Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 10 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) TỈNH BẮC KẠN NĂM 2022

Căn cứ Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2022. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đánh giá việc triển khai, thực hiện, kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Kịp thời chỉ đạo, định hướng đối với các đơn vị, địa phương; Kiến nghị các cấp, ngành có biện pháp chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

Việc kiểm tra phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm mục đích đã đ ra. Đơn vị được kiểm tra phải tuân thủ nội dung kiểm tra theo kế hoạch.

II. HÌNH THỨC, ĐƠN VỊ KIỂM TRA

1. Hình thức kiểm tra:

Kiểm tra gián tiếp thông qua việc xem xét báo cáo bằng văn bản đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Đơn vị được kiểm tra

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh (các cơ quan đầu mối/chủ trì đối với các chỉ số thành phần của các chỉ s PCI).

- UBND các huyện: Ngân Sơn, Ba B, Na Rì, Pác Nặm, Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới và UBND thành phố Bắc Kạn.

(Danh sách kiểm tra ấn định gồm 15 cơ quan, đơn vị, địa phương)

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

(Theo đề cương gửi kèm)

IV. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra xây dựng báo cáo bằng văn bản theo đề cương gửi về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 31/10/2022 để tổng hợp.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2022.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy định./.

 


Nơi nhận:
Gửi bn giấy:
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
Gửi b
n điện tử:
- CT, PCT UBND tnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm XTĐT & HTDN tỉnh;
- Lưu: VT, Hương

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh
Quang Tuyên

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) TỈNH BẮC KẠN NĂM 2022 (MỐC THỜI GIAN BÁO CÁO TÍNH TỪ 01/01/2022 ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO)
(Kèm theo Kế hoạch số 629/KH-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Nêu khái quát tình hình, đặc điểm cơ quan, đơn vị; địa phương; nhiệm vụ của đơn vị được giao trong thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

2. Những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. KT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Các văn bản chỉ đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương về việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh tại các văn bản: Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21/01/2022; Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 14/4/2022; Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 28/6/2022.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 406/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn, đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các chỉ số thành phần được giao là đơn vị đầu mối/chủ trì của chỉ số PCI; UBND các huyện: Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì, Pác Nặm, Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới và UBND thành phố Bắc Kạn báo cáo kết quả phối hợp, triển khai với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc thực hiện 10 chỉ số thành phần của chỉ số PCI.

3. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022

4. Đánh giá chung

- Kết quả đạt được.

- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn.

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

III. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)