Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Văn bản số 425/BNV-TCBC ngày 01/02/2021 của Bộ Nội vụ về việc Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2021

1. Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

a) Số lượng người làm việc năm 2021

- Số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao là 14.142 người.

- Số viên chức có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021 là 14.125 người; số chưa sử dụng là 17 người.

- Số lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là viên chức có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021 là 17 người.

- Kế hoạch số viên chức giảm trong năm 2021 là 19 người, trong đó: Nghỉ hưu đúng tuổi là 09 người, thực hiện chính sách tinh giản biên chế là 10 người.

b) Hợp đồng lao động năm 2021

- Số hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền giao là 210 người.

- Số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021 là 210 người; số chưa sử dụng là 0.

- Kế hoạch số lao động hợp đồng giảm trong năm 2021: Không.

(Kèm theo Phụ lục số 2A)

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

a) Số lượng người làm việc năm 2021

- Số lượng người làm việc (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) được cơ quan có thẩm quyền giao là 5.759 người.

- Số viên chức (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021 là 5.754 người, số chưa sử dụng là 05 người.

- Số lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là viên chức có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021 là 05 người.

- Kế hoạch số viên chức giảm trong năm 2021 là 22 người, trong đó: Nghỉ hưu đúng tuổi là 13 người, thực hiện chính sách tinh giản biên chế là 09 người.

b) Hợp đồng lao động năm 2021

- Số hợp đồng lao động (do ngân sách nhà nước chi trả chế độ) được cơ quan có thẩm quyền giao là 174 người

- Số lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021 là 174 người; số chưa sử dụng là 0.

- Kế hoạch số lao động hợp đồng giảm trong năm 2021: Không.

(Kèm theo Phụ lục số 2B)

3. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

a) Về số lượng người làm việc năm 2021

- Số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 3.110 người.

- Số viên chức và lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là viên chức có mặt tại thời điểm ngày 31/3/2021 là 2.238 người, trong đó:

+ Số viên chức là 1.772 người;

+ Số lao động hợp đồng là 466 người.

b) Hợp đồng lao động năm 2021: Không

4. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Không.

II. KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2022

1. Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

a) Số lượng người làm việc năm 2022 là 15.486 người, tăng so với năm 2021 là 1.344 người (trong đó sự nghiệp giáo dục: 1.329 người, gồm bậc mầm non: 581 người, bậc tiểu học: 588 người, bậc THCS: 153 người, bậc THPT: 07 người; sự nghiệp y tế: 15 người, gồm Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm: 01 người, Trung tâm Giám định y khoa: 05 người, Trung tâm Pháp y: 09 người).

b) Hợp đồng lao động năm 2022 là 210 người (giữ nguyên như năm 2021)

(Kèm theo Phụ lục số 2A)

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

a) Số lượng người làm việc (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) năm 2022 là 6.045 người, tăng so với năm 2021 là 286 người, trong đó:

- Tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 4.005 người; tăng 276 người so với năm 2021 (trong đó bậc học Mầm non: 111 người; bậc học THCS: 114 người; bậc học THPT: 51 người).

- Tại các đơn vị sự nghiệp y tế là 1.469 người; tăng 10 người so với năm 2021 (trong đó Trung tâm Cấp cứu 115: 10 người).

- Tại các đơn vị sự nghiệp khác là 571 người (giữ nguyên so với năm 2021).

b) Số hợp đồng lao động năm 2022 là 174 người (giữ nguyên so với năm 2021).

(Kèm theo Phụ lục số 2B)

3. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

a) Số lượng người làm việc năm 2022 là 2.990 người, giảm so với năm 2021 là 120 người.

b) Số hợp đồng lao động: không.

4. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Không.

(Kèm theo Phụ lục số 2C)

III. VỀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung cho tỉnh Ninh Bình 1.368 người (sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 1.343 người; sự nghiệp y tế: 25 người).

Lý do:

- Đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Hiện nay do việc tăng số lớp, số học sinh nên số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thiếu 1.605 người so với định mức quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ ngành. Năm 2022, tỉnh Ninh Bình đề nghị bổ sung 1.343 người làm việc tại ngành giáo dục - đào tạo (trong đó bậc mầm non: 570 giáo viên, bậc tiểu học: 475 giáo viên, bậc THCS: 247 giáo viên, bậc THPT: 51 giáo viên).

Số còn lại (262 người làm nhiệm vụ nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong số lượng được giao theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 363/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/3/2019 về việc tuyển dụng đội ngũ nhân viên trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

- Đối với sự nghiệp y tế: Đề nghị bổ sung 25 người cho các đơn vị gồm: Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm: 01 người, Trung tâm Giám định y khoa: 05 người, Trung tâm Pháp y: 09 người, Trung tâm Cấp cứu 115: 10 người; do hiện nay số lượng người làm việc được giao cho các Trung tâm còn thiếu so thực tế, trong khi đó nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng tăng cao đòi hỏi phải bổ sung số lượng người làm việc để đáp ứng kịp thời đội ngũ nhân viên y tế khám, chữa bệnh cho nhân dân.

2. Về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

Đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 384 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

Lý do: Hiện nay toàn tỉnh có 720 đơn vị sự nghiệp công lập. Số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) được giao trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay không đủ để làm nhiệm vụ lái xe, tạp vụ, điện nước và một số công việc khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo và đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VP7.
PH_VP7_KH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

PHỤ LỤC SỐ 2A

KẾ HOẠCH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN
(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày   /   /2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Số TT

Loại hình, tên đơn vị

Số được giao của năm 2021

Số có mặt đến thời điểm 31/3/2021

Kế hoạch năm 2022

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số lượng người làm việc

Hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

Số viên chức

Lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là viên chức

Lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

Số lượng người làm việc

Hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI+VII)

14,352

14,142

210

14,352

14,125

17

210

15,696

15,486

210

I

Giáo dục - Đào tạo

11,640

11,629

11

11,640

11,612

17

11

12,969

12,958

11

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

46

35

11

46

35

 

11

53

42

11

 

Trường THPT Dân tộc nội trú

46

35

11

46

35

 

11

53

42

11

2

UBND Tp Ninh Bình

855

855

 

855

855

 

 

932

932

 

2.1

Bậc Mầm non

281

281

 

281

281

 

 

281

281

 

2.1.1

Trường Mầm non Nam Thành

45

45

 

45

45

 

 

45

45

 

2.2.2

Trường Mầm non Vân Giang

26

26

 

26

26

 

 

26

26

 

2.1.2

Trường Mầm non Thanh Bình

28

28

 

28

28

 

 

26

26

 

2.2.3

Trường Mầm non Tân Thành

29

29

 

29

29

 

 

30

30

 

2.1.3

Trường Mầm non Nam Bình

25

25

 

25

25

 

 

25

25

 

2.2.4

Trường Mầm non Ninh Khánh

37

37

 

37

37

 

 

32

32

 

2.1.4

Trường Mầm non Ninh Tiến

31

31

 

31

31

 

 

32

32

 

2.2.5

Trường Mầm non Ninh Phúc

29

29

 

29

29

 

 

35

35

 

2.1.5

Trường Mầm non Ninh Nhất

31

31

 

31

31

 

 

30

30

 

2.2

Bậc Tiểu học

574

574

 

574

574

 

 

651

651

 

2.2.1

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

61

61

 

61

61

 

 

60

60

 

2.2.2

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

63

63

 

63

63

 

 

72

72

 

2.2.3

Trường Tiểu học Tân Thành

43

43

 

43

43

 

 

44

44

 

2.2.4

Trường Tiểu học Đông Thành

50

50

 

50

50

 

 

57

57

 

2.2.5

Trường Tiểu học Thanh Bình

58

58

 

58

58

 

 

66

66

 

2.2.6

Trường Tiểu học Ninh Khánh

45

45

 

45

45

 

 

48

48

 

2.2.7

Trường Tiểu học Quang Trung

34

34

 

34

34

 

 

42

42

 

2.2.8

Trường Tiểu học Nam Thành

35

35

 

35

35

 

 

41

41

 

2.2.9

Trường Tiểu học Ninh Sơn

37

37

 

37

37

 

 

41

41

 

2.2.10

Trường Tiểu học Ninh Phong

22

22

 

22

22

 

 

30

30

 

2.2.11

Trường Tiểu học Ninh Phúc

35

35

 

35

35

 

 

47

47

 

2.2.12

Trường Tiểu học Ninh Tiến

26

26

 

26

26

 

 

32

32

 

2.2.13

Trường Tiểu học Ninh Nhất

22

22

 

22

22

 

 

26

26

 

2.2.14

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

43

43

 

43

43

 

 

45

45

 

3

UBND tp Tam Điệp

898

898

 

898

898

 

 

1,111

1,111

 

3.1

Khối Mầm non

390

390

 

390

390

 

 

444

444

 

3.1.1

Trường MN Bắc Sơn

58

58

 

58

58

 

 

66

66

 

3.1.2

Trường MN Trung Sơn

56

56

 

56

56

 

 

62

62

 

3.1.3

Trường MN Nam Sơn

48

48

 

48

48

 

 

51

51

 

3.1.4

Trường MN Tây Sơn

39

39

 

39

39

 

 

44

44

 

3.1.5

Trường MN Tân Bình

38

38

 

38

38

 

 

44

44

 

3.1.6

Trường MN Yên Bình

27

27

 

27

27

 

 

35

35

 

3.1.7

Trường MN Đông Sơn

53

53

 

53

53

 

 

59

59

 

3.1.8

Trường MN Quang Sơn

40

40

 

40

40

 

 

46

46

 

3.1.9

Trường MN Yên Sơn

31

31

 

31

31

 

 

37

37

 

3.2

Khối Tiểu học

295

295

 

295

295

 

 

394

394

 

3.2.1

Trường Tiểu học Trần Phú

54

54

 

54

54

 

 

75

75

 

3.2.2

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

46

46

 

46

46

 

 

58

58

 

3.2.3

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

36

36

 

36

36

 

 

49

49

 

3.2.4

Trường Tiểu học Tây Sơn

30

30

 

30

30

 

 

40

40

 

3.2.5

Trường Tiểu học Tân Bình

26

26

 

26

26

 

 

38

38

 

3.2.6

Trường Tiểu học Yên Bình

20

20

 

20

20

 

 

24

24

 

3.2.7

Trường Tiểu học Đông Sơn

35

35

 

35

35

 

 

48

48

 

3.2.8

Trường Tiểu học Quang Sơn

24

24

 

24

24

 

 

30

30

 

3.2.9

Trường Tiểu học Yên Sơn

24

24

 

24

24

 

 

32

32

 

3.3

Khối THCS

213

213

 

213

213

 

 

273

273

 

3.3.1

Trường THCS Đồng Giao

56

56

 

56

56

 

 

71

71

 

3.3.2

Trường THCS Quang Trung

37

37

 

37

37

 

 

38

38

 

3.3.3

Trường THCS Lê Lợi

32

32

 

32

32

 

 

38

38

 

3.3.4

Trường THCS Tân Bình

28

28

 

28

28

 

 

37

37

 

3.3.5

Trường THCS Đông Sơn

25

25

 

25

25

 

 

35

35

 

3.3.6

Trường THCS Quang Sơn

18

18

 

18

18

 

 

25

25

 

3.3.7

Trường THCS Yên Sơn

17

17

 

17

17

 

 

29

29

 

4

UBND huyện Hoa Lư

1,039

1,039

 

1,039

1,039

 

 

1,144

1,144

 

4.1

Khối Mầm non

407

407

 

407

407

 

 

465

465

 

4.1.1

Trường MN Trường Yên

46

46

 

46

46

 

 

57

57

 

4.1.2

Trường MN Ninh Hòa

38

38

 

38

38

 

 

41

41

 

4.1.3

Trường MN Ninh Giang

42

42

 

42

42

 

 

48

48

 

4.1.4

Trường MN Ninh Khang

34

34

 

34

34

 

 

41

41

 

4.1.5

Trường MN Ninh Mỹ

34

34

 

34

34

 

 

39

39

 

4.1.6

Trường MN Ninh Xuân

23

23

 

23

23

 

 

28

28

 

4.1.7

Trường MN Ninh An

39

39

 

39

39

 

 

46

46

 

4.1.8

Trường MN Ninh Vân

55

55

 

55

55

 

 

62

62

 

4.1.9

Trường MN Ninh Thắng

25

25

 

25

25

 

 

26

26

 

4.1.10

Trường MN Ninh Hải

42

42

 

42

42

 

 

47

47

 

4.1.11

Trường MN Thiên Tôn

29

29

 

29

29

 

 

30

30

 

4.2

Khối Tiểu học

327

327

 

327

325

2

 

361

361

 

4.2.1

Trường Tiểu học Trường Yên

39

39

 

39

38

1

 

43

43

 

4.2.2

Trường Tiểu học Ninh Hòa

27

27

 

27

27

 

 

29

29

 

4.2.3

Trường Tiểu học Ninh Giang

33

33

 

33

33

 

 

36

36

 

4.2.4

Trường Tiểu học Ninh Khang

30

30

 

30

30

 

 

34

34

 

4.2.5

Trường Tiểu học Ninh Mỹ

27

27

 

27

27

 

 

31

31

 

4.2.6

Trường Tiểu học Ninh Xuân

20

20

 

20

20

 

 

22

22

 

4.2.7

Trường Tiểu học Ninh An

28

28

 

28

28

 

 

34

34

 

4.2.8

Trường Tiểu học Ninh Vân

49

49

 

49

48

1

 

51

51

 

4.2.9

Trường Tiểu học Ninh Thắng

23

23

 

23

23

 

 

23

23

 

4.2.10

Trường Tiểu học Ninh Hải

26

26

 

26

26

 

 

29

29

 

4.2.11

Trường Tiểu học Thiên Tôn

25

25

 

25

25

 

 

29

29

 

4.3

Khối THCS

305

305

 

305

305

 

 

318

318

 

4.3.1

Trường THCS Trường Yên

32

32

 

32

32

 

 

35

35

 

4.3.2

Trường THCS Ninh Hòa

24

24

 

24

24

 

 

23

23

 

4.3.3

Trường THCS Ninh Giang

32

32

 

32

32

 

 

35

35

 

4.3.4

Trường THCS Ninh Khang

26

26

 

26

26

 

 

25

25

 

4.3.5

Trường THCS Ninh Mỹ

23

23

 

23

23

 

 

25

25

 

4.3.6

Trường THCS Ninh Xuân

23

23

 

23

23

 

 

23

23

 

4.3.7

Trường THCS Ninh An

24

24

 

24

24

 

 

25

25

 

4.3.8

Trường THCS Ninh Vân

36

36

 

36

36

 

 

40

40

 

4.3.9

Trường THCS Ninh Thắng

24

24

 

24

24

 

 

23

23

 

4.3.10

Trường THCS Ninh Hải

27

27

 

27

27

 

 

27

27

 

4.3.11

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

34

34

 

34

34

 

 

37

37

 

5

UBND huyện Gia Viễn

593

593

 

593

593

 

 

675

675

 

5.1

Trường Tiểu học Gia Hòa

36

36

 

36

36

 

 

42

42

 

5.2

Trường Tiểu học Gia Hưng

32

32

 

32

32

 

 

35

35

 

5.3

Trường Tiểu học Liên Sơn

28

28

 

28

28

 

 

32

32

 

5.4

Trường Tiểu học Gia Phú

31

31

 

31

31

 

 

33

33

 

5.5

Trường Tiểu học Gia Thịnh A

25

25

 

25

25

 

 

29

29

 

5.6

Trường Tiểu học Gia Thịnh B

19

19

 

19

19

 

 

21

21

 

5.7

Trường Tiểu học Thị trấn Me

34

34

 

34

34

 

 

37

37

 

5.8

Trường Tiểu học Gia Thanh

35

35

 

35

35

 

 

38

38

 

5.9

Trường Tiểu học Gia Xuân

22

22

 

22

22

 

 

25

25

 

5.10

Trường Tiểu học Gia Trấn

27

27

 

27

27

 

 

30

30

 

5.11

Trường Tiểu học Gia Tân

38

38

 

38

38

 

 

42

42

 

5.12

Trường Tiểu học Gia Lập

35

35

 

35

35

 

 

42

42

 

5.13

Trường Tiểu học Gia Vân

31

31

 

31

31

 

 

34

34

 

5.14

Trường Tiểu học Gia Tiến

21

21

 

21

21

 

 

25

25

 

5.15

Trường Tiểu học Gia Thắng

18

18

 

18

18

 

 

23

23

 

5.16

Trường Tiểu học Gia Phương

26

26

 

26

26

 

 

27

27

 

5.17

Trường Tiểu học Gia Trung

30

30

 

30

30

 

 

37

37

 

5.18

Trường Tiểu học Gia Sinh

31

31

 

31

31

 

 

37

37

 

5.19

Trường Tiểu học Gia Phong

17

17

 

17

17

 

 

23

23

 

5.20

Trường Tiểu học Gia Lạc

20

20

 

20

20

 

 

27

27

 

5.21

Trường Tiểu học và THCS Gia Vượng

19

19

 

19

19

 

 

18

18

 

5.22

Trường Tiểu học và THCS Gia Minh

18

18

 

18

18

 

 

18

18

 

6

UBND huyện Nho Quan

2,182

2,182

 

2,182

2,175

7

 

2,506

2,506

 

6.1

Bậc Mầm non

746

746

 

746

744

2

 

889

889

 

6.1.1

Trường MN Xích Thổ

44

44

 

44

43

1

 

48

48

 

6.1.2

Trường MN Gia Sơn

27

27

 

27

27

 

 

30

30

 

6.1.3

Trường MN Gia Thuỷ

30

30

 

30

30

 

 

35

35

 

6.1.4

Trường MN Gia Lâm

28

28

 

28

28

 

 

32

32

 

6.1.5

Trường MN Gia Tường

21

21

 

21

21

 

 

32

32

 

6.1.6

Trường MN Đức Long

23

23

 

23

23

 

 

28

28

 

6.1.7

Trường MN Lạc Vân

23

23

 

23

23

 

 

28

28

 

6.1.8

Trường MN Phú Sơn

22

22

 

22

22

 

 

28

28

 

6.1.9

Trường MN Thạch Bình

46

46

 

46

45

1

 

57

57

 

6.1.10

Trường MN Thị Trấn

25

25

 

25

25

 

 

32

32

 

6.1.11

Trường MN Đồng Phong

31

31

 

31

31

 

 

32

32

 

6.1.12

Trường MN Yên Quang

35

35

 

35

35

 

 

37

37

 

6.1.13

Trường MN Cúc Phương

19

19

 

19

19

 

 

23

23

 

6.1.14

Trường MN Văn Phương

21

21

 

21

21

 

 

25

25

 

6.1.15

Trường MN Văn Phong

21

21

 

21

21

 

 

23

23

 

6.1.16

Trường MN Lạng Phong

15

15

 

15

15

 

 

21

21

 

6.1.17

Trường MN Thượng Hoà

25

25

 

25

25

 

 

32

32

 

6.1.18

Trường MN Văn Phú

29

29

 

29

29

 

 

35

35

 

6.1.19

Trường MN Kỳ Phú

30

30

 

30

30

 

 

37

37

 

6.1.20

Trường MN Phú Long

33

33

 

33

33

 

 

37

37

 

6.1.21

Trường MN Phú Lộc

37

37

 

37

37

 

 

41

41

 

6.1.22

Trường MN Quỳnh Lưu

37

37

 

37

37

 

 

41

41

 

6.1.23

Trường MN Quảng Lạc

35

35

 

35

35

 

 

44

44

 

6.1.24

Trường MN Sơn Hà

30

30

 

30

30

 

 

35

35

 

6.1.25

Trường MN Sơn Lai

25

25

 

25

25

 

 

32

32

 

6.1.26

Trường MN Sơn Thành

19

19

 

19

19

 

 

23

23

 

6.1.27

Trường MN Thanh Lạc

15

15

 

15

15

 

 

21

21

 

6.2

Khối Tiểu học

778

778

 

778

773

5

 

890

890

 

6.2.1

Trường Tiểu học Xích Thổ

35

35

 

35

34

1

 

45

45

 

6.2.2

Trường Tiểu học Gia Sơn

23

23

 

23

23

 

 

26

26

 

6.2.3

Trường Tiểu học Gia Thuỷ

32

32

 

32

32

 

 

33

33

 

6.2.4

Trường Tiểu học Gia Lâm

25

25

 

25

25

 

 

31

31

 

6.2.5

Trường Tiểu học Gia Tường

25

25

 

25

25

 

 

27

27

 

6.2.6

Trường Tiểu học Đức Long

26

26

 

26

26

 

 

30

30

 

6.2.7

Trường Tiểu học Lạc Vân

24

24

 

24

24

 

 

26

26

 

6.2.8

Trường Tiểu học Phú Sơn

21

21

 

21

21

 

 

24

24

 

6.2.9

Trường Tiểu học Thạch Bình

46

46

 

46

45

1

 

53

53

 

6.2.10

Trường Tiểu học Thị Trấn

35

35

 

35

35

 

 

40

40

 

6.2.11

Trường Tiểu học Đồng Phong

39

39

 

39

38

1

 

44

44

 

6.2.12

Trường Tiểu học Yên Quang

31

31

 

31

31

 

 

33

33

 

6.2.13

Trường Tiểu học Cúc Phương

24

24

 

24

24

 

 

26

26

 

6.2.14

Trường Tiểu học Văn Phương

26

26

 

26

26

 

 

29

29

 

6.2.15

Trường Tiểu học Văn Phong

24

24

 

24

24

 

 

27

27

 

6.2.16

Trường Tiểu học Thượng Hoà

31

31

 

31

31

 

 

37

37

 

6.2.17

Trường Tiểu học Văn Phú

35

35

 

35

34

1

 

42

42

 

6.2.18

Trường Tiểu học Kỳ Phú

30

30

 

30

30

 

 

33

33

 

6.2.19

Trường Tiểu học Phú Long

30

30

 

30

30

 

 

37

37

 

6.2.20

Trường Tiểu học Phú Lộc

34

34

 

34

34

 

 

43

43

 

6.2.21

Trường Tiểu học Quỳnh Lưu

37

37

 

37

36

1

 

45

45

 

6.2.22

Trường Tiểu học Quảng Lạc

34

34

 

34

34

 

 

39

39

 

6.2.23

Trường Tiểu học Sơn Hà

27

27

 

27

27

 

 

29

29

 

6.2.24

Trường Tiểu học Sơn Lai

28

28

 

28

28

 

 

29

29

 

6.2.25

Trường Tiểu học Sơn Thành

19

19

 

19

19

 

 

21

21

 

6.2.26

Trường Tiểu học Thanh Lạc

19

19

 

19

19

 

 

23

23

 

6.2.27

Trường Tiểu học và THCS Lạng Phong

18

18

 

18

18

 

 

18

18

 

6.3

Bậc THCS

658

658

 

658

658

 

 

727

727

 

6.3.1

Trường THCS Xích Thổ

31

31

 

31

31

 

 

38

38

 

6.3.2

Trường THCS Gia Sơn

19

19

 

19

19

 

 

23

23

 

6.3.3

Trường THCS Gia Thuỷ

21

21

 

21

21

 

 

27

27

 

6.3.4

Trường THCS Gia Lâm

21

21

 

21

21

 

 

25

25

 

6.3.5

Trường THCS Gia Tường

20

20

 

20

20

 

 

25

25

 

6.3.6

Trường THCS Đức Long

21

21

 

21

21

 

 

23

23

 

6.3.7

Trường THCS Lạc Vân

24

24

 

24

24

 

 

23

23

 

6.3.8

Trường THCS Phú Sơn

20

20

 

20

20

 

 

23

23

 

6.3.9

Trường THCS Thạch Bình

35

35

 

35

35

 

 

39

39

 

6.3.10

Trường THCS Thị Trấn

30

30

 

30

30

 

 

31

31

 

6.3.11

Trường THCS Đồng Phong

36

36

 

36

36

 

 

38

38

 

6.3.12

Trường THCS Yên Quang

24

24

 

24

24

 

 

27

27

 

6.3.13

Trường THCS Cúc Phương

21

21

 

21

21

 

 

23

23

 

6.3.14

Trường THCS Văn Phương

18

18

 

18

18

 

 

23

23

 

6.3.15

Trường THCS Văn Phong

17

17

 

17

17

 

 

19

19

 

6.3.16

Trường THCS Thượng Hoà

27

27

 

27

27

 

 

29

29

 

6.3.17

Trường THCS Văn Phú

29

29

 

29

29

 

 

31

31

 

6.3.18

Trường THCS Kỳ Phú

26

26

 

26

26

 

 

25

25

 

6.3.19

Trường THCS Phú Long

22

22

 

22

22

 

 

23

23

 

6.3.20

Trường THCS Phú Lộc

30

30

 

30

30

 

 

33

33

 

6.3.21

Trường THCS Quỳnh Lưu

32

32

 

32

32

 

 

33

33

 

6.3.22

Trường THCS Quảng Lạc

27

27

 

27

27

 

 

33

33

 

6.3.23

Trường THCS Sơn Hà

26

26

 

26

26

 

 

25

25

 

6.3.24

Trường THCS Sơn Lai

23

23

 

23

23

 

 

23

23

 

6.3.25

Trường THCS Sơn Thành

18

18

 

18

18

 

 

21

21

 

6.3.26

Trường THCS Thanh Lạc

18

18

 

18

18

 

 

22

22

 

6.3.27

Trường Tiểu học và THCS Lạng Phong

22

22

 

22

22

 

 

22

22

 

7

UBND huyện Yên Khánh

1,880

1,880

 

1,880

1,876

4

 

2,106

2,106

 

7.1

Bậc Mầm non

675

675

 

675

675

 

 

785

785

 

7.1.1

Trường MN Khánh Hòa

36

36

 

36

36

 

 

40

40

 

7.1.2

Trường MN Khánh Phú

36

36

 

36

36

 

 

39

39

 

7.1.3

Trường MN Khánh An

38

38

 

38

38

 

 

42

42

 

7.1.4

Trường MN Khánh Cư

37

37

 

37

37

 

 

41

41

 

7.1.5

Trường MN Khánh Vân

28

28

 

28

28

 

 

32

32

 

7.1.6

Trường MN Hoa Sen

33

33

 

33

33

 

 

37

37

 

7.1.7

Trường MN Hoa Hồng

29

29

 

29

29

 

 

35

35

 

7.1.8

Trường MN Khánh Nhạc

55

55

 

55

55

 

 

62

62

 

7.1.9

Trường MN Khánh Lợi

33

33

 

33

33

 

 

37

37

 

7.1.10

Trường MN Khánh Tiên

23

23

 

23

23

 

 

26

26

 

7.1.11

Trường MN Khánh Hải

40

40

 

40

40

 

 

46

46

 

7.1.12

Trường MN Khánh Thiện

25

25

 

25

25

 

 

33

33

 

7.1.13

Trường MN Khánh Cường

30

30

 

30

30

 

 

37

37

 

7.1.14

Trường MN Khánh Công

24

24

 

24

24

 

 

28

28

 

7.1.15

Trường MN Khánh Thành

35

35

 

35

35

 

 

37

37

 

7.1.16

Trường MN Khánh Trung

43

43

 

43

43

 

 

51

51

 

7.1.17

Trường MN Khánh Thủy

30

30

 

30

30

 

 

35

35

 

7.1.18

Trường MN Khánh Hội

32

32

 

32

32

 

 

37

37

 

7.1.19

Trường MN Khánh Mậu

32

32

 

32

32

 

 

48

48

 

7.1.20

Trường MN Khánh Hồng

36

36

 

36

36

 

 

42

42

 

7.2

Khối Tiểu học

642

642

 

642

639

3

 

747

747

 

7.2.1

Trường Tiểu học Khánh Hòa

34

34

 

34

33

1

 

41

41

 

7.2.2

Trường Tiểu học Khánh Phú

33

33

 

33

33

 

 

36

36

 

7.2.3

Trường Tiểu học Khánh An

31

31

 

31

31

 

 

36

36

 

7.2.4

Trường Tiểu học Khánh Cư

30

30

 

30

30

 

 

33

33

 

7.2.5

Trường Tiểu học Khánh Vân

28

28

 

28

28

 

 

33

33

 

7.2.6

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

34

34

 

34

33

1

 

45

45

 

7.2.7

Trường Tiểu học Kim Đồng

30

30

 

30

30

 

 

35

35

 

7.2.8

Trường Tiểu học Khánh Nhạc A

33

33

 

33

33

 

 

39

39

 

7.2.9

Trường Tiểu học Khánh Nhạc B

30

30

 

30

30

 

 

35

35

 

7.2.10

Trường Tiểu học Khánh Hải

31

31

 

31

31

 

 

36

36

 

7.2.11

Trường Tiểu học Khánh Lợi

31

31

 

31

31

 

 

36

36

 

7.2.12

Trường Tiểu học Khánh Tiên

20

20

 

20

20

 

 

21

21

 

7.2.13

Trường Tiểu học Khánh Thiện

23

23

 

23

23

 

 

27

27

 

7.2.14

Trường Tiểu học Khánh Cường

29

29

 

29

29

 

 

33

33

 

7.2.15

Trường Tiểu học Khánh Công

20

20

 

20

20

 

 

24

24

 

7.2.16

Trường Tiểu học Khánh Thành

34

34

 

34

34

 

 

41

41

 

7.2.17

Trường Tiểu học Khánh Trung A

24

24

 

24

24

 

 

29

29

 

7.2.18

Trường Tiểu học Khánh Trung B

21

21

 

21

21

 

 

26

26

 

7.2.19

Trường Tiểu học Khánh Thủy

25

25

 

25

24

1

 

30

30

 

7.2.20

Trường Tiểu học Khánh Hội

31

31

 

31

31

 

 

36

36

 

7.2.21

Trường Tiểu học Khánh Mậu

34

34

 

34

34

 

 

38

38

 

7.2.22

Trường Tiểu học Khánh Hồng

36

36

 

36

36

 

 

41

41

 

7.3

Bậc THCS

563

563

 

563

562

1

 

574

574

 

7.3.1

Trường THCS Khánh Hòa

28

28

 

28

28

 

 

31

31

 

7.3.2

Trường THCS Khánh Phú

30

30

 

30

30

 

 

29

29

 

7.3.3

Trường THCS Khánh An

29

29

 

29

29

 

 

29

29

 

7.3.4

Trường THCS Khánh Cư

30

30

 

30

30

 

 

29

29

 

7.3.5

Trường THCS Khánh Vân

26

26

 

26

26

 

 

25

25

 

7.3.6

Trường THCS Khánh Hải

26

26

 

26

26

 

 

27

27

 

7.3.7

Trường THCS thị trấn Yên Ninh

61

61

 

61

60

1

 

54

54

 

7.3.8

Trường THCS Khánh Lợi

29

29

 

29

29

 

 

29

29

 

7.3.9

Trường THCS Khánh Tiên

18

18

 

18

18

 

 

18

18

 

7.3.10

Trường THCS Khánh Thiện

22

22

 

22

22

 

 

23

23

 

7.3.11

Trường THCS Khánh Cường

26

26

 

26

26

 

 

29

29

 

7.3.12

Trường THCS Khánh Công

20

20

 

20

20

 

 

23

23

 

7.3.13

Trường THCS Khánh Thành

28

28

 

28

28

 

 

31

31

 

7.3.14

Trường THCS Khánh Trung

34

34

 

34

34

 

 

35

35

 

7.3.15

Trường THCS Khánh Thủy

22

22

 

22

22

 

 

25

25

 

7.3.16

Trường THCS Khánh Hội

29

29

 

29

29

 

 

31

31

 

7.3.17

Trường THCS Khánh Mậu

27

27

 

27

27

 

 

29

29

 

7.3.18

Trường THCS Khánh Nhạc

47

47

 

47

47

 

 

48

48