Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14735/BTC-QLCS
V/v triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 ngày 21 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Để triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu quả, kịp thời và đồng bộ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Chỉ đạo tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

2. Chỉ đạo tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, địa phương ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.

3. Căn cứ quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương chỉ đạo xây dựng, ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương bảo đảm thời hạn theo quy định;

b) Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng, ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

(Các dự thảo Nghị định, Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đang trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Trang thông tin về tài sản nhà nước - www.taisancong.vn).

4. Chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài sản công, bảo đảm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo nguyên tắc không tăng thêm bộ máy và biên chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Bộ Tài chính mong nhận được sự phối hợp của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời có ý kiến gửi về Bộ Tài chính đế phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải