Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Đ đm bo việc tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mm long móng, giai đoạn 2021 - 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2020 ca Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt, tránh tình trạng chủ quan lơ là, dẫn đến bệnh Lở mồm long móng tái phát, lây lan diện rộng, gây thiệt hại kinh tế và ô nhiễm môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Kiểm soát hiệu quả bệnh Lở mồm long móng (LMLM) và ngăn chặn sự xâm nhập của các chủng vi rút LMLM mới từ bên ngoài vào thành phố Cần Thơ; xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh (ATDB) LMLM và từng bước tiến tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện, cấp thành phố, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Mục tiêu cụ thể

- Số lượng dịch LMLM và gia súc mắc bệnh giảm từ 10 - 20% so với trung bình của c giai đoạn 2016 - 2020.

- Xây dựng thành công và duy trì ít nhất 25 cơ sở chăn nuôi gia súc ATDB đối với bệnh LMLM; từng bước hình thành vùng ATDB cấp huyện hoặc vùng liên huyện của thành phố.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Ngăn chặn sự xâm nhiễm vi rút LMLM tù bên ngoài vào địa bàn thành phố

- Thực hin tốt công tác kiểm dịch động vật, sản phm động vật xuất, nhập và quá cnh tại 02 Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm soát, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật, sn phẩm động vật.

2. Phòng bệnh bằng vắc xin LMLM

- Đối tượng tiêm phòng: tập trung tiêm phòng cho đàn trâu, bò, heo nái, heo đực giống. Ngoài ra, căn cứ đặc điểm dịch tcủa bệnh LMLM và nguồn lực của địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND thành phố Cần Thơ xem xét, quyết định việc tiêm phòng vắc xin LMLM cho các đối tượng gia súc khác.

- Loại vắc xin: căn cứ kết quả giám sát lưu hành vi rút LMLM và khuyến cáo của Cục Thú y đlựa chọn chủng loại vắc xin LMLM tiêm phòng cho đàn vật nuôi tại các quận, huyện, trong đó ưu tiên lựa chọn các chủng loại vắc xin có hàm lượng kháng nguyên cao (từ 6PD50 trở lên).

- Thời gian tiêm phòng: tập trung vào 02 đợt chính trong năm (đợt 1: từ tháng 3 đến tháng 4; đợt 2: từ tháng 9 đến tháng 10). Ngoài 02 đợt tiêm chính, tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi mới phát sinh hoặc đã hết thời gian min dịch, bo đảm tiêm vắc xin cho tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện phi tiêm phòng.

- Điều kiện, phương tiện, dụng cụ và các biện pháp kỹ thuật liên quan đến bảo quản, vận chuyển vắc xin và tiêm phòng phi đạt yêu cầu; tổ chức hưng dẫn, giám sát, đánh giá sau mỗi đợt tiêm phòng.

- Cách thức sử dụng vc xin: theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin; trong đó, lưu ý thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc ngay sau khi tiêm phòng.

3. Giám sát bệnh LMLM

- Giám sát lâm sàng (giám sát bị động)

+ Mục đích phát hiện sớm các ca bệnh để khoanh vùng, dập dịch kịp thời, giảm thiệt hại về kinh tế, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức hướng dẫn mạng lưới thú y cơ svà người chăn nuôi thường xuyên theo dõi, giám sát đàn gia súc trong suốt quá trình nuôi; nếu thấy gia súc có biểu hiệu của bệnh LMLM phi báo cáo ngay cho chính quyền cơ sở hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y quận, huyện hoặc qua đường dây nóng miễn phí (1800599901) đặt tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổ chức điều tra, xác minh và kịp thời trin khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Giám sát lưu hành vi rút (giám sát chủ động)

Hằng năm, căn cứ theo chỉ đạo hướng dẫn của Cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt, btrí kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch chủ động lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút LMLM tại địa phương để cnh báo, phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu về vi rút LMLM, đánh giá tương đồng vắc xin làm căn cứ quyết định lựa chọn chung loại vắc xin cho phù hợp và hiệu quả.

- Giám sát sau tiêm phòng

+ Hằng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch chủ động lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng bệnh để đánh giá hiệu quả sdụng vắc xin LMLM tại thành phố.

+ Thời điểm lấy mẫu: sau 21 ngày ktừ thời điểm tiêm phòng gần nhất.

4. Xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh

Hằng năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan, tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức xây dựng 05 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh hoặc vùng an toàn dịch bệnh LMLM theo các văn bn hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và khuyến cáo của OIE.

5. Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh LMLM

Hằng năm, tổ chức chđộng giám sát, lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện các trường hợp gia súc mang trùng, đồng thời đánh giá tỷ llưu hành vi rút LMLM trong quần thể gia súc.

6. Kiểm soát vận chuyển

- Thực hiện việc kiểm dịch vận chuyn theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

- Đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển; duy trì ổn định nguồn nhân lực đủ để làm công tác kiểm dịch, kim soát vận chuyển; đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển.

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm về kim dịch, kim soát vận chuyn động vật và sản phm động vật.

7. Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

- Tổ chức qun lý giết mổ gia súc theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kim tra vệ sinh thú y.

- Khi phát hiện gia súc có triệu chứng của bệnh LMLM, phi kim tra toàn đàn; đối với con vật có dấu hiệu nghi mc bệnh phải được nuôi nhốt cách ly và xử lý theo quy định; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, khu vực nuôi nhốt; vệ sinh, khtrùng tiêu độc nơi giết mổ trước và sau khi giết mổ, dụng cụ, phương tiện có liên quan.

- Việc giết m bt buộc gia súc mc bệnh tại nơi xảy ra dịch LMLM thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chng dịch bệnh động vật trên cạn.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp giết mổ gia súc trái phép đtránh nguy cơ lây lan dịch bệnh; thực hiện kim tra, đánh giá, phân loại cơ sở giết mtập trung định kỳ theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, giám sát điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ.

8. Biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch

- Chủ gia súc thực hiện các biện pháp xử lý dịch bao gồm:

+ Cách ly ngay động vật mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mc bệnh.

+ Không mua bán, vận chuyn, giết mổ, tiêu thụ, vứt xác động vật mc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường.

+ Thực hiện vệ sinh, kh trùng, tiêu độc, tiêu hủy, giết mbắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan thú y có thẩm quyền và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh động vật theo yêu cầu của Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trưởng ban thú y xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện:

+ Tiến hành xác minh và lấy mẫu chn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh.

+ Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với cơ quan liên quan lập chốt kiểm soát tạm thời trên các trục đường giao thông ra, vào vùng dịch, vùng khống chế nhằm ngăn chặn, không để động vật, sản phẩm động vật mẫn cm ra, vào vùng dịch, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Luật Thú y và có hướng dẫn, giám sát của cơ quan thú y có thẩm quyền; có gii pháp quản lý, kiểm soát việc vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc nội tỉnh để hạn chế lây lan dịch bệnh.

+ Đặt bin báo khu vực có dịch, hướng dẫn tránh đi qua vùng dịch.

+ Tổ chức phun khử trùng các phương tiện vận chuyn từ vùng dịch đi ra ngoài.

+ Xử lý gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh trong vùng dịch theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc công bố dịch bệnh LMLM, công bố hết dịch và tổ chức phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.

9. Thông tin tuyên truyền

- Xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp với từng đối tượng vật nuôi, loại hình truyền thông; tổ chức các lớp lập hun về truyền thông nguy cơ cho các cán bộ làm công tác thú y, khuyến nông cơ sở và người chăn nuôi.

- Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền (như: tờ rơi, pano áp phích, thông tin trên đài truyền hình, truyền thanh,...) để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh LMLM; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM; các quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch bệnh LMLM; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát hiện, báo cáo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM.

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho các hoạt động, bao gồm: dự phòng kinh phí mua vc xin LMLM để phục vụ công tác chống dịch, chi trả công tiêm phòng, chỉ đạo tiêm phòng, chi trả công tiêu hủy gia súc mc bệnh, công cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; htrợ kinh phí trường hợp gia súc bị sảy thai sau tiêm phòng, chết do sốc vắc xin sau tiêm phòng; kinh phí chủ động lấy mẫu giám sát vi rút LMLM, lấy mu giám sát sau tiêm phòng và phí xét nghiệm; kinh phí mua vật tư, dụng cụ, trang thiết bị triển khai Kế hoạch; tổ chức tập huấn, họp sơ kết, tổng kết, thông tin, tuyên truyền; tổ chức xây dựng, vùng, cơ sở ATDB.

Trường hợp dịch bệnh bùng phát, có chiều hướng lây lan diện rộng, địa phương không đảm bảo đủ lượng vắc xin, hóa chất để kịp thời phòng, chống dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu báo cáo UBND thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia theo quy định của Luật Dự trữ quốc gia.

Kinh phí hỗ trợ tiêu hủy gia súc mắc bệnh, gia súc chết do bệnh LMLM được thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Kinh phí chủ sở chăn nuôi

- Đối với đàn gia súc của các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp phi tự bo đảm kinh phí mua vắc xin và thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương. Tổ chức, cá nhân kinh doanh, giết mổ, vận chuyn động vật, sn phẩm động vật bị bệnh, nghi bị bệnh chi trả kinh phí lấy mẫu, xét nghiệm và tiêu hy khi phát hiện động vật, sản phẩm động vật dương tính với vi rút gây bệnh LMLM.

- Tổ chức xây dựng, thẩm định chui, vùng chăn nuôi ATDB đối với bệnh LMLM, cũng như các bệnh khác; bảo đảm kinh phí giám sát dịch bệnh, xây dựng cơ sở ATDB và thực hiện các biện pháp phòng chng dịch khác theo quy định hiện hành của Trung ương và địa phương.

3. Dự toán kinh phí

Hàng năm, căn cứ chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nội dung Kế hoạch này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện thẩm định và trình UBND cùng cấp phê duyệt (có thể lồng ghép vào kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật thành phố (khi được thành lập), chỉ đạo các hoạt động phòng, chống bệnh LMLM trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch này. Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất với UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện trin khai kịp thời các biện pháp bổ sung cho phù hợp.

b) Chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh LMLM trên địa bàn thành phố; phối hợp với STài chính xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí chi thường xuyên phục vụ hoạt động phòng chống dịch theo quy định; thường xuyên báo cáo UBND thành phố nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh LMLM theo từng năm.

c) Tham mưu trình UBND thành phố thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cp khi dịch bệnh động vật được công bố theo quy định tại Điều 26 hoặc Điều 34 của Luật Thú y;

d) Hằng năm, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, gửi báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn theo quy định.

c) Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc các Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

+ Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với Công an, Cảnh sát giao thông, Qun lý thị trường và các đơn vị liên quan,... kiểm tra, kiểm soát giết m, vận chuyn, mua bán gia súc trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

+ Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP.

+ Chuẩn bị nguồn lực và cung ứng đầy đủ vật tư, vắc xin, thuc sát trùng, trang thiết bị để chủ động phòng, chống dịch bệnh.

+ Xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm phù hợp với tình hình dịch bệnh tại các địa phương và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y và UBND thành phố.

+ Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin, định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện theo quy định về phòng chống dịch bệnh trên cạn.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

+ Tổ chức công tác truyền thông; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập hun, đào tạo và chuyn giao ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi.

+ Phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ các hoạt động khuyến nông; xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, cơ sở an toàn dịch bệnh.

- Chi cục Phát triển nông thôn

+ Phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ trong chăn nuôi.

+ Thực hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm chăn nuôi heo, gia cm và bò sa.

2. Ban Chỉ đạo 389 thành phố

Tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xlý nghiêm các trường hợp vận chuyn trái phép động vật và sản phẩm động vật từ ngoài vào thành phố.

3. Sở Công Thương

Thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến thị trường các sản phẩm chăn nuôi và thực hiện các giải pháp bảo đảm lưu thông, bình ổn thị trường; đồng thời, phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán sản phẩm chăn nuôi tại các chợ, siêu thị,... nhm ngăn chặn dịch bệnh LMLM phát sinh.

4. Cục Quản lý thị trường Cần Thơ

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, kim soát, ngăn chặn và phát hiện kịp thời việc vận chuyn, buôn bán động vật và sn phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các phương tiện vận tải vận chuyển động vật, sn phm động vật khi cần thiết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhm ngăn chặn vận chuyển động vật, sn phm mắc bệnh, nghi mc bệnh LMLM vào thành phố tiêu thụ làm lây lan dịch bệnh.

6. Công an thành phố

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SGiao thông vận tải,... phòng ngừa, ngăn chặn và xlý các trường hợp buôn bán, vận chuyn động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc; tổ chức dừng phương tiện giao thông ra, vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng giám sát để thực hiện việc kim soát vận chuyn và vệ sinh, sát trùng tiêu độc.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo công tác thông tin truyền thông trên báo, đài địa phương về Kế hoạch phòng, chống bệnh Lmồm long móng trên địa bàn thành phố Cn Thơ, giai đoạn 2021 - 2025.

8. Sở Tài chính

Chđộng tiếp nhận nguồn kinh phí Trung ương phân phi (nếu có). Căn cứ nội dung Kế hoạch phòng, chống bệnh lmồm long móng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT kịp thời tham mưu UBND thành phố b trí kinh phí hàng năm, đảm bảo thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh LMLM và báo cáo UBND thành phố, Bộ Tài chính nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với SNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng phương án thực hiện tiêu hủy gia súc bệnh, chết và kế hoạch kiểm tra giám sát tại các quận, huyện nhằm bảo vệ môi trường và ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh LMLM đtổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM trong các đơn vị quân đội; hỗ trợ việc tiêu hủy heo bệnh, chết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

11. Sở Khoa học và Công nghệ: phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu các giải pháp khoa học kỹ thuật phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh LMLM.

12. Ủy ban nhân dân quận, huyện

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan trin khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, xây dựng và phê duyệt Kế hoạch trong đó phân công nhiệm vụ cụ th cho các phòng ban, UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo Kế hoạch này; đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục kiện toàn hệ thống thú y theo quy định của Luật Thú y, Chỉ thị s 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư và các văn bản liên quan; tăng cường năng lực tổ chức bộ máy và cơ chế, chính sách quản lý ngành chăn nuôi, thú y đảm bảo phòng, chống dịch bệnh kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác phòng, chống dịch LMLM, đặc biệt công tác giám sát, phát hiện và xdịch.

c) Tổ chức việc khai báo tái đàn và kê khai các cơ sở chăn nuôi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư s 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2019.

d) Phối hợp tổ chức hướng dẫn xây dựng các vùng, cơ sở, chui cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học và liên kết sản xuất tiêu thụ sn phm chăn nuôi.

đ) Tăng cường quản lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cm tập trung trên địa bàn; tiếp tục thực hiện lộ trình di dời các cơ sở giết mổ theo quy hoạch và kêu gọi đầu tư cơ sở giết mổ quy mô lớn ứng dụng công nghệ trong giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm và đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm.

e) Chủ động ưu tiên bố trí kinh phí đthực hiện; btrí nguồn lực, vật tư, phương tiện, quđất đchống dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh khi có dịch, tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ trong phòng chống dịch bệnh LMLM đến người chăn nuôi.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các Đoàn thể chính trị xã hội thành phố

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, đặc biệt là trong việc thực hiện khai báo chăn nuôi và tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm nguy him theo quy định cho đàn vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, tổ chức giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh LMLM trên địa bàn thành phố.

15. Các hiệp hội, doanh nghiệp, người chăn nuôi, người vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi heo

- Thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật về chăn nuôi, thú y và phòng, chng dịch bệnh LMLM.

- Phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong thực hiện công tác phòng, chống dịch; thông báo kịp thời khi phát hiện tình trạng giu dịch của địa phương, của hộ chăn nuôi khác, tình trạng vứt xác động vật ốm chết ra môi trường, hiện tượng ……….

- Áp dụng các quy trình thực hành chăn nuôi tốt, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; thực hiện tiêm phòng vắc xin, vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi; chủ động xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh LMLM theo hướng dẫn của cơ quan thú y có thẩm quyền.

- Tích cực tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền phổ biến kiến thức về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố và hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu kiểm tra, giám sát dịch bệnh.

Đ công tác phòng, chống dịch bệnh LMLM trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch này; đồng thời, thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mc về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
CT, PCT UBND thành phố (1AC);
- UBMT Tổ quốc VN thành phố và các
Đoàn thể;
- H
ội Nông dân thành phố;
- Sở, ban ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- VP. UBND thành phố (2B,3B);
- Cổng thông tin
điện tử thành phố;
- Lưu: VT.HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hè