Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 76/2014/QH13 NGÀY 24/6/2014 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020; NGHỊ QUYẾT SỐ 80/NQ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020 VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020.

Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 ban hành Kế hoạch tổng kết lĩnh vực giảm nghèo;

Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung đánh giá kết quả đạt được so với tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình.

- Đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện các chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030.

- Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững1 và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-20202.

2. Yêu cầu

- Đánh giá tổng kết được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh; được tổ chức thực hiện từ cơ sở xã, phường, thị trấn đến cấp huyện, cấp tỉnh, có sự tham gia của người dân;

- Đánh giá tổng kết các mục tiêu, chỉ tiêu và kết quả thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, hoạt động của Chương trình. đánh giá hoạt động quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình, đánh giá công tác điều phối, phối hợp và trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình quản lý, điều hành tổ chức thực hiện Chương trình; đánh giá tác động kinh tế - xã hội, tính bền vững của Chương trình và tác động tới các đối tượng thụ hưởng Chương trình;

- Qua đánh giá tổng kết, cần rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị để duy trì kết quả đạt được của chính sách, Chương trình, đồng thời đề xuất về định hướng thiết kế khung Chương trình, chính sách và các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

II. THỜI GIAN TỔNG KẾT

1. Các huyện, thị xã, thành phố

Không tổ chức Hội nghị tổng kết, chỉ gửi Báo cáo tổng kết về Ban Chỉ đạo Tỉnh trước ngày 30 tháng 3 năm 2020 (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) để tổng hợp.

2. Cấp tỉnh

- Tổ chức Hội nghị tổng kết trực tuyến vào cuối tháng 4/2020 (thời gian cụ thể Ủy ban nhân dân Tỉnh thông báo) và gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và xã hội trước ngày 30 tháng 4 năm 2020.

- Chủ trì: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình việc làm và giảm nghèo Tỉnh.

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Báo cáo đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13, mốc thời gian xây dựng báo cáo sử dụng số liệu từ 2015 đến năm 2020 (Đề cương Báo cáo Phụ lục I)

2. Báo cáo đánh giá tổng kết Nghị quyết 80/NQ-CP , mốc thời gian xây dựng báo cáo sử dụng số liệu từ năm 2011 đến 2020 (Đề cương Báo cáo PL II).

3. Đánh giá tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Đề cương Báo cáo Phụ lục III).

- Đánh giá các kết quả đạt được của Chương trình (đã thực hiện trong các năm 2016 -2019, ước thực hiện đến năm 2020) so với tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình;

- Đánh giá tổng thể bao gồm: đánh giá kết quả việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực; công tác chỉ đạo điều hành, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; việc thực hiện các cơ chế, chính sách, các Dự án, Tiểu dự án, hoạt động thuộc Chương trình; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đánh giá tác động kinh tế - xã hội, tính bền vững của Chương trình và tác động tới đối tượng thụ hưởng Chương trình;

- Xác định những tồn tại, hạn chế trong thiết kế, tổ chức thực hiện chương trình thời gian qua; những khó khăn, thách thức trong giảm nghèo bền vững theo cách tiếp cận đa chiều thời gian tới;

- Rút ra các bài học kinh nghiệm qua đánh giá, đề xuất kiến nghị để duy trì kết quả đã đạt được của Chương trình.

II. KHEN THƯỞNG TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

- Khen thưởng và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình có thành tích góp phần đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong giai đoạn 2016-2020.

- Số lượng khen thưởng theo quy định tại Điểm c Điều 9 Quyết định 281/QĐ-UBND .HC3 và Khoản 2 Điều IV của của Kế hoạch số 270/KH-UBND .

+ Khen thưởng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp trong việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

+ Khen thưởng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong giai đoạn 2016-2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị tài liệu, đề xuất nội dung chương trình, hình thức hội nghị, địa điểm, dự kiến đại biểu tham dự, phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn địa phương chọn tập thể và cá nhân đề xuất khen thưởng (hoàn chỉnh các hồ sơ khen thưởng gửi Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Tỉnh), đề xuất các Sở, ngành, đơn vị tham gia phát biểu tham luận tại hội nghị.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh phát hành giấy mời đại biểu, sắp xếp địa điểm hội nghị.

- Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) hướng dẫn các đơn vị hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục khen theo quy định, thẩm định hồ sơ khen thưởng trình Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng bằng khen.

- Các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo Tỉnh có liên quan tham gia Chương trình, đánh giá kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành báo cáo việc tổng kết bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đúng thời gian quy định và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình có thành tích góp phần đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020, thông tin chi tiết các đơn vị liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Chủ tịch, các PCT UB Tỉnh;
- Các ngành thành viên BCĐ VL-GN;
- Sở Nội vụ (Ban TĐ-KT);
- Báo Đồng Tháp;
- Đài PTTH Đồng Tháp;
- UBND các H, TX, TP;
- Lưu: VT, NC/PTH-VX(QM).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 1 Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

2 Kế hoạch số 270/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

3 Quyết định ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp.