Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5700/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 04 NĂM THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Kế hoạch số 2212/KH-TTCP ngày 26/8/2016 của Thanh tra Chính phủ về tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đánh giá toàn diện thực tiễn 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; những hạn chế, bất cập, nguyên nhân những hạn chế, bất cập của Luật và trong việc thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại địa phương.

- Đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo với Hiến pháp năm 2013, Luật Tố tụng hành chính, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Kiến nghị, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bất cập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Yêu cầu:

- Việc tổng kết được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện tại các Sở, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

- Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế của ngành, địa phương.

- Các kiến nghị, đề xuất phải mang tính khả thi, sát thực tế, phù hợp với thực tiễn.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết:

Tổng kết toàn diện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và thực tiễn 04 năm thi hành kể từ ngày 01/7/2012 đến ngày 01/7/2016 trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Nội dung tổng kết

a) Tổng kết Luật khiếu nại

- Tình hình triển khai thi hành Luật Khiếu nại (công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai; ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...).

- Tình hình quán triệt, phổ biến Luật Khiếu nại cho nhân dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, người lao động.

- Tình hình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại từ khi Luật Khiếu nại có hiệu lực thi hành.

- Đánh giá những kết quả đạt được của Luật Khiếu nại năm 2011 và thực tiễn thi hành Luật Khiếu nại trong việc nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại.

- Những hạn chế bất cập trong các quy định của Luật Khiếu nại, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực tiễn tổ chức thực hiện quy định của luật; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, bất cập đó.

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật Khiếu nại.

b) Tổng kết Luật Tố cáo

- Tình hình triển khai thi hành Luật Tố cáo (công tác chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai; ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...).

- Tình hình quán triệt, phổ biến Luật Tố cáo cho nhân dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, người lao động.

- Tình hình tố cáo và kết quả giải quyết tố cáo và kết quả giải quyết tố cáo từ khi Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành.

- Đánh giá những kết quả đạt được của Luật Tố cáo năm 2011 và thực tiễn triển khai thi hành Luật Tố cáo trong việc nâng cao chất lượng công tác giải quyết tố cáo.

- Những hạn chế bất cập trong các quy định của Luật Tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực tiễn tổ chức thực hiện quy định của luật; xác định và phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, bất cập đó.

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật Tố cáo.

III. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

1. Tổ chức hội nghị tổng kết ở cấp tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc hoàn thành việc tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trước ngày 05/10/2016.

IV. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: một buổi, dự kiến từ ngày 10/10/2016 đến ngày 20/10/2016 (thời gian cụ thể UBND tỉnh sẽ có thông báo sau).

2. Địa điểm: Hội trường 100 chỗ, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt.

3. Thành phần tham dự: 90 đại biểu.

- Chủ trì: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đại biểu tham dự gồm:

+ Đại diện Thanh tra Chính phủ.

+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy.

+ Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

+ Đại biểu khối Đảng: Ban Nội chính; Ủy ban Kiểm tra; Ban Dân vận.

+ Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

+ Thanh tra tỉnh: Chánh thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

+ Giám đốc, Chánh thanh tra các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

+ Chủ tịch, Trưởng ban tiếp công dân, Chánh thanh tra các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

+ Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

+ Phóng viên Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thực hiện báo cáo tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội nghị, gửi UBND tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 05/10/2016.

2. Thanh tra tỉnh:

- Có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện việc tổng kết 04 năm thực hiện Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo theo đề cương của Thanh tra Chính phủ trước 15/10/2016.

- Hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm cho Hội nghị tổng kết (chuẩn bị phòng họp, chương trình, tài liệu, báo cáo tng kết 04 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...); lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết.

3. Văn phòng UBND tỉnh:

Làm công tác tổ chức hội nghị, phát hành giấy mời đại biểu tham dự hội nghị; phối hợp với Thanh tra tỉnh chuẩn bị nội dung phát biểu khai mạc, kết luận của lãnh đạo tỉnh; hoàn thiện báo cáo tổng kết, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định.

4. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

Thẩm định đề xuất của Thanh tra tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 04 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

5. Sở Tài chính

Thẩm định, đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí phục vụ Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

6. Phân công chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị:

- Thanh tra tỉnh:

+ Tham luận về công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

+ Công tác giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: giải quyết và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: giải quyết tố cáo trong lĩnh vực liên quan đến chế độ chính sách và chất độc màu da cam. Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong quá trình thực hiện.

- Sở Nội vụ: khiếu nại, giải quyết khiếu nại kỷ luật cán bộ, công chức. Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong quá trình thực hiện.

- UBND huyện Đức Trọng: sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đối với Hiến pháp năm 2013; Luật Tố tụng hành chính, Luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- UBND thành phố Đà Lạt: một số kinh nghiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- UBND thành phố Bảo Lộc: thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong thực hiện Luật Khiếu nại.

- UBND huyện Đạ Huoai: thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong thực hiện Luật tố cáo.

- UBND huyện Di Linh: công tác tham mưu tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị trong quá trình thực hiện.

- UBND huyện Cát tiên: kinh nghiệm trong thanh tra trách nhiệm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị trong quá trình thực hiện.

- UBND huyện Lâm Hà: kinh nghiệm trong tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- UBND các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Tẻh: tình hình khiếu nại, tố cáo tại địa phương, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

- Trên đây là Kế hoạch tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc chỉ đạo triển khai thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, BTCD, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm