Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/KH-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020” NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án 452);

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 22/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh An Giang;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 452 trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục phổ biến sâu rộng những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết. Từ đó, tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về dân sự, chính trị bằng nhiều hình thức phù hợp. Đồng thời, giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

- Xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan đối với việc thực hiện Đề án 452.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN

1. Đối tượng

a) Nhân dân.

b) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

c) Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Nội dung phổ biến

a) Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR.

b) Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành có liên quan đến thực hiện Đề án 452 như: Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (Luật số 12/2017/QH14), Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Tố tụng Hành chính, Luật Trẻ em.

c) Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

3. Hình thức, biện pháp phổ biến

3.1. Tuyên truyền, phổ biến trên cổng thông tin; Lồng ghép trong các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật năm 2020

a) Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo, đẩy mạnh phổ biến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử trực thuộc; Lồng ghép việc phổ biến nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự và chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, các quy định pháp luật có liên quan đến quyền dân sự và chính trị trong việc tổ chức ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo tăng cường phổ biến qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

3.2. Phổ biến nội dung Công ước ICCPR trên báo chí; Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn lồng ghép tuyên truyền nội dung Công ước ICCPR

a) Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn cho phóng viên, biên tập viên báo chí:

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan.

b) Tập huấn cho giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân:

- Cách thức thực hiện: Tổ chức biên soạn tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo; Thí điểm một số hình thức phổ biến phù hợp trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Lồng ghép bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của địa phương:

- Cách thức thực hiện: Tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức bồi dưỡng cho các Trưởng, Phó Trưởng khóm, ấp, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số).

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự và chính trị trong Hiến pháp năm 2013, các đạo luật do Quốc hội ban hành cho các đối tượng là người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trong Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

đ) Phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự và chính trị trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành đến các đối tượng của Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.3. Tổ chức xây dựng, phát hành tài liệu về Công ước ICCPR, các quy định pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị của con người, công dân

- Cách thức thực hiện: Phân phối các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn; Biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu phổ biến pháp luật về quyền dân sự và chính trị phù hợp với từng đối tượng; Cung cấp tài liệu cho tủ sách pháp luật thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.4. Thời gian thực hiện các công việc tại khoản 3 mục II Kế hoạch này

Thường xuyên và theo lịch công tác của các cơ quan chủ trì từng nội dung nêu trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.

b) Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

- Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, xác định thời gian cụ thể thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Chủ động thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, gửi về Sở Tư pháp tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

c) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này, bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản, quan trọng của công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; Giao Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất, gửi về Sở Tư pháp tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

d) Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh quyết định bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo khả năng cân đối ngân sách và theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn việc lồng ghép phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động kiểm sát, truy tố, xét xử.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh, nhất là cấp xã tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách và các nguồn tài trợ khác (nếu có).

b) Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch, các cơ quan và địa phương sử dụng từ dự toán được giao để thực hiện trên cơ sở lồng ghép, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình