Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt ở một số nước có chung đường biên giới với tỉnh Kon Tum, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Dịch bệnh trong nước tuy đã được kiểm soát tt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép.

Đ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong những ngày lễ lớn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt đim, nhanh chóng ổn định tình hình". Quyết liệt triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch:

- Người đứng đu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch trên phạm vi quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chính về việc phòng chống dịch trên địa bàn và báo cáo cấp ủy cùng cấp đthống nhất chỉ đạo.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế (khu trang - khử khun - khong cách - không tập trung - khai báo y tế); đặc biệt là thực hiện nghiêm túc việc đeo khu trang khi ra khi nhà và bắt buộc nơi công cộng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh1 và hướng dẫn của ngành Y tế2 (lưu ý các khu vực công cộng; sự kiện, hoạt động tập trung đông người; trên các phương tiện giao thông công cộng...).

- Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thng bản đ chng dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn qun lý, nht là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe...; xlý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng chng dịch.

- Trường hợp phát hiện ca bệnh, phi tập trung chỉ đạo, triển khai phối hợp, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không đdịch bệnh lây lan trên diện rộng. Việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong ta, giãn cách xã hội theo phương châm thiết thực, hiệu quả; bảo đảm an toàn nhưng không đsản xuất, kinh doanh bị đình trệ quy mô quá mức cn thiết; hạn chế tối đa tác động bất lợi đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

- Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế (chú trọng việc đeo khu trang, sát khun...).

2. Sở Y tế

- Rà soát, hoàn chnh các phương án, biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp trong tình hình mới, sẵn sàng đáp ứng mọi tình hung dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong các sự kiện, hoạt động có tập trung đông người, tại các cơ sở thường xuyên tập trung đông người.

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trin khai việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không đvắc xin bị quá hạn.

- Tăng cường tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đi với các trường hợp có biu hiện ho, sốt, khó th, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

3. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chđộng tham mưu, đề xuất các vấn đề liên ngành, vượt thẩm quyền; đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai; Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các đơn vị, địa phương có liên quan

- Tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt kiểm soát chặt chẽ trên toàn tuyến biên giới; thành lập thêm các cht kiểm tra (nếu cần thiết); thường trực và thường xuyên tuần tra, quyết tâm không đ xy ra trường hợp nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới của tỉnh.

- Kiểm soát chặt chquy trình xuất, nhập cảnh đảm bảo công tác phòng chống dịch; tổ chức nghiêm túc công tác kiểm tra, khai báo y tế, cách ly, bàn giao đối tượng cách ly y tế theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh giám sát cộng đồng; tiếp tục tăng cường hoạt động ngăn chặn, rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cnh trái phép trên địa bàn đáp dụng các biện pháp phòng chng dịch kịp thời; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép.

- Thường xuyên trao đổi, nắm thông tin về tình hình dịch bệnh nước bạn đchủ động ứng phó kịp thời với các tình huống, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly; đồng thời chuẩn bị đầy đ, sẵn sàng cho việc khởi động, thành lập thêm các cơ sở cách ly đáp ứng phù hợp với tình hình dịch bệnh và phải bảo đảm an toàn. Thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đng.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Tiểu ban Tuyên truyền - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục truyền thông về đề cao cnh giác với dịch bệnh, thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y t
ế (b/c);
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại bi
u Quốc hội tnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh
y;
- Đ
ng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Ch
tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc t
nh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các tổ chức đoàn thè chính trị - xã hội t
nh;
- Phân hiệu Đại học Đà N
ng tại Kon Tum;
- Trường Cao đ
ng cộng đồng Kon Tum;
- Báo Kon Tum, Đ
ài PTTH tỉnh, Cng TTĐT tnh;
- CVP UBND tỉnh, PCVP phụ trách;
- Lưu VT, KGVXPTDL.

CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 1 Văn bản số 454/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 về việc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

2 Văn bản số 714/SYT-NVYD ngày 24/02/2021 về việc hướng dẫn đeo khu trang phòng chống dịch COVID-19 nơi cộng cộng.