Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 50/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Công văn số 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2).

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch Dạy học trên truyền hình năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Ôn tập củng cố kiến thức học kỳ I năm học 2019-2020 đối với các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh lớp 9 và các môn thi THPT quốc gia lớp 12. Chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia.

- Đảm bảo tiến độ chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

- Nội dung ôn tập phải bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, đảm bảo kiến thức cơ bản của học kỳ I năm học 2019-2020.

- Các đơn vị trường học có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tại nhà của học sinh.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng

- Dạy học các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh cho học sinh lớp 9.

- Dạy học các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân cho học sinh lớp 12.

2. Nội dung, thời lượng

- Ôn tập kiến thức học kỳ I năm học 2019-2020 đối với lớp 9, lớp 12 (có nội dung chi tiết kèm theo).

- Các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh lớp 9; Toán, Ngữ văn, tiếng Anh lớp 12 mỗi môn 12 tiết, mỗi tiết từ 40 đến 45 phút (06 môn x 12 tiết/môn = 72 tiết).

- Môn Lịch sử lớp 12 là 08 tiết, mỗi tiết từ 40 đến 45 phút.

- Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục công dân lớp 12 mỗi môn 07 tiết, mỗi tiết từ 40 đến 45 phút (04 môn x 07 tiết/môn = 28 tiết).

- Môn Địa lý lớp 12 là 06 tiết, mỗi tiết từ 40 đến 45 phút. Tổng cộng 12 môn là 114 tiết.

3. Phương pháp, hình thức

- Giáo viên soạn bài bằng giáo án điện tử.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ghi hình bài giảng của giáo viên và phát trên kênh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình.

- Học sinh xem các bài giảng trên truyền hình và học, thực hiện các nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của giáo viên.

4. Nhân sự

a) Ban chỉ đạo, thẩm định: Là Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, các giáo viên cốt cán cấp tỉnh.

b) Giáo viên giảng dạy: Là các cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn tốt được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn.

5. Thời gian phát sóng: Dự kiến từ tháng 3/2020 đến hết tháng 4/2020.

III. KINH PHÍ

1. Dự toán: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

2. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí hoàn ứng: Dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 và nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, lập dự toán kinh phí đảm bảo các chi phí cần thiết phục vụ giảng dạy, gửi Sở Tài chính thẩm định; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chuẩn bị nhân sự xây dựng chương trình, thẩm định nội dung, tổ chức giảng dạy.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình để ghi hình các bài giảng và xây dựng lịch phát sóng các chương trình.

- Chỉ đạo các đơn vị, trường học hướng dẫn phụ huynh và học sinh tham gia thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình theo quy định.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức ghi hình, phát sóng các chương trình Dạy học trên truyền hình trên tinh thần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh theo quy định; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho ngành giáo dục, học sinh các trường đảm bảo chương trình dạy và học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng dự toán kinh phí, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán. đề xuất nguồn kinh phí thực hiện chương trình Dạy học trên truyền hình; hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình yêu cầu các Sở, Ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc đảm bảo Kế hoạch Dạy học trên truyền hình./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Vu.60b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương