Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 37-CT/TW NGÀY 06/06/2014 CỦA BAN BÍ THƯ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CÓ TAY NGHỀ CAO GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Căn cứ Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề chất lượng cao.

Thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 06 năm 2014 của Ban Bí thư đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Nhằm tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai toàn diện, có hiệu quả những nhiệm vụ được Ban Bí thư giao tại Chỉ thị số 37-CT/TW và Kế hoạch số 210-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao.

- Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các Sở, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, nhằm chung tay phát triển nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại trong thời kỳ công nghiệp 4.0.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng thị trường lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh, trong nước, ngoài nước góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể, yêu cầu về nội dung, chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan trong việc triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW được thống nhất và đồng bộ.

- Luôn đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai tổ chức thực hiện để đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở cần quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị số 37-CT/TW và Kế hoạch số 210-KH/TU; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của ngành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thống nhất với các chỉ tiêu của “Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh”; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến.

- Chú trọng làm tốt công tác phân tích, dự báo phát triển nguồn nhân lực để làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch thực hiện và quản lý tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực cao trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ngành, địa phương và đơn vị sử dụng lao động; tỷ lệ lao động được giáo dục nghề nghiệp ngày phát triển, quy mô tuyển sinh đào tạo tương xứng với năng lực hệ thống giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu thị trường lao động.

- Gắn phát triển nghề nghiệp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt quan tâm đến chất lượng giải quyết việc làm sau đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng trong công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao. Xây dựng nhanh nguồn nhân lực nghề nghiệp có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, trong đó tập trung nguồn nhân lực cho những ngành, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm có vai trò quyết định, đột phá, bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp.

- Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế.

- Xây dựng và hình thành được hệ thống giáo dục nghề nghiệp gồm các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên tiến hiện đại, đa dạng cơ cấu ngành nghề đồng bộ, đa cấp, năng động, đảm nhiệm đào tạo nguồn nhân lực mũi nhọn, liên thông giữa các cấp và các ngành đào tạo trong và ngoài khu vực, kể cả ngoài nước, được phân bố đồng đều giữa các vùng trên địa bàn tỉnh.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, trình độ tay nghề, tính kỷ luật, phẩm chất đạo đức cho công nhân, người lao động, trước hết tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp có nhiều lao động giúp nâng cao khả năng tương thích với yêu cầu mới trong sản xuất kinh doanh; tăng hiệu suất lao động, chất lượng sản phẩm.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

1. Công tác học tập, quán triệt Chỉ thị:

Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp triển khai phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 37-CT/TW để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ những quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, có giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ

2. Nhiệm vụ, giải pháp:

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt là người đứng đầu cần xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; đưa công tác này vào trong các chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương.

- Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm, huy động sự tham gia tích cực, có hiệu quả của toàn xã hội với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Định hướng đào tạo nhân lực có tay nghề cao trên cơ sở nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực của thị trường lao động, lấy tín nhiệm của thị trường lao động đối với người học sau khi tốt nghiệp làm tiêu chí đánh giá uy tín, chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Kịp thời tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác đào tạo và sử dụng nhân lực có tay nghề cao.

2.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực có tay nghề cao:

- Rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định và phù hợp với tình hình, nhu cầu thực tế tại địa phương.

- Nâng cao năng lực dự báo nguồn nhân lực có tay nghề cao thuộc các lĩnh vực, ngành; định hướng lựa chọn ngành đào tạo, nhất là những ngành mũi nhọn gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phấn đấu đến năm 2025 tỉnh có 01 trường cao đẳng nghề chất lượng cao được công nhận theo tiêu chí tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

- Quy hoạch, sắp xếp, thống nhất lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là cấp huyện, gắn với đẩy mạnh phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở theo Quyết định số 522-QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.

- Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, kiểm tra, thanh tra cơ quan quản lý các cấp trong giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

- Kiện toàn nâng cao năng lực hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tự kiểm định chất lượng đào tạo và đăng ký kiểm định chất lượng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

2.3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ chương trình, nội dung đào tạo nhân lực có tay nghề cao:

- Xây dựng và đổi mới nội dung, chương trình đào tạo nhân lực có tay nghề cao theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, nhất là kỹ năng thực hành và làm việc theo nhóm. Lựa chọn, áp dụng chương trình, tiêu chuẩn và công nghệ đào tạo tiên tiến của khu vực ASEAN và quốc tế đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và xu hướng hội nhập quốc tế.

- Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học vào thực hành tay nghề theo nhu cầu của xã hội. Đa dạng hóa các phương thức và chương trình đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo. Gắn đào tạo với sử dụng, đồng thời phát huy vai trò doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực.

- Tiếp tục mở rộng nghề mới theo nhu cầu của tỉnh đặc biệt là các nhóm nghề trụ cột, tăng về số lượng và hiệu quả đào tạo theo yêu cầu sử dụng lao động theo hướng 3 cấp trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề; trong đó tập trung những nghề trình độ cao đối với ngành đang có nhu cầu như du lịch; năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng điện gió...), thương mại và dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

- Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp; xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo nhân lực có tay nghề cao của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng cơ chế để các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, các ngành nghề trọng điểm cấp quốc gia và khu vực ASEAN.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức, quản lý về giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng cơ chế, quy chế để người học và người sử dụng lao động tham gia chủ động vào đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp.

2.4. Tăng cường xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đào tạo nhân lực có tay nghề cao:

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao theo chuẩn trình độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Khuyến khích việc học tập và nghiên cứu ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước, xã hội hóa ...

- Đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý và phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định.

- Huy động và có chính sách khuyến khích nghệ nhân, người có tay nghề cao ở các làng nghề, thợ bậc cao trong các doanh nghiệp tích cực tham gia truyền nghề, dạy nghề trong cơ sở đào tạo.

- Đẩy mạnh việc tổ chức có hiệu quả Hội giảng giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, thi tay nghề cấp tỉnh và tham gia toàn quốc cho giảng viên, giáo viên và sinh viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng phong trào tổ chức tuyên dương, có chế độ ưu đãi và hình thức tôn vinh, khen thưởng phù hợp đối với giáo viên, cán bộ quản lý, thợ giỏi, lao động kỹ thuật giỏi hằng năm.

2.5. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đa dạng hóa nguồn nhân lực có tay nghề cao

- Nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

- Ngoài nguồn ngân sách do Trung ương hỗ trợ, hằng năm dành tỷ lệ tương ứng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ thực hiện Dự án đầu tư tập trung và đồng bộ theo nghề trọng điểm của trường cao đẳng nghề Ninh Thuận đã được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt theo Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 đối với ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

- Chủ động bố trí nguồn ngân sách, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động, các chuyên gia quốc tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia vào hoạt động đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao.

- Xây dựng cơ chế đặc thù để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và cơ chế tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để học tập, đặc biệt học một số nghề trọng điểm.

2.6. Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế:

- Tăng cường công tác hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các nước, tổ chức quốc tế có kết quả đào tạo nguồn nhân lực tiên tiến sớm tiếp cận phương pháp, tổ chức quản lý mới hiện đại và phù hợp.

- Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.

- Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh chủ động phối hợp tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng ở nước ngoài.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra; tập trung đầu tư để nâng cao trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận trở thành trường cao đẳng chất lượng cao theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg và đẩy mạnh việc đầu tư, phát triển đào tạo các ngành nghề trọng điểm. Hằng năm báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư tập trung, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể nhằm thực hiện nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao.

- Tăng cường, đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Giáo dục và đào tạo:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành chức năng có liên quan tiếp tục rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để phục vụ đào tạo nhân lực có tay nghề cao;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện đổi mới mạnh mẽ chương trình, phương pháp dạy và học nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao để đáp ứng nhiệm vụ đột phá trong quá trình hội nhập.

- Tăng cường phối hợp với các ngành liên quan trong việc tuyên truyền, hướng nghiệp và phân luồng đối với học sinh trung học cơ sở, phổ thông theo Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tại các đơn vị đào tạo; báo cáo sơ kết hàng năm, tổng kết từng giai đoạn.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu và dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước có tác động đến tỉnh; đề xuất cơ chế, chính sách về đầu tư thực hiện chương trình; tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh phân bố các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch.

- Phân bổ vốn đối ứng để hỗ trợ đầu tư phát triển các nghề trọng điểm của trường cao đẳng nghề Ninh Thuận đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu UBND tỉnh Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Tài chính kiểm tra thực hiện kế hoạch.

4. Sở Nội vụ:

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực của tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương; chú trọng thu hút các chuyên gia quản lý có kinh nghiệm, cán bộ nghiên cứu khoa học - công nghệ, nhân lực có trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ cao, y tế, giáo dục, năng lượng và du lịch ...

5. Sở Tài chính:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định.

6. Ban quản lý các Khu công nghiệp:

- Triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ các khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến 2025.

- Tập trung rà soát, dự báo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của các khu công nghiệp để phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch phù hợp với nhu cầu thực tế.

7. Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa Kế hoạch này tại địa phương, đơn vị mình cho phù hợp để triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị.

8. Các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp:

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm; chủ động triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực chất lượng cao như: đổi mới phương pháp quản lý, xây dựng chương trình, giáo trình phù hợp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư tập trung các trang thiết bị dạy học, thực hành thiết thực hiệu quả, tổ chức tự kiểm định chất lượng dạy nghề và đăng ký kiểm định; đồng thời tăng cường sự gắn kết, liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, mở rộng hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng, thu hút doanh nghiệp tham gia vào công tác đào tạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

- Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận khẩn trương xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm phấn đấu trường cao đẳng nghề chất lượng cao được công nhận theo tiêu chí tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 


Nơi nhận:
- Như mục IV;
- Bộ LĐ-TBXH;
- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP (HTMN);
- Lưu: VT, VXNV.NVT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình