Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN, BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 383/KH-TTCP ngày 09/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp xảy ra trong các ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các sở, ngành, các huyện, thành phố với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

- Nắm chắc tình hình, tích cực, chủ động xử lý kịp thời các tình huống khiếu kiện phức tạp, tập trung đông người đến trụ sở các cơ quan của tỉnh và về Trung ương khiếu kiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thanh tra tỉnh

- Kiểm tra, rà soát tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, thống kê các vụ việc tồn đọng, kéo dài, xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết để hướng dẫn, đôn đốc giải quyết kịp thời, đúng quy định; phân loại, đề xuất phương án giải quyết đối với các vụ việc phức tạp; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nắm chắc tình hình khiếu kiện và những địa bàn, vụ việc có thể xảy ra khiếu kiện đông người để kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, không để phát sinh “điểm nóng”.

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản 809/UBND-TCD ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài; theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo mới phát sinh để kịp thời xem xét, giải quyết.

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tốt việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Bố trí công chức thường xuyên trực tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương về tình hình công dân của tỉnh tập trung khiếu kiện, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án giải quyết.

- Trường hợp công dân tụ tập đông người trước trụ sở các cơ quan của tỉnh để khiếu kiện, kịp thời thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động công dân về Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để tiếp, hướng dẫn, giải thích, đối thoại với công dân.

- Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh các vụ việc phức tạp, tham mưu chỉ đạo giải quyết theo quy định; phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện việc tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến khiếu kiện ở các địa phương, dự báo các tình huống phức tạp có thể xảy ra; thu thập, củng cố chứng cứ, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo kích động khiếu kiện đông người, gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật.

- Bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, huyện; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan có biện pháp xử lý, giải quyết các trường hợp tụ tập khiếu kiện trước trụ sở các cơ quan , đơn vị của tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị thuộc thẩm quyền (nhất là các vụ việc đã được kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết tại Văn bản số 809/UBND-TCD ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Tổ chức tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, địa phương (lưu ý các vụ việc đã được kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết tại Văn bản số 809/UBND-TCD ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh); có biện pháp trao đổi, đối thoại hiệu quả, không để công dân tập trung khiếu kiện ở các cơ quan tỉnh, Trung ương khi vụ việc thuộc thẩm quyền chưa được giải quyết dứt điểm. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền.

- Thành lập tổ công tác của huyện, thành phố, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan khi công dân tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp lên tỉnh, Trung ương; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để tổ chức đối thoại, vận động, hỗ trợ, có biện pháp đưa công dân trở về địa phương giải quyết, quản lý, nhất là trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Có kế hoạch vận động đoàn viên, hội viên và người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo; không lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập trung đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tuyên truyền, giải thích để công dân hiểu và thực hiện nghiêm các kết luận, quyết định, văn bản giải quyết, trả lời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 30/4/2021.

2. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nội dung Kế hoạch này; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết, xử lý khi có đoàn đông người về tỉnh, về Trung ương khiếu kiện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiếp công dân bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tiếp công dân Trung ương;
- UBKT Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TCD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn