Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “BẢO ĐẢM DINH DƯỠNG HỢP LÝ VÀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CHO TRẺ EM, HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỂ NÂNG CAO SỨC KHỎE, DỰ PHÒNG BỆNH UNG THƯ, TIM MẠCH, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, BỆNH PHỔI, TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ HEN PHẾ QUẢN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025”, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển chiều cao, thể lực, dự phòng các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản (sau đây gọi tắt là bệnh không lây nhiễm).

2. Yêu cầu: Việc triển khai thực hiện kế hoạch phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực phù hợp đối với cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, trẻ em, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh nhằm dự phòng các bệnh không lây nhiễm.

- Thực hiện dinh dưỡng hợp lý, tăng cường hoạt động thể lực phù hợp đối với trẻ em, học sinh, sinh viên.

2. Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020

2.1. Nâng cao kiến thức và năng lực của cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, trẻ em, học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh về dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực để nâng cao sức khỏe, dự phòng các bệnh không lây nhiễm

- 100% cán bộ làm công tác y tế trường học; ít nhất 85% học sinh, sinh viên và nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; ít nhất 50% cha mẹ học sinh được truyền thông về lợi ích của dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực đối với việc phòng, chống các bệnh không lây nhiễm.

- 100% học sinh phổ thông và sinh viên được truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá và phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- 100% cán bộ làm công tác y tế trường học được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, nguyên tắc xây dựng khẩu phần ăn và tăng cường hoạt động thể lực, phòng, chống các bệnh không lây nhiễm và được bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề để phục vụ cho công tác y tế trường học

- 100% nhân viên làm việc tại các bếp ăn tập thể trong cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về dinh dưỡng hợp lý và an toàn vệ sinh thực phẩm.

2.2. Nâng cao tỷ lệ thực hành dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em, học sinh, sinh viên

- Ít nhất 90% cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp có tổ chức bữa ăn bán trú cung cấp bữa ăn tại trường học cho trẻ em, học sinh, sinh viên đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định.

- 100% cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tổ chức theo dõi và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, học sinh đầy đủ theo quy định.

- 100% cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp có bếp ăn bán trú trong trường học bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; có căng tin trong trường học bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; không bán các thực phẩm, đồ uống không bảo đảm dinh dưỡng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có lợi cho sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên.

2.3. Tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng các bệnh không lây nhiễm

- 100% cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động chính khóa và ngoại khóa, phấn đấu mỗi học sinh, sinh viên đạt ít nhất 60 phút hoạt động thể lực mỗi ngày theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

- 100% cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp có tổ chức các hoạt động truyền thông về lợi ích của việc tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

- 100% cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025(1).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh thực hiện các cơ chế chính sách về dinh dưỡng học đường và hoạt động thể lực trong trường học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan.

2. Đẩy mạnh truyền thông về dinh dưỡng và hoạt động thể lực trong trường học

2.1. Nội dung truyền thông

- Dinh dưỡng hợp lý, các nhóm thực phẩm, thực phẩm lành mạnh và vệ sinh an toàn thực phẩm cho từng cấp học; các tiêu chuẩn, định mức về dinh dưỡng hợp lý, hoạt động thể chất phù hợp.

- Vai trò của hoạt động thể chất, các bài tập thể lực, các môn thể thao cho từng cấp học.

- Kiến thức chủ yếu về các bệnh không lây nhiễm do tác động của chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể lực; các yếu tố nguy cơ dẫn đến suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng, thấp còi, thừa cân, béo phì và một số bệnh mạn tính không lây nhiễm đối với từng cấp học, đặc biệt là nguy cơ do rượu, bia, thuốc lá.

2.2. Hình thức truyền thông

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Sinh hoạt dưới cờ, câu lạc bộ, các cuộc thi, phong trào, diễn đàn...; tổ chức hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về các kỹ năng truyền thông, lập kế hoạch và thực hiện giám sát và đánh giá các hoạt động.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục truyền thông về Đề án và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng học đường, giáo dục thể chất và phòng, chống các bệnh không lây nhiễm trên trang thông tin điện tử nhà trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Truyền thông qua áp phích, tờ rơi… về chế độ dinh dưỡng hợp lý và các hoạt động thể lực phù hợp.

- Tổ chức tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động dinh dưỡng học đường và giáo dục thể chất ở từng cấp học cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, cán bộ làm công tác y tế trường học.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về dinh dưỡng lành mạnh trong trường học như: Thực phẩm, nước uống có nguồn gốc sạch ở căng tin trường học…; lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng và giáo dục thể chất vào các môn học của từng cấp học có liên quan và các hoạt động ngoại khóa.

- Tổ chức khám sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thể lực định kỳ cho trẻ em, học sinh, sinh viên và kết hợp lồng ghép, truyền thông cho cha mẹ học sinh biết qua các buổi họp phụ huynh, các phương tiện truyền thông của nhà trường; tổ chức các cuộc thi về cách tổ chức bữa ăn cân đối, hợp lý, lựa chọn thực phẩm lành mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội khỏe Phù đổng, các giải thể thao các cấp học.

3. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ việc bảo đảm dinh dưỡng, giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc tổ chức bữa ăn bán trú của các bếp ăn trường học, căng tin trường học như : Dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm, bàn ghế nơi tổ chức cho học sinh ăn, uống trong trường học, trang thiết bị của căng tin trường học.

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống sân tập, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, nhà tập luyện đa năng, bể bơi và các công trình thể thao phục vụ hoạt động thể lực trong trường học.

- Phối hợp sử dụng hiệu quả các công trình thể thao tại địa phương phục vụ hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

4. Tăng cường công tác quản lý về dinh dưỡng học đường và giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục

- Tổ chức giám sát, đánh giá định kỳ về thực trạng triển khai hoạt động dinh dưỡng học đường và giáo dục thể chất từng cấp học tại các địa phương, để có giải pháp thực hiện phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế của địa phương.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình sữa học đường.

- Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên về dinh dưỡng học đường và giáo dục thể chất trong trường học để nâng cao sức khỏe, phòng, chống các bệnh không lây nhiễm.

- Định kỳ, đánh giá kết quả thực hiện việc bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể chất phù hợp đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

5. Huy động nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm dinh dưỡng và hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và huy động các nguồn lực hợp pháp khác trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc thực hiện giám sát và đánh giá quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Thực hiện lồng ghép với các chương trình, đề án đã được phê duyệt, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trong quá trình triển khai kế hoạch.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước để hỗ trợ kinh phí, chuyển giao công nghệ, thiết bị phục vụ cho việc triển khai kế hoạch.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và thông qua các chương trình, dự án được duyệt theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; tổ chức triển khai nội dung giáo dục bắt buộc về chế độ dinh dưỡng hợp lý, chế độ hoạt động thể chất phù hợp đối với học sinh, học viên và các cơ chế, chính sách phù hợp để thực hiện trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Hướng dẫn lồng ghép việc thực hiện kế hoạch với kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025, Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, chương trình sức khỏe Việt Nam và các chương trình, dự án, kế hoạch có liên quan.

- Triển khai thực hiện các tài liệu giảng dạy, truyền thông về dinh dưỡng hợp lý và giáo dục thể chất cho từng cấp học trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn tổ chức giám sát thực hiện chế độ dinh dưỡng và hoạt động thể lực phù hợp tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tiêu chuẩn về dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường; tiêu chuẩn dinh dưỡng thực phẩm, đồ uống được bán ở căng tin trường học theo quy định.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định về thời gian hoạt động thể lực cho học sinh trong trường học.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch cho cơ quan thông tin, truyền thông địa phương biết, đưa tin.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Tỉnh theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đối với học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách cần thiết liên quan đến bảo đảm dinh dưỡng và tăng cường thể lực cho học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn tổ chức giám sát thực hiện chế độ dinh dưỡng và hoạt động thể lực phù hợp tại tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

3. Sở Y tế

- Cung cấp các tài liệu, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em, học sinh và sinh viên; tài liệu về các bệnh; tài liệu về các yếu tố nguy cơ, nhất là rượu, bia, thuốc lá do Bộ Y tế ban hành; tổ chức triển khai Chương trình sữa học đường hiệu quả.

- Hướng dẫn triển khai các tiêu chuẩn về dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường; tiêu chuẩn dinh dưỡng của các thực phẩm, đồ uống được bán ở căng tin trường học và quy định về thời gian hoạt động thể lực cho học sinh, học viên, sinh viên trong trường học phù hợp với lứa tuổi.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn triển khai thực hiện định mức, tiêu chuẩn của chế độ thể lực phù hợp, các bài tập thể dục nâng cao sức khỏe cho trẻ em, học sinh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật một số môn thể thao dành cho trẻ em, học sinh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao và tổ chức các cuộc thi, giải thể thao cho học sinh, học viên, sinh viên; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tăng cường hoạt động thể lực của học sinh, học viên, sinh viên.

5. Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và đơn vị liên quan thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí triển khai kế hoạch, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dinh dưỡng học đường, giáo dục thể chất và phòng, chống các bệnh không lây nhiễm.

7. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị liên quan thực hiện huy động các nguồn lực, xã hội hóa thực hiện kế hoạch.

8. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tỉnh

- Tuyên truyền, vận động hội viên và cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng, đặc biệt là chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho trẻ em.

- Phối hợp với ngành giáo dục, ngành y tế và chính quyền các địa phương tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các hội viên, các bà mẹ về dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực đối với học sinh, học viên, sinh viên và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan kế hoạch.

9. Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp: Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đối với học viên, sinh viên của trường.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

- Đến hết năm 2020, mỗi huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc xây dựng ít nhất 01 mô hình điểm về thực hiện dinh dưỡng hợp lý trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí, huy động nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện của địa phương để triển khai thực hiện kế hoạch.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch tại địa phương; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Tỉnh theo quy định.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, định kỳ hằng năm (trước ngày 05 tháng 12) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo). Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/ UBND Tỉnh;
- Như mục V;
- Lưu: VT, NC/THVX. Thg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

Stt

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến

I

Hoàn chỉnh cơ chế chính sách về dinh dưỡng học đường và hoạt động thể lực trong trường học

1

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên

Sở GDĐT

- Các sở, ban, ngành Tỉnh

- UBND cấp huyện

02/2020

Kế hoạch

2

Hướng dẫn văn bản quy định các tiêu chí đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục.

2020

Hướng dẫn

3

Xây dựng cơ chế phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh hướng dẫn tổ chức, kiểm tra việc triển khai thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực tại các cơ sở giáo dục.

-Tỉnh Đoàn

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh

Chương trình phối hợp

II

Tăng cường công tác truyền thông về dinh dưỡng học đường và hoạt động thể lực trong trường học

1

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng hợp lý và tăng cường các hoạt động thể lực trong các cơ sở giáo dục phù hợp với lứa tuổi của trẻ em.

Sở GDĐT

- Sở Y tế

- Sở VHTT và DL

2020 - 2025

Văn bản hướng dẫn

2

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục truyền thông của Kế hoạch.

- Báo Đồng Tháp, Đài PTTH Đồng Tháp

- Các sở, ban, ngành Tỉnh

- UBND cấp huyện

- Kế hoạch truyền thông

- Các tin, bài, chuyên mục dinh dưỡng

3

Triển khai tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến giáo viên trong việc giáo dục phát triển vận động lồng ghép về chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em mầm non, học sinh.

Các cơ sở giáo dục

2020 - 2021

Tài liệu hướng dẫn

4

Triển khai tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các bậc cha mẹ trẻ em mầm non, học sinh về chế độ dinh dưỡng hợp lý lồng ghép các bài tập thể lực nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh không lây nhiễm.

Sở GDĐT

Các cơ sở giáo dục.

2020 - 2021

Tài liệu hướng dẫn

5

Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dụ phòng bệnh không lây của ngành Giáo dục.

- Các sở, ban, ngành Tỉnh

- UBND cấp huyện

- Các cơ sở giáo dục

Tài liệu Hội nghị

6

Tổ chức các hoạt động truyền thông triển khai Kế hoạch và phát động các cơ sở giáo dục thực hiện việc bảo đảm dinh dưỡng trong các bữa ăn trường học kết hợp các hoạt động tập luyện thể lực phòng, chống các bệnh không lây nhiễm trong các cơ sở giáo dục.

2020 - 2025

Các hoạt động truyền thông

7

Tổ chức các cuộc thi, trao đổi, tọa đàm, đối thoại với học sinh, cha mẹ học sinh về việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý và tăng cường các hoạt động thể lực trong các cơ sở giáo dục.

Các hoạt động

III

Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục về chế độ dinh dưỡng hợp lý, chế độ hoạt động thể chất phù hợp đối với trẻ em, học sinh, sinh viên

1

Triển khai nội dung giáo dục về dinh dưỡng hợp lý trong bữa ăn bán trú và các hoạt động thể chất phù hợp đối với trẻ em mầm non.

Sở GDĐT

- Sở Y tế

- Các cơ sở giáo dục MN

2020 - 2021

Tài liệu hướng dẫn

2

Triển khai nội dung giáo dục về dinh dưỡng hợp lý trong bữa ăn bán trú và các hoạt động thể chất phù hợp đối với học sinh.

- Sở Y tế, Sở VHTT và DL

- Các cơ sở giáo dục TH, THCS, THPT

IV

Tăng cường công tác quản lý về dinh dưỡng học đường và giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục

1

Tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

Sở GDĐT

- Các sở, ban, ngành Tỉnh

- UBND cấp huyện

- Các cơ sở giáo dục

2020 - 2025

Hằng năm báo cáo Bộ GDĐT, UBND Tỉnh

2

Tổ chức đánh giá thực trạng triển khai mục tiêu kế hoạch và báo cáo sơ kết kết quả thực hiện.

2021 - 2022

Báo cáo

3

Tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện.

2024 - 2025

V

Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, giáo viên, cán bộ y tế trường học về công tác bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể chất trong các cơ sở giáo dục

1

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, giáo viên có liên quan đến giảng dạy, lồng ghép, tích hợp về giáo dục dinh dưỡng và giáo dục thể chất trong trường học.

Sở GDĐT

- Sở Y tế

- Các cơ sở giáo dục

2020 - 2025

Tập huấn

2

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên y tế trường học về lợi ích của dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm trong trường học; các kỹ năng truyền thông, lập kế hoạch và thực hiện giám sát, đánh giá các hoạt động thực hiện kế hoạch.

3

Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực phòng chống các bệnh không lây nhiễm trong trường học.

Hội thảo, báo cáo

4

Tổ chức học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về giáo dục dinh dưỡng và giáo dục thể chất cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

VI

Tăng cường cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 – 2025

Sở GDĐT

- Các sở, ban, ngành Tỉnh

- UBND cấp huyện

2021 - 2025

Kết quả thực hiện kế hoạch

VII

Huy động nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm dinh dưỡng và hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh

VIII

Nhiệm vụ khác

1

Sơ kết kế hoạch

Sở GDĐT

- Các sở, ban, ngành Tỉnh

- UBND cấp huyện

2021

Hội nghị sơ kết báo cáo

2

Tổng kết kế hoạch

2025

Hội nghị tổng kết báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.