Xây dựng, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho tổ chức, doanh nghiệp

Triển khai thực hiện lồng ghép theo kế hoạch đào tạo hàng năm tỉnh giao

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD

2019-2020

IV. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

1

Theo dõi sát sao diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa tại địa bàn để kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Thực hiện lồng ghép theo Chỉ thị của tỉnh về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán hàng năm

Sở Công Thương; Sở Tài Chính

Các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp.

Hàng năm

2

Xây dựng quy chế phối hợp quản lý, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm; kế hoạch kiểm tra chuyên đề; kế hoạch kiểm tra đột xuất

Sở Y tế

Sở Công Thương, Sở Khoa học, Sở Nông nghiệp phát triển và nông thôn và Công nghệ và các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

3

Trang bị thiết bị công cụ, thiết bị kiểm tra đánh giá chất lượng hàng hóa

Test nhanh các mẫu thực phẩm... đảm bảo an toàn chất lượng cho người tiêu dùng

Sở Y tế

Các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các phố

Hàng năm

V. Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

1

Phát hành tài liệu hướng dẫn, các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị của người tiêu dùng, để mỗi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD

Hàng năm

2

Thành lập chi hội người tiêu dùng

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thành lập các chi hội người tiêu dùng tại địa phương

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2019-2020

3

Tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng doanh nghiệp hiểu rõ về việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo kế hoạch hàng năm của Bộ Công Thương và Kế hoạch triển khai các hoạt động tỉnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2017-2020 của tỉnh.

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD; các doanh nghiệp.

Mỗi năm dự kiến tổ chức từ 1- 2 lớp.