Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 505/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ BỨT PHÁ THUỘC LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 và văn bản số 351/UBND-KTTH ngày 12/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường;

- Hoàn thành việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về môi trường được giao tại các Nghị quyết, Chương trình, Chỉ thị, Kế hoạch, Đề án của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; cải thiện môi trường nông thôn, vùng ven biển, làng nghề nhằm tạo bộ mặt các vùng nông thôn, ven biển khang trang, sạch, đẹp phục vụ phát triển du lịch; khắc phục tình trạng rác thải tại một số khu dân cư, khu vực công cộng, ven biển, khu du lịch, kênh mương chưa được thu gom hoặc chưa được thu gom triệt để gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.

- Hành động quyết liệt, tạo sự bứt phá rõ nét trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ chung: Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 28/9/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2012 - 2015; Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp-văn minh” đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai phong trào hưởng ứng tích cực phong trào “Chống rác thải nhựa”.

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Quản rác thải bền vững khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Duy trì công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục chỉ đạo triển khai xử lý nước thải bền vững các xã ven biển; triển khai xử lý rác thải ở khu vực làng nghề, các xã ven biển, khu dân cư nông thôn gắn với nông thôn mới.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:

+ Tổ chức sắp xếp, bố trí lại các hộ kinh doanh ăn uống ở một khu vực cố định để mua bán; phân vùng và bàn giao phạm vi ranh giới thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên đất liền và dưới biển cụ thể cho các cơ sở kinh doanh du lịch và các hộ kinh doanh ăn uống để thực hiện quản lý, thu gom. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

+ Tổ chức lắp đặt các biển báo tuyên truyền về cấm vứt rác bừa bãi và bán hàng rong trên bãi biển, có trích dẫn điều khoản xử lý vi phạm theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 3 năm 2020.

+ Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng và thải bỏ rác thải không đúng nơi quy định. Đối với các phường ven biển, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hộ gia đình, cá nhân buôn bán hàng rong trên bãi biển theo quy định.

+ Xử lý khắc phục các công trình của Công viên biển Bình Sơn bị hư hỏng, xuống cấp (nhà vệ sinh, tắm nước ngọt tại tháp canh); tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc, bảo quản công viên; rà soát, bố trí bổ sung thùng rác công cộng tại khu vực Công viên này. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

+ Tiếp tục rà soát và tổ chức thu gom, xử lý các điểm tập kết rác gây ô nhiễm trên địa bàn, nhất là các điểm tập kết rác trong khu dân cư và các khu vực bờ kè ven biển. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Quản rác thải bền vững khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải:

+ Tổ chức sắp xếp, bố trí lại các hộ dân kinh doanh ăn uống ở một khu vực cố định để mua bán; phân vùng và bàn giao phạm vi ranh giới thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên đất liền và dưới biển cụ thể cho các cơ sở kinh doanh du lịch và các hộ dân kinh doanh ăn uống để thực hiện quản lý thu gom. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

+ Tổ chức lắp đặt các biển báo tuyên truyền về cấm vứt rác bừa bãi và bán hàng rong trên bãi biển, có trích dẫn điều khoản xử lý theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 3 năm 2020.

+ Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng và thải bỏ rác thải không đúng nơi quy định. Đối với các xã, thị trấn ven biển, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hộ gia đình, cá nhân buôn bán hàng rong trên bãi biển theo quy định.

+ Tiếp tục rà soát và tổ chức thực hiện thu gom và xử lý các điểm tập kết rác gây ô nhiễm trên địa bàn, nhất là các điểm tập kết rác trong khu dân cư và các khu vực bờ kè ven biển. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

+ Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Quản rác thải bền vững khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước:

+ Tiếp tục tổ chức thu gom, xử lý rác thải ở khu vực làng nghề, các xã ven biển, khu dân cư nông thôn gắn với nông thôn mới.

+ Tổ chức kiểm tra, đảm bảo duy trì các cơ sở sản xuất tôm giống, trang trại nuôi heo trên địa bàn huyện đều có công trình xử lý nước thải và nước thải sau xử lý đều đạt quy chuẩn môi trường. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

+ Tiếp tục giám sát, kiểm tra việc thực hiện mô hình nuôi heo không thả rông tại xã Phước Thái, xã Phước Hậu, xã Phước Hữu và thị trấn Phước Dân. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2020.

- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn:

+ Tổ chức kiểm tra, đảm bảo duy trì tất cả các trang trại nuôi heo tập trung trên địa bàn huyện đều có công trình xử lý chất thải và chất thải sau xử lý đều đạt quy chuẩn môi trường.

+ Rà soát, di dời các cơ sở chăn nuôi heo trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường đến vị trí quy hoạch chăn nuôi heo tập trung theo Đề án phát triển vùng chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/8/2018.

- Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái:

+ Tổ chức thực hiện việc thu gom rác thải tại xã Phước Đại và vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH xây dựng thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận để xử lý. Thời gian hoàn thành trong quý I/2020.

+ Tổ chức kiểm tra và đảm bảo duy trì các trang trại nuôi heo tập trung trên địa bàn huyện đều có công trình xử lý chất thải và chất thải sau xử lý đều đạt quy chuẩn môi trường. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

- Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc:

+ Tiếp tục giám sát, kiểm tra việc thực hiện mô hình nuôi heo không thả rông tại các xã Lợi Hải, xã Phước Kháng và xã Phước Chiến. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2020.

+ Tổ chức nhân rộng mô hình nuôi heo không thả rông tại các xã Bắc Sơn, Bắc Phong và Công Hải, trong đó: tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã này hoàn thành việc lập và phê duyệt Đề án nuôi heo không thả rông trong quý II/2020 và tổ chức triển khai thực hiện Đề án nuôi heo không thả rông trong tháng 7/2020.

- Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam: Rà soát và tổ chức thực hiện thu gom và xử lý các điểm tập kết rác gây ô nhiễm trên 03 xã ven biển (Cà Ná, Phước Diêm và Phước Dinh); kiểm tra, xử lý không để tái diễn tình trạng rác thải tập kết gây ô nhiễm môi trường tại dọc theo bờ kè và tại đầu cổng làng 02 xã Phước Diêm và Cà Ná. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quản lý rác thải bền vững khu vực bin Bình Sơn-Ninh Chữ” sau khi Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu du lịch Bình Sơn-Ninh Chữ. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

- Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp-văn minh” đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động xử lý chất thải và xả thải tại các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và kiểm tra, giám sát nguồn phát sinh chất thải từ các cơ sở sản xuất năng lượng tái tạo, nhất là chất thải nguy hại. Thời gian hoàn trong quý III/2020.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường cấp huyện và cấp xã và ở các doanh nghiệp. Thời gian hoàn trong quý II/2020.

- Duy trì và đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát của các Tổ cộng đồng giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục triển khai việc đấu nối, thu gom, xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch và các cơ sở chế biến cá hấp trong khu vực cảng cá Cà Ná và cảng cá Cà Ná mở rộng đạt quy chuẩn môi trường cho phép trước khi thải đổ ra môi trường. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

- Tổ chức kiểm soát, hướng dẫn, sắp xếp và giám sát hoạt động của các lồng bè nuôi thủy sản đảm bảo đúng vị trí, phạm vi đã được quy định và đảm bảo các bè nuôi có dụng cụ thu gom rác thải và đảm bảo 100% lượng rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch tại khu vực bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ tổ chức thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh trong phạm vi ranh giới trên đất liền và dưới biển đã được địa phương phân vùng, bàn giao và đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực này.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường du lịch và nếp sống văn hóa.

đ) Sở Xây dựng:

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao liên quan sửa chữa các hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp trong Công viên biển Bình Sơn (tại các văn bản: Số 2442/UBND-KTTH ngày 12/6/2019; 2843/UBND-KTTH ngày 05/7/2019). Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

- Tăng cường công tác quản lý môi trường xây dựng; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng tại các khu đô thị mới, các công trình công cộng.

e) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án Quản lý rác thải bền vững khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và Kế hoạch này.

g) Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường chủ động thực hiện nhiệm vụ và tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương trong phát hiện, kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

h) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và Ban Quản lý các khu công nghiệp: Hoàn thiện các hạng mục công trình của trạm quan trắc nước thải tự động (quan trắc nước thải tập trung Khu công nghiệp Thành Hải), tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo đúng quy định tại Chương IV Thông tư số 24/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian hoàn thành trong quý II/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 của tháng cuối quý.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Trần Quốc Nam;
- Các Sở: TNMT, NNPTNT, TC, XD, VH, TT&DL, KHĐT;
- Công an tỉnh;
- BQL các khu công nghiệp;
- BQL dự án ĐTXD các CT dân dụng và công nghiệp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, Hào.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu