Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 744/QĐ-UBND NGÀY 04/4/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 09/TTr-QBVMT ngày 11 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh, cụ thể:

1. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động

Thực hiện chức năng nhận vốn từ ngân sách, vốn tài trợ, viện trợ, các khoản bồi thường thiệt hại về môi trường, các khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật để tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với các dự án đầu tư cho các chương trình dự án về phòng chống khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

2. Sửa đổi Điều 6 như sau:

“Điều 6. Vốn hoạt động bổ sung hàng năm

1. Tiền bổ sung từ ngân sách của tỉnh dành cho hoạt động quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Nguồn kinh phí này được xác định trong kế hoạch ngân sách hàng năm và cấp cho Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh;

2. Phí bảo vệ môi trường của các tổ chức cá nhân nộp theo quy định tại Điều 149 của Luật Bảo vệ môi trường;

3. Tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

4. Tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

5. Các khoản bồi thường cho nhà nước về thiệt hại môi trường thu vào ngân sách nhà nước;

6. Tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

7. Vốn thu hồi nợ gốc các khoản vay;

8. Các khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

9. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường”.

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 32 như sau:

“Điều 32. Phân phối chênh lệch thu chi tài chính

“1. Chênh lệch thu chi của Quỹ được phân phối theo thứ tự như sau:

a) Bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước nếu có; Bù đắp các khoản tiền phạt do vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Quỹ sau khi trừ đi phần bồi thường của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật;

b) Trích 30% vào Quỹ Đầu tư phát triển;

c) Trích tối đa không quá 03 tháng lương thực hiện vào quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi;

d) Số còn lại sau khi trích lập các quỹ trên sẽ được trích tiếp vào Quỹ Đầu tư phát triển”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; CVK;
- Lưu: VT, VP.

(Dương Thảo 2020 Quỹ BVMT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Chiến