Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 04/KH-UBND

Trà Vinh, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ban hành kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai, phổ biến kịp thời các Luật có hiệu lực thi hành năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (cán bộ, công chức) và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện, góp phần bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng và Nhà nước quy định, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Tăng cường kết hợp việc phổ biến, giáo dục pháp luật các Luật với Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với nội dung thực hiện các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2020; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, xây dựng mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- Tập trung triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2020 gồm: Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Luật phòng, chống tác hại rượu, bia; Luật trồng trọt; Luật chăn nuôi; Luật Thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) được giao chủ trì và phối hợp thực hiện có trách nhiệm lựa chọn, xác định nội dung trọng tâm; từng nhóm đối tượng, địa bàn và thời gian thực hiện triển khai, phổ biến cho phù hợp với tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị; tập trung tuyên truyền, phổ biến vào các đợt cao điểm nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ngày Pháp luật và các hoạt động, sự kiện quan trọng của tỉnh và của cơ quan, đơn vị... để tổ chức triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo sát nội dung, yêu cầu của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, các văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn về phổ biến, giáo dục pháp luật; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan do các cơ quan Trung ương và địa phương ban hành; gắn với triển khai các Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và Chương trình, Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật được giao đang được triển khai thực hiện phù hợp với cơ quan, đơn vị.

- Phát huy vai trò chủ động của cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc tham mưu, tư vấn giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và huy động nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; vai trò trách nhiệm tham mưu của các sở, ban, ngành tỉnh, công chức pháp chế ở các ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để có hình thức triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

III. XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Nhiệm vụ trọng tâm và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

- Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao tổ chức triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành trong năm 2020; tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch, xác định hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, đảm bảo thiết thực.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo trách nhiệm và phạm vi quản lý; chú trọng thực hiện thông qua phổ biến pháp luật trực tiếp; phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải thông tin pháp luật những điểm mới của Luật trên Cổng/trang thông tin điện tử, báo, đài phát thanh, truyền hình, các trạm truyền thanh ở cơ sở, bản tin của cơ quan, đơn vị; kết hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động chuyên môn, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở...

- Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của cơ quan, đơn vị, hoặc định kỳ mời báo cáo viên pháp luật của Bộ, ngành trung ương về chuyên ngành để tập huấn, bồi dưỡng phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; thông tin về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành pháp luật. Kết hợp giới thiệu một số văn bản pháp luật mới, quan trọng, gắn với đời sống hàng ngày, thiết thực của Nhân dân thông qua các đợt cao điểm để tuyên truyền pháp luật như về trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại rượu, bia; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời”; tiêu thụ, sản xuất hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng; chính sách an sinh xã hội...

- Phổ biến, giáo dục pháp luật các Luật có hiệu lực thi hành năm 2020 cần gắn với các hoạt động thực hiện “Ngày pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn thực hiện Ngày pháp luật hàng năm của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh bằng hình thức phù hợp.

- Kết quả triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật các Luật có hiệu lực thi hành năm 2020; định kỳ 6 tháng và năm, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (kèm theo biểu thng kê số liệu phổ biến, giáo dục pháp luật) theo thời hạn quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp gửi về Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể

- Các Luật có hiệu lực thi hành năm 2020 được phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện triển khai, phổ biến theo Phụ lục đính kèm theo Kế hoạch này.

- Các cơ quan, đơn vị còn lại (bao gồm Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh, Đại học Trà Vinh, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng nghề), Trường Chính trị,... theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2020 trên địa bàn theo trách nhiệm, phạm vi quản lý.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín trong cộng đồng, hòa giải viên ở cơ sở tích cực tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động, thuyết phục đồng bào dân tộc thiểu số, người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

- Giao Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức triển khai các Luật có hiệu lực thi hành trong năm 2020 sử dụng trong dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị được giao theo quy định và nguồn kinh phí vận động, tài trợ, hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh đến Sở Tư pháp để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ PBGDPL - BTP;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Sở Tư pháp (02b);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BLĐVP UBND tỉnh;
- Phòng HC-QT;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hẳn

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 04/KH-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Số TT

Nhiệm vụ triển khai, phổ biến nội dung các Luật

Ngày có hiệu lực thi hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Luật Giáo dục

01/7/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

2

Luật Kiến trúc

01/7/2020

Sở Xây dựng

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

3

Luật Quản lý thuế

01/7/2020

Sở Tài chính

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

4

Luật Đầu tư công

01/01/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

5

Luật Thi hành án hình sự

01/01/2020

Công an tỉnh

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

6

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

10/01/2020

Công an tỉnh

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

7

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

01/7/2020

Công an tỉnh

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/7/2020

Công an tỉnh

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

9

Luật bảo vệ bí mật Nhà nước

01/7/2020

Công an tỉnh

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

10

Luật Lực lượng dự bị động viên

01/7/2020

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

11

Luật Dân quân tự vệ

01/7/2020

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

12

Luật phòng, chống tác hại rượu, bia

01/01/2020

Sở Y tế

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

13

Luật Trồng trọt

01/01/2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

14

Luật Chăn nuôi

01/01/2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

15

Luật Thư viện

01/7/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

16

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

01/7/2020

Sở Nội vụ

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

17

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

01/7/2020

Sở Nội vụ

Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

Năm 2020

18

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

01/7/2020

Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Cơ quan, tổ chức có liên quan

Năm 2020