Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa 14 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 121; Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật (sau đây viết là VPPL) liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em; xây dựng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu cụ thể và có cơ chế giám sát thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi; xác định các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, bố trí nguồn lực thực hiện nhằm kiềm chế, làm giảm nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm này. Trọng tâm là:

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

- Kết hợp chặt chẽ phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, lấy công tác phòng ngừa là căn bản để kiềm chế, giảm bền vững, giảm sâu các vụ việc xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

- Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm xâm hại người dưới 18 tuổi; phát triển mô hình Phòng điều tra thân thiện, công tác điều tra thân thiện trong các vụ việc có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng.

- Rà soát, sửa đổi đồng bộ các văn bản chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em, người dưới 18 tuổi phù hợp với thực tiễn áp dụng.

- Nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách, phối hợp với cán bộ làm công tác xã hội để xây dựng các mô hình phòng ngừa xâm hại trẻ em tại cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhóm trẻ em, người dưới 18 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng, giảm thiểu nguyên nhân phát sinh hành vi xâm hại trẻ em, tái hòa nhập cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Công tác phòng ngừa xã hội gắn với bảo đảm các điều kiện, cơ chế bảo vệ quyền lợi, chống mọi hành vi xâm hại người dưới 18 tuổi là giải pháp mang tính trọng tâm, đột phá giai đoạn 2021 - 2025. Kiềm chế, làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

- Đến năm 2025: 07/07 huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật mới ban hành, có hiệu lực liên quan đến bảo vệ trẻ em; 75% báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện (trọng điểm) được cập nhật tài liệu truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; 100% các địa phương xây dựng mô hình hoặc lồng ghép các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi với phong trào phòng, chống tội phạm, bảo vệ trật tự xã hội.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm, VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi. Thường xuyên tổ chức đánh giá, rà soát các văn bản về công tác này để kiến nghị sửa đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Cơ quan điều tra các cấp bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các vụ xâm hại trẻ em được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 95%; 100% các vụ có dấu hiệu tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi được khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật; kiềm chế và kéo giảm từ 5% đến 7% tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi; đến năm 2025, phấn đấu xây dựng ít nhất 01 mô hình Phòng điều tra thân thiện phục vụ công tác điều tra, thụ lý các vụ việc có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch được gắn với các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi.

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội trong thực hiện Kế hoạch; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn và mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Quá trình triển khai thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu về chính trị, pháp luật và đối ngoại.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tổ chức triển khai trong toàn tỉnh Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025; triển khai đồng bộ các giải pháp gồm:

- Rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi, phù hợp với thực tiễn công tác;

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, chú trọng đổi mới tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

- Xây dựng, duy trì các mô hình, điển hình tiên tiến tại cơ sở nhằm huy động lực lượng tại chỗ trong công tác phòng, chống tội phạm này.

- Tăng cường hợp tác quốc tế huy động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

- Đổi mới phương pháp, biện pháp tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho gia đình, nhà trường, tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội, tạo niềm tin để nhân dân tham gia, phối hợp với cơ quan chức năng trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em; tăng thời lượng phát sóng, đưa tin cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các phương tiện truyền thông tại cơ sở để người dân nâng cao cảnh giác.

- Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng, ưu tiên các khu vực trọng điểm, khó khăn về kinh tế xã hội, vùng sâu, vùng xa, trọng tâm là:

+ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục các văn bản pháp luật mới liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em, chú trọng đổi mới hình thức, biên tập nội dung theo ngôn ngữ, chữ viết phù hợp với các đối tượng tuyên truyền, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” trên phạm vi toàn tỉnh.

+ Tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề cho đội ngũ tuyên truyền viên và hội viên phụ nữ các cấp về kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

+ Huy động các nguồn tài trợ hợp pháp để tổ chức thường xuyên, hiệu quả chiến dịch truyền thông tại cộng đồng; phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế về công tác này.

- Xây dựng, hướng dẫn, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và số điện thoại đường dây nóng về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, doanh nghiệp xuất khẩu lao động...; hoặc các lĩnh vực dễ bị tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Tăng cường tổ chức các hình thức truyền thông mới trên các ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi.

- Tăng cường áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, thường xuyên rà soát, lập hồ sơ đưa vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật, nghiện ma túy theo quy định của pháp luật. Tăng cường các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cải tạo đối tượng đang được quản lý tại các cơ sở cai nghiện, nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy chế phối hợp với các địa phương trong việc tiếp nhận các đối tượng đã hết hạn cải tạo, học tập được trở về, tái hòa nhập cộng đồng.

3. Công tác đấu tranh xử lý tội phạm

- Lực lượng Công an, chủ công là lực lượng Cảnh sát hình sự Công an toàn tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác chấp hành pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác điều tra thân thiện trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo và điều tra các vụ bạo lực, bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm và VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi.

- Xây dựng các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng; tổ chức khảo sát, điều tra cơ bản, xác minh đơn thư; xác lập, đấu tranh chuyên án, điều tra các vụ án xâm hại trẻ em, đặc biệt là các vụ án xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc trong dư luận xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt người dưới 16 tuổi; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người, đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới để lừa bán.

- Làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Tập trung lực lượng điều tra, nâng cao tỷ lệ khám phá các vụ án, vụ việc liên đến tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi, đảm bảo kịp thời, triệt để, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Triển khai xây dựng mô hình “Phòng điều tra thân thiện” với trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại Công an tỉnh theo kế hoạch của Bộ Công an.

- Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác xác minh, đánh giá chứng cứ, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi. Thống nhất xác định các vụ án trọng điểm, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm để phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân với các cơ quan bảo vệ pháp luật và tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có liên quan đến xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi VPPL để rút ra bài học kinh nghiệm, qua đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm đồng thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin liên quan đến đối tượng có tiền án, tiền sự xâm hại tình dục trẻ em nhập cảnh vào Việt Nam; phối hợp điều tra điều tra, bắt giữ, chuyển giao, truy nã tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người dưới 18 tuổi phạm tội.

4. Công tác xây dựng, hoàn thiện và phổ biến, giáo dục pháp luật

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn áp dụng, nhất là khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật để tổ chức đánh giá toàn diện, tránh chồng chéo, đề xuất sửa đổi, bổ sung đồng bộ, phù hợp, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị trong thực thi các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống xâm hại trẻ em1. Đánh giá kết quả triển khai các văn bản hướng dẫn, áp dụng, thực hiện Nghị định của Chính phủ hướng dẫn các văn bản Luật liên quan đến trẻ em, người dưới 18 tuổi.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề công tác chấp hành pháp luật liên quan đến các hoạt động điều tra các vụ việc có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng, trọng tâm là: Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn Điều 150, Điều 151 Bộ luật hình sự về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi; Quyết định số 8316/QĐ-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an an ban hành “Hướng dẫn công tác phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi”.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 138/CP tỉnh ban hành văn bản theo thẩm quyền công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em; phối hợp Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và các sở, ban, ngành liên quan làm tốt công tác quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ trẻ em và phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

5. Công tác chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Tiếp tục duy trì và xây dựng, nhân rộng các mô hình về “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng” tại địa phương; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, rút ra bài học kinh nghiệm, có kế hoạch duy trì, nhân rộng góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng như: Tổ bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học, lực lượng xung kích, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà hàng, khách sạn, quán bar, internet... duy trì việc ký cam kết với chính quyền cơ sở, Công an phường, xã, thị trấn về trách nhiệm đối với tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

6. Công tác hợp tác quốc tế

Tổ chức thực hiện tốt các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia về việc tiếp nhận và trao đổi thông tin, hỗ trợ, phối hợp xác minh, điều tra, giải cứu nạn nhân, điều tra khám phá các vụ án, truy bắt tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, nhất là các nước trong khu vực. Cử cán bộ chuyên trách tham gia các dự án, các lớp tập huấn, hội thảo,... để nâng cao năng lực công tác trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Tuyên Quang (viết là Ban Chỉ đạo 506); phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng, thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm trong trường học, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác Nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo, áp dụng đồng bộ các giải pháp trong phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể công tác phòng ngừa, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; nắm đầy đủ, kịp thời thông tin các đối tượng đã có tiền án về xâm hại trẻ em và tiến hành các biện pháp phòng ngừa theo quy định của pháp luật; tăng cường bảo vệ an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại; kịp thời đưa nạn nhân đi giám định hoặc phối hợp với cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ, dấu vết phục vụ việc giám định, bao gồm cả giám định mức độ tổn hại về sức khỏe tâm thần của trẻ em.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch chuyên đề về Phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng; về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; về người chưa thành niên gây án nghiêm trọng theo kế hoạch của Bộ Công an.

- Thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tổ chức sơ, tổng kết các kế hoạch chuyên đề về phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng theo kế hoạch.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; tăng cường công tác phối hợp của các sở, ban, ngành trong kiểm tra, phát hiện kịp thời những sai phạm của các hoạt động môi giới xuất khẩu lao động, tìm việc làm, môi giới kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôi,... để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng phạm tội xâm hại trẻ em và người chưa thành niên VPPL tại các nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam trên địa bàn tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống tội phạm tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; phối hợp tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu theo luật định; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Rà soát, nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, cung cấp tài liệu về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp trong đó chú trọng hướng dẫn trẻ em nhận biết các nguy cơ xâm hại, kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân, việc thực hiện quyền trẻ em trên các kênh thông tin đại chúng, truyền thông xã hội phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền, quan tâm đối với vùng dân tộc thiểu số.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên cốt cán về nội dung, biện pháp giáo dục, tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trong các nhà trường.

- Nghiên cứu, đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi vào các hoạt động giáo dục ngoại khóa. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền, các đoàn thể ở địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh trong các trường phổ thông đặc biệt là việc cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở địa bàn khu dân cư.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả chấp hành pháp luật và tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi của ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang.

5. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ, trợ giúp trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật nhưng được quản lý, giáo dục tại cộng đồng; tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho trẻ em; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trong quá trình giải quyết các vụ việc xâm hại trẻ em; nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị xâm hại.

6. Sở Ngoại vụ

Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến tỉnh và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền phối hợp với các Sở, ban, ngành, lực lượng chức năng liên quan tăng cường tuyền truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội về đạo đức, lối sống, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; mở các đợt tập trung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi tại các xã, phường, thị trấn, khu dân cư trên toàn tỉnh.

- Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh dịch vụ Internet,... nhằm hạn chế những tác động xấu đến trẻ em, người chưa thành niên.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống bạo lực gia đình, các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật thông qua hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí thu hút trẻ em và thanh, thiếu niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích nhằm phòng ngừa tệ nạn xã hội, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em (nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em trong lĩnh vực du lịch) và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

9. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

10. Sở Y tế tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em là nạn nhân của các vụ xâm hại.

- Chỉ đạo các tổ chức giám định pháp y ưu tiên giám định đối với trẻ em là nạn nhân của các vụ xâm hại.

11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.

- Thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử các vụ án xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh theo quy định.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; động viên nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, mua bán người; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về tội phạm liên quan đến trẻ em và tội phạm, VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi.

13. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia công tác bảo vệ trẻ em; phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh niên hư.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên trong trường học và địa bàn dân cư, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó góp phần phòng ngừa, giảm thiểu các vi phạm pháp luật ở thanh, thiếu niên.

14. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CA-PN ngày 08/5/2002 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; rà soát các quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực gia đình, quấy rối, lạm dụng trẻ em để kiến nghị, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật nhằm góp phần phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

15. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Định kỳ hằng quý, 6 tháng, 1 năm, tổng hợp, đánh giá tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này (Gửi Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Tuyên Quang tổng hợp chung); chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện như sau:

- Báo cáo quý: Thời gian báo cáo Quý I tính từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/3 năm báo cáo; báo cáo Quý III tính từ ngày 15/6 đến ngày 14/9 năm báo cáo và gửi báo cáo trong ngày 16 của tháng làm báo cáo.

- Báo cáo 6 tháng: Thời gian báo cáo tính từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/6 năm báo cáo và gửi báo cáo trong ngày 16 của tháng làm báo cáo.

- Báo cáo năm: Thời gian báo cáo tính từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 năm báo cáo và gửi báo cáo trong ngày 16 của tháng làm báo cáo.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; (thực hiện)
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; (thực hiện)
- UBND huyện, thành phố; (thực hiện)
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương

 1 Như: Bộ luật Dân sự 2015 quy định các biện pháp công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm tốt nhất quyền con người, quyền công dân trong đó có trẻ em, người dưới 18 tuổi; Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 2017 quy định nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em và hoàn thiện chính sách hình sự với người dưới 18 tuổi; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi là người bị hại trong các vụ án hình sự, các văn bản hướng dẫn thủ tục tố tụng thân thiện đối với người dưới 18 tuổi là người bị hại trong vụ án hình sự để bảo vệ, hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất cho các em trong quá trình xử lý vụ án; Luật An ninh mạng năm 2018 quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; Luật giáo dục sửa đổi năm 2019 quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em tiếp cận với giáo dục các cấp bậc học và giáo dục nghề nghiệp; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 có quy định nghiêm cấm bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi.