Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Trong những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế như: tình trạng bạo lực gia đình còn diễn ra ở nhiều nơi; số vụ ly hôn liên quan đến bạo lực gia đình ngày càng tăng; các vụ trọng án từ những mâu thuẫn trong gia đình để lại nhiều hậu quả xấu đối với gia đình và xã hội...Nguyên nhân của tình trạng trên là do các cơ quan, chính quyền, đoàn thể chưa xác định rõ được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực thi các chính sách, pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; việc nhận diện, phát hiện, xử lý các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật thực hiện chưa nghiêm; công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên, chưa đa dạng và hiệu quả. Cán bộ làm công tác gia đình còn thiếu và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa có cộng tác viên về gia đình ở cơ sở.

Để đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam; tổ chức hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình.

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; lên án và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; biểu dương nêu gương người tốt, việc tốt có đóng góp tích cực cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình các cấp; hướng dẫn việc thu thập báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống và tiêu chí ứng xử trong gia đình phù hợp với từng cấp học, bậc học.

3. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành, thị tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em tại cơ sở.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn tiếp nhận thông tin và tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình là trẻ em thông qua Tổng đài 111; thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội; lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

5. Sở Tư pháp

Tham mưu xây dựng kế hoạch lồng ghép công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm; tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở gắn với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ việc xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, pháp luật về hôn nhân và gia đình.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng thời lượng, tần suất truyền thông về chính sách, pháp luật và các hoạt động về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; phát huy vai trò báo chí trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là các điểm nóng về bạo lực gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác nắm bắt tình hình, rà soát, lên danh sách các đối tượng có nguy cơ, khả năng bạo lực với người thân trong gia đình. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, điều tra, bắt giữ, xử lý kịp thời các đối tượng có hành vi phạm tội liên quan đến bạo lực gia đình. Phối hợp cơ quan chức năng triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân chọn các vụ án trọng điểm liên quan đến bạo lực gia đình để đưa ra xét xử công khai, lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

8. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện tốt công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Nội vụ

Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao và các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫn bố trí cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về gia đình các cấp; tham mưu các cơ chế chính sách hỗ trợ đội ngũ cộng tác viên về dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện giám sát và phản biện xã hội các nội dung liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

11. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, Chống bạo lực gia đình, Luật trẻ em; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; xây dựng các mô hình, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tư vấn và bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình.

12. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong toàn ngành, đơn vị thuộc quyền quản lý.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Chỉ đạo các ngành, đơn vị cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng tình hình, xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương.

b) Bố trí cán bộ làm công tác gia đình và triển khai xây dựng đội ngũ cộng tác viên phụ trách công tác dân số, gia đình và trẻ em tại cơ sở.

c) Người đứng đầu chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn.

d) Hàng năm bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cấp huyện, cấp xã. Đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để chỉ đạo thực hiện.

e) Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và các mô hình khác về gia đình; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực và xử lý nghiêm nhũng tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực gia đình, bạo hành gia đình. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị trước ngày 30 tháng 11 về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (để b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT VX UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh;
- CVP, PCVP VX UBND tỉnh;
- Ban Văn hóa XH-HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX (Tr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đình Long