Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018

Thực hiện Văn bản số 1665/TTCP-PC ngày 02/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 (Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019), Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Luật Tố cáo, nâng cao về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tố cáo; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; gắn việc triển khai thi hành Luật Tố cáo với việc triển khai các văn bản pháp luật có liên quan.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong trong việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo

1.1. Tổ chức tập huấn Luật cho cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, ban, ngành và Thanh tra huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cán bộ thực hiện công tác giải quyết tố cáo; các đối tượng khác có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2019.

1.2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố cáo

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; việc tuyên truyền bảo đảm phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, địa bàn được tuyên truyền.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II/2019 và thường xuyên.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan có Trang Thông tin điện tử; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018, Quý I/2019 và thường xuyên hằng năm.

2. Biên soạn tài liệu phục vụ việc tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018, Quý I/2019 và thường xuyên hằng năm.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Tố cáo để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp

3.1. Đối với cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến Luật Tố cáo thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý; gửi kết quả rà soát về Thanh tra tỉnh tổng hợp, để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2019.

3.2. Đối với cấp huyện:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2019.

4. Tham gia góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Tố cáo

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố cáo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện theo quy định, gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp chung.

2. Sở Tài chính tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này theo quy định.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật về ngân sách.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tố cáo.

4. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời có trách nhiệm tổng hợp kết quả triển khai thi hành Luật Tố cáo báo cáo Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp chung) để xem xét, giải quyết theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ; Báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy; Báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Ban Tiếp Công dân; (Đ/c Xuyên)
- Lưu: VT, NC. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh