Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2346/KH-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ 4 NĂM THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Kế hoạch số 2212/KH-TTCP ngày 26/8/2016 của Thanh tra Chính phủ về Tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Nhằm triển khai đánh giá về tình hình thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 01/7/2012 đến 01/7/2016. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tổ chức Hội nghị phải đảm bảo đúng theo chỉ đạo Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 1687/KH-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh về việc tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Việc tổ chức hội nghị phải được tiến hành nghiêm túc, đúng, đủ thành phần; phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương tham gia phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, bảo đảm tổ chức Hội nghị đảm bảo chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn; không phô trương hình thức.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ:

1. Nội dung:

- Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại và Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị.

- Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thanh tra Chính phủ.

- Khen thưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn.

- Ý kiến kết luận Hội nghị của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần (dự kiến):

- Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 14/10/2016 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum.

3. Thành phần dự Hội nghị:

- Chủ trì Hội nghị: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành phần mời:

+ Đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;

+ Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

+ Lãnh đạo Cục II - Thanh tra Chính phủ.

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên Cao su Kon Tum, các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

+ Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Chánh, Phó Văn phòng; Trưởng và Phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.

+ Đại diện lãnh đạo và Chánh Thanh tra các Sở, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thuộc tỉnh;

+ Chủ tịch UBND và Chánh Thanh tra các huyện, thành phố.

+ Các cơ quan: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh (tham dự và đưa tin).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thanh tra tỉnh:

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại và Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh để kịp thời phục vụ Hội nghị; chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của lãnh đạo tỉnh. Sau Hội nghị, tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo tổng kết gửi Thanh tra Chính phủ theo quy định (dự thảo các Báo cáo gửi về UBND tỉnh chậm nhất là ngày 10/10/2016).

- Phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất các đơn vị, địa phương, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tại Hội nghị.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị tài liệu phát cho đại biểu, đảm bảo công tác hậu cần phục vụ Hội nghị.

- Làm đầu mối trong việc đón tiếp đại diện Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo Cục II - Thanh tra Chính phủ (bố trí xe đưa đón, nơi ăn nghỉ...).

- Tham mưu kinh phí tổ chức Hội nghị theo chế độ quy định.

- Kết thúc Hội nghị, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận Hội nghị, tham mưu Báo cáo tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo gửi Thanh tra Chính phủ theo quy định. Hoàn thành trước ngày 25/10/2016.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh chuẩn bị Hội trường, tài liệu cho đại biểu và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Hội nghị thành công.

- Phát hành giấy mời đến các đại biểu tham dự Hội nghị.

- Chủ động bố trí, sắp xếp công việc để đại biểu tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian.

3. Các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan:

Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại và Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Tố cáo gửi báo cáo đúng theo quy định tại Kế hoạch số 1687/KH-UBND ngày 25/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (b/cáo);
- Cục II- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Công an tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT-TD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa