Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1481/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

(Giai đoạn 2021-2025)

Thực hiện Kế hoạch số 506/KH-BCA-C02 ngày 15/12/2020 của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1041/QĐ-BCA-C02 ngày 22/02/2021 của Bộ Công an về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

- Công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi có ý nghĩa xã hội quan trọng, là mục tiêu, chiến lược phát triển con người; nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công an về công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em; xây dựng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu cụ thể và có cơ chế giám sát thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; xác định các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, bố trí nguồn lực thực hiện nhằm kiềm chế, làm giảm nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm này.

- Nhiệm vụ trọng tâm: (1). Xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu yêu cầu đạt được giai đoạn 2021-2025; (2). Tăng cường công tác phối hợp, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách trong phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; (3). Lấy công tác phòng ngừa là căn bản để kiềm chế, giảm bền vững, giảm sâu các vụ việc xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; (4). Kiên quyết điều tra xử lý các hành vi xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục; phát triển mô hình Phòng Điều tra thân thiện, công tác điều tra thân thiện trong các vụ việc có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng; (5). Rà soát, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, đề nghị hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội phù hợp với thực tiễn áp dụng; (6). Xây dựng các mô hình phòng ngừa xâm hại trẻ em tại cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhóm trẻ em, người dưới 18 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng, giảm thiểu nguyên nhân phát sinh hành vi xâm hại trẻ em, tái hòa nhập cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

- Tăng cường phối hợp liên ngành triển khai giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Bộ Công an trong bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

2. Chỉ tiêu

- Công tác phòng ngừa xã hội gắn với bảo đảm các điều kiện, cơ chế bảo vệ quyền lợi, chống mọi hành vi xâm hại người dưới 18 tuổi là giải pháp mang tính trọng tâm, đột phá giai đoạn 2021-2025. Kiềm chế, làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

- 100% các huyện, thành phố hàng năm tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật mới ban hành, có hiệu lực liên quan đến bảo vệ trẻ em; ít nhất 75% báo cáo viên được cập nhật tài liệu truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; xây dựng mô hình hoặc lồng ghép các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi với phong trào phòng, chống tội phạm, bảo vệ TTXH.

- Thường xuyên đánh giá và rà soát những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong hệ thống pháp luật để kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Hằng năm các văn bản liên quan đến công tác này được tổ chức đánh giá, rà soát để kiến nghị sửa đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Đảm bảo 100% đơn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật được tiếp nhận phân loại xử lý; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố về tội phạm đạt trên 95%; 100% các vụ phạm tội xâm hại trẻ em được khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật; hàng năm kiềm chế và kéo giảm từ 5% đến 7% tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM

1. Đối tượng

- Các đối tượng có biểu hiện phạm tội xâm hại trẻ em, mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em… tập trung vào loại đối tượng xâm hại tình dục trẻ em; người chưa thành niên có biểu hiện vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy, công nghệ cao…

- Các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội phạm xâm hại trẻ em. Người chưa thành niên vi phạm pháp luật đã bị xử lý hành chính, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Các đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài câu kết, móc nối với các đối tượng trong nước để thực hiện hoạt động phạm tội liên quan đến xâm hại trẻ em, dụ dỗ lôi kéo người dưới 18 vi phạm pháp luật.

2. Địa bàn trọng điểm

Các huyện, thành phố đều phải tập trung phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; trong đó đặc biệt chú ý các địa bàn: thành phố Bắc Giang; các huyện tập trung nhiều Khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng; các địa phương có các tuyến giao thông huyết mạch, kinh tế phát triển, tình hình tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp như: Lục Nam, Lục Ngạn, Lạng Giang…

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nội dung

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 (Ban Chỉ đạo KH506 tỉnh) để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 506/KH-BCA-C02 của Bộ Công an; xây dựng Quy chế làm việc, duy trì giao ban, ra thông báo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm.

- Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm nói chung, công tác bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi nói riêng; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi từ cấp cơ sở. Nâng cao hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, công tác tiếp nhận, phát hiện, bắt giữ xử lý các đối tượng phạm tội xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

- Đổi mới phương pháp, biện pháp tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho gia đình, nhà trường, tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội, tạo niềm tin để nhân dân tham gia, phối hợp với cơ quan chức năng trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; tăng cường huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm: đào tạo, khảo sát, tập huấn… phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa.

- UBND huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tội phạm trong trường học, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em. Nâng cao công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án) trong điều tra truy tố, xét xử tội phạm này, qua đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm nguyên nhân phát sinh tội phạm.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Công tác phòng ngừa

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác bảo vệ và phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em giai đoạn 2021-2025 gồm: Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Chương trình thúc đẩy tham gia quyền trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2021-2025.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân; chấn chỉnh và tăng cường các mặt quản lý xã hội; xác định trách nhiệm đối với gia đình, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em; các đơn vị truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đưa tin cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các phương tiện truyền thông tại cơ sở để người dân nâng cao cảnh giác. Tăng cường các hình thức truyền thông mới trên các ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng, ưu tiên các địa phương trọng điểm, khó khăn về kinh tế xã hội, vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em, chú trọng đổi mới hình thức, biên tập nội dung; xây dựng các câu lạc bộ sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho học sinh, đoàn viên, thanh niên.

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo theo ngành dọc để triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn các hoạt động phạm tội. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tập trung vào những trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (bố mẹ ly thân, ly dị; bố mẹ nghiện ma túy hoặc đang chấp hành án phạt tù...) phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp ở địa bàn để hỗ trợ kinh tế, việc làm, tư vấn về tâm lý, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở.

2.2. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm

- Chủ động nắm, dự báo sát tình hình, diễn biến của tội phạm xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật.

- Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác chấp hành pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo và điều tra các vụ bạo lực bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Tổ chức hướng dẫn công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

- Các Cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án) phối hợp chặt chẽ trong xác minh, đánh giá chứng cứ, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi. Thống nhất xác định các vụ án trọng điểm, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm để chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian điều tra, truy tố, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, củng cố niềm tin cho quần chúng nhân dân với các cơ quan bảo vệ pháp luật và tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

2.3. Công tác xây dựng mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Giang. Huy động các lực lượng có liên quan phối hợp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Thông tư liên tịch về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, phát huy mạnh mẽ vai trò của gia đình, chính quyền và các đoàn thể tại cơ sở về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật sớm tái hòa nhập cộng đồng; quan tâm, giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo hành, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, trẻ em bị mua bán trở về ... được tiếp tục đến trường học tập, hòa nhập cộng đồng.

- Tăng cường xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; thu hút, khuyến khích các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tham gia phòng, chống loại tội phạm này.

2.4. Công tác hợp tác quốc tế

- Tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nhất là các nước trong khu vực trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, giải cứu nạn nhân, điều tra khám phá các vụ án, truy bắt tội phạm mua bán, chiếm đoạt, bắt cóc, xâm hại tình dục trẻ em. Triển khai các dự án, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

- Tiếp nhận và trao đổi thông tin về tội phạm, phối hợp xác minh, điều tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

2.5. Tăng cường huy động các nguồn lực

Huy động tối đa các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; trong đó đầu tư kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác; đồng thời trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Định kỳ tham mưu sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện; báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định.

Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo trên cơ sở Ban Chủ nhiệm Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị; cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Huy động lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách phúc lợi xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, áp dụng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, dạy nghề, tín dụng ưu đãi... cho các gia đình có trẻ em bị xâm hại và người dưới 18 tuổi có quá khứ vi phạm pháp luật. Tổ chức các hoạt động tư vấn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học về kỹ năng sống, kết nối các chương trình, dịch vụ xã hội sẵn có tại địa phương bao gồm cả chương trình tư vấn tâm lý, tham vấn, tư vấn việc làm, đào tạo kỹ năng, chăm sóc y tế, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em… để hỗ trợ cho trẻ em.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan, nhất là lực lượng Công an tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, phòng chống bạo lực học đường, mua bán người cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; phối hợp tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm này trong học sinh, sinh viên.

5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền trong việc vận động, giáo dục đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt là số thanh thiếu niên hư, chậm tiến; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao bổ ích cho thanh, thiếu niên trong trường học và trên địa bàn dân cư, góp phần phòng ngừa các vi phạm pháp luật ở thanh, thiếu niên.

6. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tiếp tục phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09/CTPN-HLHPN-CA-VKSND-TAND trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em; lồng ghép công tác phối hợp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với các chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội phụ nữ... Tiếp tục phối hợp chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương. Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực gia đình, quấy rối, lạm dụng trẻ em để kiến nghị, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật nhằm góp phần phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

7. Sở Tư pháp: Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; đẩy mạnh nghiên cứu để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan; tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; thực hiện các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các Cơ quan thông tin, truyền thông tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; các mô hình, các điển hình tiên tiến; kết quả đấu tranh, xử lý của các lực lượng chức năng để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng đưa thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là những thông tin khích động, cổ vũ cho tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và du lịch. Tăng cường quản lý, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hoá, nhất là kinh doanh karaoke không để hình thành các đường dây, tụ điểm, điểm phức tạp về ma tuý, mại dâm gây dư luận xấu trong nhân dân.

Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, hướng dẫn người nước ngoài đến tham quan du lịch đảm bảo an toàn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em thông qua các hoạt động du lịch.

10. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện các chương trình về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt cho công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư lồng ghép việc thực hiện với các chương trình có liên quan trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND huyện, thành phố.

11. Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh

Chủ động tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an trong triển khai thực hiện các đợt cao điếm tấn công trấn áp tội phạm; thu thập đánh giá chứng cứ, thống nhất quan điểm xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vụ án liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi; thực hiện công tác tương trợ tư pháp.

Phối hợp đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử các vụ án xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi; đảm bảo xử lý nghiêm minh, triệt để, không oan sai, bỏ lọt tội phạm.

12. Đề nghị UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Phối hợp với chính quyền, đoàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi nói riêng; quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật để trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

Tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi trẻ em bị xâm hại, nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người.

Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi nói riêng.

14. UBND huyện, thành phố

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn.

Cân đối, bảo đảm ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn, kết hợp lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương để mang lại hiệu quả cao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và các nội dung được phân công trong kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) tổ chức sơ kết và 01 năm (trước ngày 15/12) tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh - Phòng Cảnh sát hình sự).

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị; các chương trình, đề án liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; huy động từ xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện. Định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo kết quả về Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy; TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban, cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Cơ quan, đơn vị, DN TW trên địa bàn tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- Các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, TKCT, TH;
+ Lưu: VT, NC-KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương