Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/KH-VKSTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2017 TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm quản lý tài sản công chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Nâng cao nhận thức của Thứ trưởng các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành về vị trí, vai trò công tác quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công để công tác quản lý nhà nước về tài sản công của Ngành đúng pháp luật, khai thác và sử dụng tài sản công một cách hợp lý, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Quán triệt đầy đủ nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công được áp dụng thống nhất trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Viện kiểm sát nhân dân các cấp, đơn vị quản lý và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung Kế hoạch theo đúng thời gian đã đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các Nghị định của Chính phủ, hệ thống văn bản hướng dẫn liên quan

1.1. Đăng tải toàn văn nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các Nghị định, văn bản hướng dẫn liên quan trên Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng VKSND tối cao (Trang tin điện tử VKSND tối cao), Báo điện tử Bảo vệ Pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018 (đã thực hiện).

1.2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức quán triệt đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị.

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Từ Quý II/2018; tiếp tục thực hiện khi Chính phủ, Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công của Ngành; báo cáo, đề xuất Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tổ chức thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Từ Quý II/2018 đến hết năm 2018; tiếp tục thực hiện khi Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành mới các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thay thế.

3. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức quản lý, sử dụng tài sản công

Xây dựng quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ngành, trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành. Rà soát danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của ngành Kiểm sát nhân dân, trên cơ sở đó, đề xuất Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết).

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Từ Quý II/2018 đến hết năm 2018.

4. Tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện, tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản hướng dẫn hiện hành cho các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công trong toàn Ngành

Nội dung tập huấn: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công của Bộ Tài chính, của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính (mời chuyên gia báo cáo), Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị dự toán trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: Trong Quý III/2019 (dự kiến sau khi hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành văn bản hướng dẫn phù hợp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật).

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị dự toán trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cá nhân khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm hoặc đột xuất theo quy định pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra toàn Ngành triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian đã đề ra. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.

2. Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính thực hiện nội dung tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán hằng năm của các đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Cục Kế hoạch - Tài chính báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSNDTC (để b/cáo)
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSNDTC (p/hợp chỉ đạo);
- Cục Kế hoạch - Tài chính; (để t/hiện)
- Thanh tra VKSNDTC; (để t/hiện)
- Văn phòng VKSNDTC; (để t/hiện)
- VKSND cấp cao 1, 2, 3; (để t/hiện)
- VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW; (để t/hiện)
- Cơ quan điều tra VKSNDTC; (để t/hiện)
- Trường ĐHKS Hà Nội; (để t/hiện)
- Trường ĐTBD NVKS tại TP HCM; (để t/hiện)
- Báo BVPL, Tạp chí Kiểm sát;
- Lưu: VT, Cục 3 (VTh, PTSTP).
Tn. 90b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hải Phong