Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG THỜI GIAN TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Tuyên Quang, theo phương châm "Bốn tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp đi từ ổ dịch về, các trường hợp là F1, F2 (nếu có) là cử tri đang tham gia bầu cử tại các địa điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban bầu cử các cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố và các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang.

- Không huy động cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện đang cách ly y tế (ca bệnh nghi ngờ, F1, F2 hoặc đi từ ổ dịch đang hoạt động chưa đủ thời gian cách ly theo quy định) tham gia Ban bầu cử, Tổ bầu cử, Tổ Y tế.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc, thành lập các Tổ y tế sẵn sàng đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

II. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Công tác chỉ đạo điều hành, thông tin, tuyên truyền về các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau thời gian bầu cử.

2. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước và trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026 được chia thành 2 phương án:

2.1. Phương án 1: Khi chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2.2. Phương án 2: Khi xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch này)

3. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong các hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử:

- Khi không có dịch: Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại những nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

- Khi có dịch: Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức quy định ở các khu vực: Khu vực không giãn cách xã hội; khu vực giãn cách xã hội và khu vực cách ly xã hội, phong tỏa, bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

4. Công tác chuẩn bị trước ngày tổ chức bầu cử

- Thành lập Tổ y tế phòng, chống dịch tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định và lưu động (cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú của các trường hợp cách ly tại nhà và tại khu vực phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19 (nếu có).

- Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm bầu cử cố định, lưu động theo quy định:

+ Phun khử khuẩn tất cả các địa điểm bầu cử cố định trước 01 ngày diễn ra bầu cử.

+ Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, sàng lọc các cử tri có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… vào phòng cách ly tạm thời.

+ Hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh.

(Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch này)

5. Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử:

5.1. Tại các địa điểm bỏ phiếu cố định: Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại các điểm bầu cử cố định.

5.2. Tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động:

- Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở y tế cho các trường hợp bệnh xác định, trường hợp nghi ngờ (nếu có).

- Tổ chức riêng các điểm bầu cử lưu động tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, nơi lưu trú của cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà và tại khu vực phong tỏa liên quan ca mắc COVID-19 (nếu có), đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và tuân thủ đúng trình tự quy định.

- Công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sau bỏ phiếu tại địa điểm bầu cử ở khu vực phong tỏa, phòng cách ly tạm thời của điểm bầu cử cố định và tất cả các địa điểm bầu cử lưu động (nếu có).

+ Thực hiện khử khuẩn hòm phiếu.

+ Tổ chức thu gom vận chuyển hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu lưu động về địa điểm kiểm phiếu bằng xe y tế chuyên dụng đảm bảo an toàn phòng chống dịch và theo đúng trình tự, quy định. Đồng thời phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu.

+ Thành lập tổ kiểm phiếu riêng đối với các hòm phiếu trên. Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng, chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các địa phương chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tổ chức triển khai kế hoạch này.

- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 tham mưu kịp thời công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử. Thông báo ngay khi phát hiện các trường hợp có liên quan, các trường hợp là F1, F2… là cử tri đang tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn bảo đảm y tế, phòng chống dịch bệnh. Tổ chức tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch cho cán bộ, công chức, viên chức trong Ban bầu cử, Tổ bầu cử.

- Chỉ đạo việc thành lập các Tổ Y tế, Tổ Y tế - Bầu cử, bố trí đầy đủ trang phục phòng chống dịch theo quy định, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế phòng, chống dịch khác tại tất cả các địa điểm bầu cử cố định và lưu động.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Công an tỉnh

- Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bầu cử, kịp thời phối hợp ngăn chặn, xử lý các đối tượng không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và nội quy, quy định tại các khu vực bầu cử.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, các đơn vị có liên quan chủ động nắm bắt tình hình trên không gian mạng, kịp thời đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trước, trong và sau cuộc bầu cử.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu tăng cường, hỗ trợ.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bầu cử lưu động, ở khu cách ly tập trung do quân đội quản lý.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định kinh phí thực hiện kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hiện hành của Nhà nước, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Quán triệt cán bộ, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình gương mẫu chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tổ chức bầu cử.

7. Ủy ban bầu cử các cấp

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Ban hành kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nắm bắt thông tin, thông báo ngay khi phát hiện có cử tri thuộc diện F1, F2, hoặc liên quan đến dịch bệnh... đang bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Xử trí kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh trong thời gian tổ chức bầu cử theo phương án đã ban hành.

- Chỉ đạo thành lập các Tổ Y tế, Tổ Y tế - bầu cử. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, xe chuyên dụng vận chuyển hòm phiếu và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tất cả các điểm bầu cử cố định và lưu động.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia bầu cử.

- Huy động lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh, trật tự trong trường hợp khẩn cấp về dịch.

- Bố trí đầy đủ kinh phí, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các địa phương; các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban bầu cử các cấp;
- Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế;
- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tinh;
- BCĐ PCD COVID -19 tỉnh; (thực hiện)
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; (thực hiện)
- UBND huyện, thành phố; (thực hiện)
- Lưu: VT, TH, NC, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT BẢO ĐẢM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG THỜI GIAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh)

PHƯƠNG ÁN 1: CÔNG TÁC ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG THỜI GIAN BẦU CỬ KHI CHƯA GHI NHẬN TRƯỜNG HỢP NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ CHÍNH

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP

PHỐI HỢP

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1

Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh. Ban hành các văn bản chỉ đạo; thông báo kịp thời tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện và Ban Bầu cử các cấp về các trường hợp nghi ngờ, F1, F2, các trường hợp có liên quan phải cách ly y tế… để kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử

Cập nhật liên tục và thường xuyên tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (đặc biệt các trường hợp nghi ngờ, F1, F2, các trường hợp có liên quan phải thực hiện cách ly y tế để kịp thời báo cáo, xử lý tình huống và có phương án tổ chức bỏ phiếu riêng)

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19tỉnh

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

2

Thực hiện công tác tuyên truyền về các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước và trong thời gian bầu cử

Tuyên truyền cho người dân thực hiện đầy đủ thông điệp 5Kvà các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế khi tham gia bầu cử. Cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Y tế, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

3

Ban hành kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch chi tiết đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian bầu cử tại các địa phương.

Trước 10/5/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

Sở Y tế

II

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BẦU CỬ

1

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

a)

Bố trí hội trường, phòng họp phù hợp theo điều kiện địa phương

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, khu vệ sinh, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên: Tay nắm cửa, cầu thang, tay vịn lan can, bàn phím máy tính…trước và sau họp hoặc khi cần thiết. Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

- Tăng cường thông khí trong phòng bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt hoặc các biện pháp phù hợp khác. Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu.

- Bố trí đầy đủ bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt. Cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay hoặc bố trí các khu vực rửa tay với nước sạch và xà phòng ở vị trí thuận tiện, dễ sử dụng

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế

b)

Thực hiện đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Sở Y tế chỉ đạo trung tâm y tế tuyến huyện bố trí tối thiểu 2 cán bộ y tế tại mỗi điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn (kể cả cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) để đo thân nhiệt, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch tại Hội nghị: Khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang… khi có kế hoạch chi tiết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Sở Y tế chịu trách nhiệm thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi có yêu cầu.

Trong khi diễn ra hội nghị

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố Trung tâm Y tế tuyến huyện

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế

2

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trước ngày diễn ra bầu cử

2.1

Thành lập Tổ Y tế tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định và lưu động

a)

Thành lập Tổ Y tế cố định tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định (thành phần tối thiểu 2 cán bộ y tế)

- Chịu trách nhiệm đảm bảo công tác y tế, hướng dẫn phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu… trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

- Mỗi Tổ Y tế cố định với đầy đủ thuốc men, vật tư, trang thiết bị y tế, trang phục phòng chống dịch… Đảm bảo y tế tại mỗi điểm bầu cử

Trước 10/5/2021

Sở Y tế

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

b)

Thành lập các Tổ Y tế lưu động Các Tổ Y tế - phòng, chống dịch tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động ở các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế

- Sở Y tế phối hợp với Ban chỉ đạo các huyện, thành phố chỉ đạo mỗi Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thành lập 1 Tổ Y tế lưu động, cùng với xe cứu thương và đầy đủ thuốc men, trang thiết bị…

Các tổ y tế lưu động này thường trực và sẵn sàng hỗ trợ Tổ Y tế cố định và làm nhiệm vụ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh thuộc khu vực phụ trách trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

- Chỉ đạo thành lập các Tổ Y tế - phòng, chống dịch tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động ở các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế.

Trước 10/5/2021

Sở Y tế

Cơ sở cách ly tập trung, Ban bầu cử địa phương

c)

Tập huấn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử

- Hướng dẫn mặc trang phục phòng chống dịch

- Công tác vệ sinh khử khuẩn hòm phiếu, thu gom rác thải

- Các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định

Trước 15/5/2021

Sở Y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

2.2

Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử

 

Đảm bảo trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí phục vụ phòng chống dịch bệnh cho bầu cử

Rà soát, vừa sử dụng số trang phục phòng, chống dịch, vật tư, hóa chất hiện có (chưa sử dụng đến) tại địa phương, vừa lập danh mục cần bổ sung

Trước 05/5/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

Sở Tài chính

Lập dự toán kinh phí mua sắm bổ sung số trang thiết bị, vật tư, hóa chất cần sử dụng cho bầu cử

Trước 05/5/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí mua sắm bổ sung số trang thiết bị, vật tư, hóa chất cần sử dụng cho bầu cử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Trước 10/5/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

Sở Tài chính

Sau khi kết thúc bầu cử thống kê tổng hợp, báo cáo trang thiết bị vật tư, hóa chất đã sử dụng

Xong trước 30/5/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

Sở Tài chính

2.3

Chuẩn bị khu vực bầu cử tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19

a)

Phun khử trùng phòng, chống dịch

 

Thực hiện phun thanh khiết môi trường tại tất cả các điểm bầu cử cố định

Làm tốt công tác vệ sinh chung, vệ sinh, khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, khu vệ sinh, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên: Tay nắm cửa, cầu thang, tay vịn lan can, bàn phím máy tính…

Hoàn thành xong trước 1 ngày diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

Sở Y tế

Thực hiện phun thanh khiết môi trường tại các điểm diễn ra sự kiện liên quan (nếu có)

Hoàn thành xong trước 1 ngày diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

Sở Y tế

b)

Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và các điều kiện cần thiết khác tại địa điểm bầu cử đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định

- Yêu cầu các địa điểm bầu cử phải đăng ký điểm để khai báo y tế bằng mã QR-CODE và dán mã QR-CODE ở vị trí dễ nhìn để người dân đến bầu cử có thể quét mã khai báo y tế (với cử tri có sử dụng điện thoại thông minh)

- Bố trí đầy đủ bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt. Cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay hoặc bố trí các khu vực rửa tay với nước sạch và xà phòng ở vị trí thuận tiện, dễ sử dụng.

- Tăng cường thông khí trong phòng bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt hoặc các biện pháp phù hợp khác Đảm bảo giãn cách vị trí ngồi trong phòng Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho đại biểu.

Hoàn thành xong trước 1 ngày diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

Sở Y tế

c)

Bố trí phòng cách ly tạm thời

Yêu cầu mỗi địa điểm bầu cử cố định bố trí 01 phòng cách ly tạm thời đảm bảo đủ các điều kiện phòng, chống dịch, tối thiểu 01 cán bộ hướng dẫn bầu cử mặc quần áo phòng, chống dịch, 01 hòm phiếu riêng và các điều kiện cần thiết khác để bầu cử diễn ra theo đúng quy định cho các trường hợp cách ly tạm thời (sàng lọc có ho, sốt… Và không có yếu tố dịch tễ liên quan)

Hoàn thành xong trước 1 ngày diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

Sở Y tế

3

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian diễn ra bầu cử

3.1

Thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các địa điểm bầu cử cố định

a)

Hướng dẫn khai báo y tế phù hợp cho 100% cán bộ làm nhiệm vụ và cử tri đến bầu cử

- Hướng dẫn sử dụng mã QR-CODE để check in, check out tại các địa điểm bầu cử

- Đối với người không sử dụng điện thoại thông minh, hướng dẫn thực hiện khai báo y tế bằng giấy hoặc bằng hình thức phù hợp khác

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thành phố (trực tiếp là các Tổ Y tế tại các điểm bầu cử)

Sở Y tế

b)

Đo thân nhiệt 100% cán bộ làm nhiệm vụ và cử tri đến bầu cử

- Đo thân nhiệt, sàng lọc các trường hợp có ho, sốt, đau họng… Chuyển sang phòng cách ly tạm thời. Nếu không có yếu tố dịch tễ liên quan thì bỏ phiếu tại đây theo quy định. Nếu có yếu tố dịch tễ liên quan thì báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện để đưa đi cách ly và bỏ phiếu lưu động tại cơ sở y tế theo quy định

- Bố trí nhân lực và máy đo thân nhiệt

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Tổ Y tế tại các điểm bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

c)

Yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ, cử tri đến bầu cử phải đeo khẩu trang. Hướng dẫn thực hiện sát khuẩn tay hoặc rửa tay bằng xà phòng tại các điểm diễn ra bầu cử

Tổ chức phân luồng, chia bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tránh tình trạng gây ùn tắc, tập trung đông người tại điểm diễn ra bầu cử

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Tổ Y tế tại các điểm bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

d)

Trường hợp đột xuất phát hiện ca nghi ngờ, các trường hợp liên quan tới ổ dịch đang hoạt động, F1, F2… Tại địa điểm bầu cử cố định

- Báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện khẩn trương đưa các trường hợp trên và các trường hợp tiếp xúc liên quan cách ly, giám sát y tế theo quy định

- Niêm phong hòm phiếu tại thời điểm phát hiện và khử khuẩn

- Bố trí hòm phiếu phụ để tiếp tục thực hiện bầu cử theo quy định

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Tổ Y tế tại các điểm bầu cử phối hợp với Tổ bầu cử

Sở Y tế; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

3.2

Thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm bầu cử lưu động ở các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế

a)

Đối với cử tri thuộc diện ca bệnh nghi ngờ (nếu có) đang cách ly, điều trị tại cơ sở y tế

 

Tổ chức điểm bầu cử riêng cho người bệnh nghi ngờ đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế

- Tổ bầu cử tại cơ sở y tế mặc trang phục phòng chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến phòng bệnh, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đeo găng tay chuyên dụng trước khi bỏ phiếu.

- Tổ chức sát khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Tổ Y tế - Phòng, chống dịch bệnh phục vụ bầu cử và Tổ bầu cử lưu động

Cơ sở Y tế; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thành phố, Ban bầu cử địa phương

b)

Đối với cử tri thuộc diện đang cách ly tập trung (nếu có) (F1 và các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung)

 

Tổ chức điểm bầu cử riêng cho người đang cách ly tập trung

- Tổ bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung mặc trang phục phòng, chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến phòng cách ly, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đeo găng tay chuyên dụng trước khi bỏ phiếu

- Tổ chức sát khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Tổ Y tế - Phòng, chống dịch bệnh phục vụ bầu cử và Tổ bầu cử lưu động

Cơ sở cách ly tập trung; Ban bầu cử địa phương

c)

Đối với công dân thuộc diện đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu có) (F2 và các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà)

 

Tổ chức điểm bầu cử lưu động đến từng nhà cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

- Tổ bầu cử lưu động phối hợp với Tổ Y tế lưu động đến tại nhà của cử tri đang cách ly tại nhà, mặc trang phục phòng chống dịch đưa hòm phiếu đến từng nhà, nơi lưu trú của cử tri, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi bỏ phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

Tổ Y tế - bầu cử và Tổ bầu cử lưu động

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố; Ban bầu cử các địa phương

4

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch sau khi bỏ phiếu xong

4.1

Vận chuyển hòm phiếu tại địa điểm bầu cử lưu động về khu vực kiểm phiếu

 

Đối với hòm phiếu tại các phòng cách ly tạm thời và tại các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế

- Tổ Y tế thực hiện khử khuẩn hòm phiếu trước khi vận chuyển đi - Cán bộ tổ bầu cử, tổ y tế và xe y tế chuyên dụng thu gom, vận chuyển hòm phiếu về địa điểm kiểm phiếu đảm bảo an toàn phòng chống dịch và theo đúng quy định - Phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu

Sau khi bỏ phiếu xong

Tổ Y tế lưu động, Tổ Bầu cử lưu động

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, Ban Bầu cử các cấp

4.2

Đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình kiểm phiếu

a)

Đối với hòm phiếu tại các điểm bầu cử cố định

Tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy định, đảm bảo cán bộ tham gia kiểm phiếu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (5K) trong thời gian làm việc (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…)

Trong khi kiểm phiếu

Ban Bầu cử các cấp; Cán bộ tham gia kiểm phiếu

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

b)

Đối với hòm phiếu tại các phòng cách ly tạm thời và tại các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế

- Thành lập tổ kiểm phiếu riêng.

- Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…)

Sau khi bỏ phiếu xong, Kiểm phiếu

Ban Bầu cử các cấp; Tổ kiểm phiếu riêng

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

4.3

Vệ sinh, khử khuẩn tại các địa điểm bỏ phiếu sau bầu cử theo quy định

- Dọn vệ sinh chung

- Vệ sinh khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, khu vệ sinh, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên: tay nắm cửa, cầu thang, tay vịn lan can, bàn phím máy tính…

 

Ban Bầu cử các cấp

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

4.4

Thực hiện tự theo dõi sức khỏe đối với tất cả cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân cách ly y tế

- Yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử lưu động thực hiện tự theo dõi sức khỏe 14 ngày theo quy định

- Trường hợp có ho, sốt… Lấy mẫu giám sát COVID-19 theo quy định

Khi kết thúc bầu cử

Tất cả cán bộ phục vụ bầu cử cho các trường hợp bệnh nghi ngờ, F1, F2, các trường hợp cách ly y tế…

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

PHƯƠNG ÁN 2: CÔNG TÁC ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG THỜI GIAN BẦU CỬ KHI XUẤT HIỆN CA BỆNH ĐẦU TIÊN XÂM NHẬP VÀO ĐỊA BÀN TỈNH VÀ CÓ CÁC CA LÂY NHIỄM TRONG CỘNG ĐỒNG

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NHIỆM VỤ CHÍNH

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP

PHỐI HỢP

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

 

 

 

1

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh tổ chức họp khẩn trực tuyến với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh các cấp đề ra các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian bầu cử

Sở Y tế: Chuẩn bị nội dung, báo cáo diễn biến tình hình dịch và kịch bản phòng, chống dịch COVID- 19 đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn, nhanh chóng và đúng quy định.

Cập nhật liên tục, thường xuyên và dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là các ca mắc, việc truy vết các trường hợp F1, F2, khoanh vùng ổ dịch…)

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính bệnh nhân đầu tiên

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 tỉnh

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

2

Tăng cường công tác truyền thông; trong đó tập trung tuyên truyền để ổn định tư tưởng, không gây hoang mang, sợ hãi trong nhân dân. Thực hiện tương tác mạnh mẽ với nhân dân qua mạng xã hội, giao lưu trực tuyến để kịp thời truyền tải các thông điệp, nội dung đảm bảo phòng, chống dịch bệnh khi bầu cử.

- Các cơ quan truyền thông đăng tải các thông tin về tình hình dịch bệnh, thông cáo báo chí và các biện pháp phòng chống dịch tại tỉnh Tuyên Quang; các nội dung các chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về công tác bầu cử đến với người dân

- Tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang cho người dân trước khi diễn ra bầu cử

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

3

Thực hiện thường trực công tác phòng chống dịch 24/24h. Tăng cường trả lời đường dây nóng giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của người dân.

Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thường trực trong thời gian trước, trong khi diễn ra bầu cử và sau khi bỏ phiếu.

Duy trì hiệu quả các số đường dây nóng tại các địa phương.

Trước và trong thời gian diễn ra bầu cử

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

4

Dừng tất cả sự kiện không cần thiết phục vụ chào mừng bầu cử.

Ban hành Văn bản dừng

Trước, trong hoặc ngay sau bầu cử

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 các huyện, thành phố

Sở Y tế

5

Căn cứ diễn biến của tình hình dịch và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế để thực hiện việc bầu cử cho các trường hợp là bệnh nhân dương tính, các đối tượng có nguy cơ cao

- Đảm bảo quyền lợi bầu cử của tất cả công dân đúng quy định.

- Xây dựng phương án bầu cử theo chỉ đạo

Trước, trong bầu cử

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 các huyện, thành phố

- Ban bầu cử các cấp

Sở Y tế

II

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRƯỚC, TRONG VÀ SAU BẦU CỬ

1

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử1

1.1

Đối với khu vực không thực hiện giãn cách xã hội

- Bố trí hội trường tổ chức hội nghị như mục 1.a phần II, phương án 1.

Bố trí chỗ ngồi giãn cách phù hợp, đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi cho đại biểu, hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần thiết.

- Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử chú trọng các hình thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình; phát tờ rơi, tờ gấp... về chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đến địa bàn khu dân cư, hộ gia đình và cử tri. Ngoài ra, có thể lập đường dây nóng, tổng đài tự động hoặc mục hỏi - đáp trực tiếp trên website, cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương để cử tri phản ánh, trao đổi, góp ý về người ứng cử.

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 huyện, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh

1.2

Đối với khu vực thực hiện giãn cách xã hội

a)

Tổ chức Hội nghị trực tiếp

Nguyên tắc: Không tổ chức họp quá 20 người trong một phòng họp. Không mời tham dự đại biểu, cử tri ở khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa.

Bố trí chỗ ngồi trong hội trường đảm bảo khoảng cách 2m giữa các đại biểu; đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi cho đại biểu; hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần thiết. Bố trí phòng cách ly tạm thời khi phát hiện đại biểu, người có biểu hiện sốt, ho.

Bố trí các điều kiện khác tổ chức hội nghị như mục 1.1.a phần II, phương án 2.

Tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước và sau họp cho đại biểu.

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 huyện, thành phố

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh

b)

Tổ chức Hội nghị trực tuyến, tổ chức lấy ý kiến thông qua Email, tin nhắn SMS, qua các ứng dụng zalo, viber…

Không bố trí quá 2 người trong một phòng họp. Bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách 2m khi có 2 người.

Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn phòng họp, bàn ghế bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh. Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 các huyện, thành phố; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh

1.3

Đối với khu vực thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa

a)

Tổ chức Hội nghị trực tuyến ý kiến thông qua Email, tin nhắn SMS, qua các ứng dụng zalo, viber…

Các hoạt động tổ chức hội nghị trực tuyến thực hiện như mục 1.2.b, phần II, phương án 2

Trước khi diễn ra hội nghị 01 ngày

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 các huyện, thành phố

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh

b)

Không tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến được

Chuyến sang tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử đến cử tri. Cán bộ tổ phát phiếu, kiểm phiếu cần thực hiện:

- Được tập huấn về phòng chống lây nhiễm COVID- 19

- Sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân như quần áo phòng hộ, khẩu trang ... trong quá trình làm nhiệm vụ.

- Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri,

- Xử lý khử khuẩn phiếu, hòm phiếu và phương tiện vận chuyển

- Lấy mẫu và xét nghiệm SARS-CoV-2 sau thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ thành viên của tổ

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 các huyện, thành phố

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh

2

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trước ngày diễn ra bầu cử

 

 

 

2.1

Các hoạt động thực hiện như mục 2, phần II, phương án 1.

- Thành lập Tổ Y tế cố định, Thành lập Tổ y tế - Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử tại các địa điểm bỏ phiếu cố định và lưu động

- Đảm bảo trang phục phòng chống dịch, vật tư, hóa chất, kinh phí

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại địa điểm bầu cử cố định và lưu động theo quy định

+ Phun khử khuẩn tất cả các địa điểm bầu cử cố định trước 01 ngày diễn ra bầu cử

+ Bố trí bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, sàng lọc các cử tri có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… vào phòng cách ly tạm thời

2.2

Các hoạt động tăng cường

a)

Thành lập Điểm bầu cử lưu động và Tổ y tế - Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử tại khu vực, vùng dân cư bị phong tỏa phạm vi quy mô nhỏ (cụm dân cư) do yêu cầu trong công tác phòng chống dịch

 

Thành lập điểm bầu cử lưu động và Tổ y tế - Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử lưu động ngay tại khu vực bị phong tỏa phạm vi quy mô nhỏ (cụm dân cư) đảm bảo đúng quy trình và quy định bầu cử.

Thành lập ngay địa điểm bầu cử lưu động tại khu vực phong tỏa, Tổ y tế - Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử lưu động tại khu vực phong tỏa có trách nhiệm đến từng nhà cử tri, hướng dẫn cử tri và đảm bảo quyền lợi bầu cử của người dân.

Số lượng điểm bầu cử lưu động và Tổ y tế - Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử lưu động tùy thuộc vào phạm vi của vùng dân cư bị phong tỏa.

Ngay sau khi có quyết định phong tỏa

Ban bầu cử địa phương

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

b)

Thành lập tổ Y tế - Bầu cử lưu động tại cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân dương tính khi số lượng ít, quy mô nhỏ (sử dụng Tổ y tế - Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử tại mục 1.1 , phần II, phương án 1)

 

Sử dụng Tổ y tế - Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử lưu động tại cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân dương tính đã thành lập tại mục 1.1, phần II, phương án 1

- Tổ y tế - Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử lưu động là cán bộ đang làm nhiệm vụ cách ly điều trị tại cơ sở y tế.

- Ban bầu cử tại địa phương nơi có người bệnh đang cách ly điều trị, có trách nhiệm thành lập 01 tổ bầu cử lưu động, phối hợp với Tổ y tế - Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử thực hiện việc bầu cử cho bệnh nhân, đảm bảo thực hiện các quy định về bầu cử và phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế

Sau khi có bệnh nhân COVID- 19 cách ly điều trị

Ban bầu cử địa  phương; BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

Sở Y tế

c)

Thành lập điểm bầu cử cố định và Tổ y tế - Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử tại khu vực phong tỏa trong trường hợp số lượng cử tri nhiều, quy mô lớn

Thành lập ngay địa điểm bầu cử lưu động tại khu vực phong tỏa, Tổ y tế - Phòng, chống dịch phục vụ bầu cử cố định tại khu vực phong tỏa. Bố trí địa điểm bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn phù hợp theo điều kiện của địa phương. Không bố trí để cử tri các khu vực khác bỏ phiếu cùng.

Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn đối khu vực bên ngoài và bên trong của phòng bỏ phiếu trước và sau bỏ phiếu hoặc khi cần thiết.

Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt..

Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang để sử dụng ngay khi phát hiện cử tri, người có biểu hiện sốt, ho…

Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại khu vực vệ sinh. Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng cho cử tri.

Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh.

Hoàn thành trước ngày diễn ra bầu cử

Ban bầu cử địa phương

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

d)

Thành lập điểm bầu cử cố định tại cơ sở y tế trong trường hợp số lượng bệnh nhân nhiều, quy mô lớn

Căn cứ vào quy định, hướng dẫn về bầu cử và tình hình diễn biến thực tế của dịch COVID-19 để thành lập đơn vị bầu cử cho cơ sở này. Đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hoàn thành trước ngày diễn ra bầu cử

Ban bầu cử địa phương

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố Sở Y tế

e)

Hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử tại các địa điểm bổ sung (khu vực, vùng phong tỏa)

- Hướng dẫn mặc trang phục phòng chống dịch

- Công tác vệ sinh khử khuẩn hòm phiếu, thu gom rác thải

- Các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định

Ngay sau khi thành lập

- Các đơn vị y tế trên địa bàn

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

Sở Y tế

f)

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các địa điểm bầu cử cố định

 

Tại các địa điểm bầu cử cố định

Tại mỗi điểm bầu cử cố định, thông báo trước thời gian cử tri đến bỏ phiếu đảm bảo giãn cách, theo từng khu vực dân cư, không tập trung đông người vào 1 thời điểm.

Bố trí khu vực ngồi chờ đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m.

Hoàn thành trước ngày diễn ra bầu cử

Ban bầu cử các cấp

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

3

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian bầu cử

3.1

Các hoạt động thực hiện như mục 2, phần II, phương án 1

- Hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ và cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đảm bảo khoảng cách theo quy định tại các điểm bầu cử cố định.

- Tổ chức điểm bầu cử lưu động tại cơ sở y tế cho các trường hợp bệnh nghi ngờ, tại cơ sở cách ly tập trung và tại nhà, nơi lưu trú của cử tri đang thực hiện cách ly, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và tuân thủ đúng trình tự quy định.

3.2

Các hoạt động bổ sung

a)

Thực hiện nghiêm việc đảm bảo khoảng cách tiếp xúc trong quá trình diễn ra bầu cử

 

Nơi không thực hiện giãn cách xã hội

Không để cử tri tụ tập thành nhóm đông người tại điểm bỏ phiếu; bố trí vị trí cử tri xếp hàng, phân luồng, các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách phù hợp.

Yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trong quá trình diễn ra bầu cử.

Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Tổ Y tế - phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử.

- TTYT huyện, thành phố

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

 

Khu vực thực hiện giãn cách xã hội hoặc cách ly xã hội và phong tỏa

Thực hiện việc bố trí để cử tri đi bỏ phiếu theo từng khu vực, điểm dân cư theo từng thời gian nhất định, thực hiện phân luồng từ xa

Bố trí vị trí cử tri xếp hàng theo luồng, giữ khoảng cách 2m, các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu đảm bảo khoảng cách 2m. Đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trong quá trình diễn ra bầu cử.

Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Tổ Y tế - phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử.

- TTYT huyện, thành phố

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thành phố

b)

Trường hợp đột xuất phát hiện ca nghi ngờ, F1, F2… Tại địa điểm bầu cử cố định

- Báo cáo Ban bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện khẩn trương đưa các trường hợp trên và các trường hợp tiếp xúc liên quan cách ly, giám sát y tế theo quy định.

- Niêm phong hòm phiếu tại thời điểm phát hiện và khử khuẩn.

- Bố trí hòm phiếu phụ để tiếp tục thực hiện bầu cử theo quy định

Ngay khi phát hiện, Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Ban bầu cử

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

Sở Y tế

c)

Tổ chức bỏ phiếu tại điểm bầu cử lưu động cho người bệnh đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế (thực hiện tương tự như đối với người bệnh nghi ngờ) trong trường hợp số lượng ít, quy mô nhỏ

- Tổ bầu cử tại cơ sở y tế mặc trang phục phòng chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến phòng bệnh, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đeo găng tay chuyên dụng trước khi bỏ phiếu

- Bọc kín bề mặt hòm phiếu trước khi cử tri cầu cử. Tổ chức sát khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Tổ Y tế - phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử.

- TTYT huyện, thành phố

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

d)

Tổ chức bỏ phiếu tại điểm bầu cử lưu động tại khu phong tỏa quy mô nhỏ (cụm dân cư)

- Tổ bầu cử tại khu vực phong tỏa mặc trang phục phòng chống dịch chuyên dụng đưa hòm phiếu đến từng nhà, hướng dẫn bầu cử theo quy định

- Yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đeo găng tay trước khi bỏ phiếu.

- Tổ chức sát khuẩn hòm phiếu trước khi đưa đi kiểm phiếu

Trong thời gian diễn ra bầu cử

- Tổ Y tế - phòng chống dịch tại các điểm bầu cử.

- TTYT huyện, thành phố

BCĐ phòng chống dịch COVI,D-19 các huyện, thành phố

4

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch sau khi bỏ phiếu xong

4.1

Vận chuyển hòm phiếu tại các địa điểm bầu cử cố định ở khu vực phong tỏa và địa điểm bầu cử lưu động về khu vực kiểm phiếu

 

Đối với hòm phiếu tại điểm bầu cử cố định ở khu vực phong tỏa, ở các phòng cách ly tạm thời của điểm bầu cử cố định và tại tất cả các điểm bầu cử lưu động: ở cơ sở y tế, khu vực bị phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế.

- Tổ Y tế thực hiện khử khuẩn hòm phiếu.

- Cán bộ tổ bầu cử, tổ y tế và xe y tế chuyên dụng đến các địa điểm bầu cử lưu động thu gom, vận chuyển hòm phiếu đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định.

- Phun khử khuẩn xe sau khi vận chuyển hòm phiếu

Sau khi bỏ phiếu xong

Ban bầu cử các cấp

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

4.2

Đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình kiểm phiếu

a)

Đối với hòm phiếu tại các điểm bầu cử cố định (trừ hòm phiếu ở khu cách ly, phong tỏa)

Tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy định, đảm bảo cán bộ tham gia kiểm phiếu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (5K) trong thời gian làm việc (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…)

Sau khi bỏ phiếu xong

- Ban Bầu cử các cấp

- Cán bộ tham gia kiểm phiếu

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

b)

Đối với hòm phiếu tại các địa điểm bầu cử cố định của khu phong tỏa, tại phòng cách ly tạm thời của điểm bầu cử cố định và tại tất cả các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, khu vực bị phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà cử tri cách ly y tế.

- Thành lập tổ kiểm phiếu riêng.

- Cán bộ tham gia kiểm phiếu sử dụng trang phục phòng chống dịch và thực hiện các yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…)

Sau khi bỏ phiếu xong

- Ban Bầu cử các cấp

- Tổ kiểm phiếu riêng

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

4.3

Vệ sinh, khử khuẩn tại các địa điểm bỏ phiếu và phòng kiểm phiếu sau bầu cử theo quy định

Tổng vệ sinh chung, thu gom rác thải Phun khử khuẩn nơi tổ chức bầu cử

Sau khi kết thúc bầu cử

- Ban Bầu cử các cấp

- Tổ Y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

4.4

Thực hiện giám sát y tế đối với tất cả cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bầu cử cố định ở khu phong tỏa, điểm bầu cử lưu động ở cơ sở y tế, khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân cách ly y tế

Yêu cầu tất cả cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử lưu động thực hiện tự theo dõi sức khỏe 14 ngày và lấy mẫu giám sát COVID-19 theo quy định

Sau khi kết thúc bầu cử

Tất cả cán bộ thuộc phục vụ bầu cử các trường hợp F0, F1, F2, các trường hợp cách ly y tế…

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

4.5

Tại điểm bầu cử ở khu vực cách ly xã hội hoặc phong tỏa nếu có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ cử tri của điểm bỏ phiếu

Sau khi kết thúc bầu cử

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố

 

PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN CỬ TRI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
(Kèm theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

I. Trong quá trình tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri giới thiệu người ứng cử và vận động bầu cử

1. Khi không có dịch COVID-19

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế

- Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

2. Khi có dịch COVID-19

a) Nơi không thực hiện giãn cách xã hội

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế .

- Đeo khẩu trang khi tham dự các cuộc họp.

- Ngồi đúng vị trí được sắp xếp.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở

b) Khu vực thực hiện giãn cách xã hội

* Tổ chức hội nghị trực tiếp:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đại biểu .

- Đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự các cuộc họp.

- Ngồi đúng vị trí được sắp xếp.

- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi đến và sau khi ra về.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban tổ chức.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

* Tổ chức hội nghị trực tuyến:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m (nếu có trên 1 người tham dự tại một điểm cầu).

- Đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự các cuộc họp.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19.

- c) Khu vực thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa

* Tổ chức hội nghị trực tuyến:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m (nếu có trên 1 người tham dự tại một điểm cầu).

- Đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự các cuộc họp.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

II . Phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình bỏ phiếu bầu cử

1. Khi không có dịch COVID-19

Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử cần thực hiện

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế

- Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử

- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho tại điểm bỏ phiếu

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức bỏ phiếu bầu cử có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức bỏ phiếu bầu cử.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

2. Khi có dịch COVID-19

a) Nơi không thực hiện giãn cách xã hội

Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở

b) Khu vực thực hiện giãn cách xã hội

Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế

- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri

- Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử

- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

c) Khu vực thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa

Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ Tổ bầu cử, cần thực hiện:

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế

- Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa các cử tri.

- Đeo khẩu trang khi đi tham gia bỏ phiếu, tham dự khai mạc và hướng dẫn cử tri bầu cử tại các điểm bỏ phiếu bầu cử

- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử.

- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang đúng nơi quy định; che miệng và mũi khi hắt hơi, ho.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Thực hiện theo hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị đứng ra tổ chức.

- Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.1 Hướng dẫn số 54/HD-MTTW-BTT ngày 25/02/2021 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn việc tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và việc vận động bầu cử tại các địa phương có dịch COVID-19