Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1193/SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường công tác bo đm an toàn cho hc sinh trong quá trình hc tập qua Internet

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Để phù hợp với tình hình học sinh phải nghỉ học do phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã triển khai hệ thống ôn tập trực tuyến tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn cho học sinh, đồng thời phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức dạy học trên truyền hình cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 với 88 chương trình/tuần.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên trong quá trình sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến; Thực hiện Công văn số 1247/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 13/4/2020 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua Internet; Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức, kĩ năng sử dụng Internet, mạng xã hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng khi tham gia hoạt động dạy - học qua Internet. Giới thiệu, phổ biến cho giáo viên những giải pháp, phần mềm quản lý, tổ chức dạy học qua Internet tin cậy, có uy tín; khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền, những phần mềm do Bộ GDĐT và Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu sử dụng miễn phí trong mùa dịch Covid-19 và kỹ năng phòng, tránh các nguy cơ, tình huống, tác hại có thể xảy ra đối với thầy cô giáo, học sinh và cha mẹ học sinh trong dạy học qua Internet.

2. Xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, tổ chức dạy học qua Internet, trong đó hướng dẫn rõ quy trình quản lý, tổ chức một lớp học trực tuyến; các kỹ năng quản lý điều hành lớp học trực tuyến đối với giáo viên; trách nhiệm của người học khi tham gia lớp học trực tuyến, nhất là các hành vi không được làm đối với người học, không công bố công khai địa chỉ, mật khẩu lớp học, dùng các hệ thống dạy học trực tuyến có theo dõi được quá trình học tập, kiểm tra đánh giá học sinh... thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT về việc tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong các trường phổ thông.

3. Tăng cường các biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, tổ chức hoạt động dạy học qua Internet. Đề nghị phụ huynh nâng cao trách nhiệm, dành nhiều thời gian quan tâm, hỗ trợ học sinh kết nối, sử dụng phòng học trực tuyến an toàn và có biện pháp quản lý trong thời gian học sinh tham gia học trực tuyến và sử dụng Internet.

4. Trong quá trình tổ chức dạy và học, nếu phát hiện những tình huống bất thường, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ quản lý cần cung cấp thông tin kịp thời tới lãnh đạo nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã, hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở triển khai nội dung trên đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để biết và thực hiện.

Thông tin cần trao đổi liên hệ Phòng Chính trị Tư tưởng để được tư vấn giúp đỡ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDCTHSSV, Bộ GDĐT;
- Văn phòng UBND TP;
- Công an Thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài PTTH Hà Nội;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng Thông tin điện tử của Ngành;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Tiến