Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/KH-UBND

Hà Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tài chính, kế toán của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nắm chắc về các quy định quản lý tài chính, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Kế toán... và các Thông tư, văn bản hướng dẫn, đáp ứng công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, đúng theo các quy định của Nhà nước.

- Tạo điều kiện cho CCVC trao đổi những kinh nghiệm, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước một cách hiệu lực, hiệu quả cũng như thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản công của các cơ quan, đơn vị.

- Giải đáp, hướng dẫn những vấn đề còn vướng mắc, hạn chế trong tổ chức thực hiện tại cơ sở.

2. Yêu cầu

- Thời gian tập huấn phù hợp với từng nội dung; từng đối tượng. Lựa chọn đội ngũ giảng viên đào tạo có kiến thức và kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức dễ hiểu, hệ thống, đảm bảo tiết kiệm, đạt kết quả cao.

- Học viên tham gia đầy đủ nội dung tập huấn, thảo luận.

- Thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm và các nội dung, tình huống cụ thể phát sinh trong thực tiễn giúp học viên nắm bắt được những kiến thức mới, kỹ năng và kinh nghiệm cơ bản trong quản lý tài chính, quản lý tài sản công, quản lý, hạch toán, sử dụng các nguồn lực đúng quy định và hiệu quả; Thực hiện tốt công tác thống kê phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Sau khi hoàn thành nội dung tập huấn mỗi cơ quan, đơn vị phải có những chuyển biến tốt nhằm quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, quản lý tài sản công đúng mục đích, hiệu quả nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN

1. Triển khai Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn chi thường xuyên.

2. Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã và Thông tư số 79/2019TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

3. Về thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Phương pháp lập kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015.

5. Tập huấn quản lý tài chính, kế toán, tài sản công, thống kê tài chính theo yêu cầu nhiệm vụ, trong đó có tập huấn hỗ trợ phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp và quản lý tài sản cho các đơn vị dự toán cấp I khối tỉnh.

6. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian tập huấn:

- Đối với tập huấn: Dự kiến 02 đến 03 ngày/khóa theo từng nội dung.

- Đối với tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng: Theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP; Thông tư hiện hành của Bộ Tài chính.

- Dự kiến 6 tháng đầu năm: Tập huấn triển khai Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn chi thường xuyên; Thông tư số 70/2019/TT-BTC và Thông tư số 79/2019TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Dự kiến 6 tháng cuối năm: Các nội dung còn lại.

2. Địa điểm tập huấn

Căn cứ số học viên đăng ký tham gia tập huấn theo cụm trên địa bàn các huyện, thành phố theo số lượng học viên và các lĩnh vực cho phù hợp.

3. Thành phần tập huấn, bồi dưỡng: theo từng khóa học

- Lãnh đạo và chuyên viên tài chính các Sở chủ quản của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tài khoản, kế toán đơn vị dự toán cấp I và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kế toán các chủ đầu tư, các BQL dự án đầu tư xây dựng.

- Chủ tài khoản, cán bộ tài chính - kế toán cấp xã.

- Phòng nghiệp vụ Sở Tài chính;

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

- Bộ phận tài chính - kế toán các tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công có sử dụng nguồn NSNN và kế toán các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu.

IV. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC

1. Giảng viên khóa bồi dưỡng, tập huấn

Cơ sở đào tạo có đăng ký kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, kế toán, thống kê. Giảng viên, báo cáo viên có trình độ, kinh nghiệm, năng lực phù hợp với các nội dung.

2. Tổ chức lớp tập huấn: Sở Tài chính.

V. KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn sự nghiệp đào tạo ngân sách tỉnh năm 2020 đã giao cho Sở Tài chính tại Quyết định số 2528/QĐ-UBND tỉnh ngày 11/12/2019.

2. Cơ quan và đơn vị cử học viên tham gia chi trả các chi phí khác từ nguồn kinh phí trong dự toán giao năm 2020 theo quy định hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài chính

- Thực hiện theo quy định để lựa chọn cơ sở đơn vị tập huấn theo quy định hiện hành về: Nội dung, thời gian; Tài liệu tập huấn; Giảng viên của chương trình tập huấn; Kinh phí tổ chức tập huấn trên cơ sở đảm bảo chất lượng của nội dung tập huấn, tiết kiệm, hiệu quả.

- Xây dựng chương trình tập huấn, phân công Lãnh đạo, cán bộ thực hiện. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ lớp học, theo dõi và quản lý lớp học.

- Giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương, cơ sở.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Bố trí, phân công, đăng ký danh sách cán bộ có liên quan tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo thành phần và thời gian, đảm bảo kinh phí tham gia tập huấn.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo thành phần và thời gian.

- Giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Tài chính trong việc thông báo triệu tập thành phần tham dự, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tập huấn và cho giảng viên, theo dõi và quản lý lớp học.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- ĐVDT cấp I;
- KBNN tỉnh;
- UBND huyện, TP;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn