×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 809/SGDĐT-GDPT
V/v tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian ngh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông.

Ngày 13/3/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có Công văn số 769/SGDĐT-GDPT về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh Covid-19 gửi các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông (THPT) triển khai thực hiện.

Căn cứ chỉ đạo và các văn bản quy định liên quan của thành phố Hà Nội; công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 của Bộ GDĐT về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong khi chờ các văn bản pháp quy hướng dẫn, Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn tạm thời các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các trường THPT tăng cường các hình thức dạy học qua truyền hình, internet, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 769/SGDĐT-GDPT ngày 13/3/2020 của Sở GDĐT về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Các nhà trường tiến hành rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 để tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình một cách phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

3. Từng nhà trường chủ động lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường mình. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua internet có chất lượng; khuyến khích các trường học, thầy cô giáo, học sinh có nhu cầu tự nguyện sử dụng hệ thống học trực tuyến của các tổ chức, cá nhân có bản quyền cung cấp.

4. Nhà trường phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua internet, trên truyền hình; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh thông qua internet, trên truyền hình; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

5. Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

6. Đối với các trường ngoài công lập: Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, nhà trường có thể tiến hành dạy học Online cho học sinh. Việc dạy học Online phải được nhà trường xây dựng kế hoạch, thẩm định nội dung các bài giảng theo đúng quy định. Quá trình tổ chức dạy học Online của nhà trường phải đáp ứng yêu cầu về tính khoa học, sư phạm, chất lượng. Sau khi học sinh trở lại trường, cần tiếp tục rà soát, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh, đảm bảo học sinh được học đầy đủ chương trình, nội dung, kiến thức theo quy định của Bộ GDĐT. Cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Tiền hỗ trợ học Online, số tiền học phí đã thu và tiền học phí của các tháng học còn lại (sau khi học sinh trở lại trường) không vượt quá tổng số tiền học phí cả năm của học sinh đã được nhà trường thông báo từ đầu năm học.

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các ông, bà Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường THPT triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Đ/c PGĐ Sở Lê Ngọc Quang;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDPT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Quang