Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG NGÀY 04/2/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình để tổ chức thực hiện có hiệu quả ở địa phương, đơn vị trong tỉnh.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát theo các nội dung của Chỉ thị, có giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị đảm bảo cho việc chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao.

- Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đảm bảo hiệu quả của việc triển khai thi hành Chỉ thị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, của các cấp ủy Đảng; nâng cao năng lực tổ chức, quản lý của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hoàn thiện, ban hành hệ thống văn bản của tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đưa mục tiêu về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, địa phương.

- Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là ở cơ sở; hướng dẫn việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình từ tỉnh đến cơ sở.

- Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thực thi pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình.

- Xây dựng, nhân rộng, duy trì và phát huy có hiệu quả các mô hình câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình và hỗ trợ hiệu quả nạn nhân bạo lực gia đình; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thực hiện sơ kết Chỉ thị vào năm 2022 và tổng kết vào năm 2025.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền văn hóa ứng xử, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức các chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tiếp tục duy trì hoạt động của mạng lưới địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; bố trí phòng tạm lánh tại trạm y tế xã, phường, thị trấn để tiếp nhận chăm sóc, tư vấn sức khỏe ban đầu cho nạn nhân bạo lực gia đình. Thành lập các đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình tại các huyện, thị xã, thành phố.

4. Nâng cao hiệu quả công tác can thiệp, xử lý nhanh các vụ việc bạo lực gia đình

- Can thiệp, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các vụ việc bạo lực gia đình. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành giữa chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở với mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên để kịp thời nắm bắt thông tin vụ việc.

- Quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán hàng năm cho công tác gia đình theo phân cấp ngân sách Nhà nước. Căn cứ nhiệm vụ được phân công các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Tích cực thực hiện tuyên truyền và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Sở, Phòng Văn hóa -Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền trực quan vào các dịp: Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình từ 15/5-30/6/2020; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11/2020. Tuyên truyền lồng ghép với các nội dung phòng, chống ma túy và các nhiệm vụ chính trị phù hợp.

c) Hàng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình., chủ nhiệm các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở. Hướng dẫn việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

e) Theo dõi, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả, duy trì và nhân rộng câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh

- Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về kiến thức và kỹ năng cơ bản giải quyết các vụ, việc liên quan đến bạo lực gia đình; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình để nâng cao nhận thức, ngăn chặn và giải quyết hiệu quả các vụ, việc liên quan đến bạo lực gia đình.

- Tăng cường nắm chắc tình hình, xác định, nhận diện nạn nhân của bạo lực gia đình, đặc biệt nạn nhân là phụ nữ và trẻ em; diện đối tượng xâm hại và bạo lực; xác định các hành vi bạo lực xâm hại có nguyên nhân từ gia đình; tập trung lực lượng xác minh, điều tra, xử lý triệt để các vụ án hình sự liên quan đến bạo lực gia đình, đặc biệt là xâm hại trẻ em, bạo lực, bạo hành trẻ em gây bức xúc trong dư luận xã hội; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân trong các vụ, việc liên quan đến bạo lực gia đình.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí, đảm bảo kinh phí hàng năm thực hiện công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; đảm bảo kinh phí thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch... của Trung ương và của tỉnh phê duyệt.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn bố trí cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về gia đình các cấp và cộng tác viên ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu xây dựng con người Quảng Ngãi phát triển toàn diện từ gia đình.

5. Sở Y tế

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số, y tế gia đình và trẻ em tại cơ sở.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác bảo trợ xã hội cho nạn nhân bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống các tệ nạn xã hội thâm nhập vào gia đình vào các kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em; bạo lực học đường; văn hóa ứng xử trong trường học; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp với trình độ đào tạo của từng cấp học, ngành học và từng lứa tuổi học sinh.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh.

9. Sở Tư pháp

Xây dựng kế hoạch lồng ghép công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm; lồng ghép tập huấn nghiệp vụ hóa giải ở cơ sở gắn với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn nghiệp vụ xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp: tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân thực hiện tốt công tác gia đình về phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình sâu rộng trong cộng đồng.

11. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền và phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; xây dựng các mô hình hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình.

12. Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các ban, ngành đơn vị cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch, văn bản đối với từng nội dung cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương.

- Bố trí cán bộ làm công tác gia đình và xây dựng đội ngũ cộng tác viên về dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở; quy trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình.

- Hàng năm bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu cho công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cấp huyện, cấp xã, đặc biệt hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động các câu lạc bộ, nhóm phòng chống bạo lực gia đình; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Đưa nội dung công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

- Cần tăng cường công tác tập huấn, củng cố, kiện toàn các tổ chức hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để công tác hòa giải cơ sở ngày càng đạt hiệu quả cao, hạn chế thấp nhất trường hợp dẫn đến bạo lực gia đình.

- Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình; tiếp tục nghiên cứu nhân rộng và duy trì các mô hình như: Câu lạc bộ Gia đình văn hóa, Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, Câu lạc bộ nhóm, phòng chống bạo lực gia đình và các mô hình khác về phòng chống bạo lực gia đình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực gia đình nhất là bạo lực gia đình.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, và các đơn vị liên quan của tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các hội đoàn thể;
- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: C, PCVP, các phòng ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng