Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 489/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2016;

Thực hiện Chỉ thị 04/CT-TU ngày 13/11/2015 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đẩy mạnh các hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đời sống của người lao động, góp phần giảm nghèo nhanh bền vững; đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là về trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương;

- Tiếp tục ổn định thị trường lao động ngoài nước hiện có và mở rộng thị trường mới, xác định thị trường trọng điểm, thị trường tiếp nhận lao động có trình độ phù hợp với lao động tỉnh nhà;

- Phải có sự chỉ đạo sâu sát và đồng bộ của các cấp, các ngành, đoàn thể trong thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

- Việc triển khai Kế hoạch phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là chủ trương lớn của tỉnh. Phải tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thực sự có hiệu quả và bền vững, nhằm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

II. CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương:

+ Huyện Ninh Sơn: 25 lao động

+ Huyện Ninh Hải: 20 lao động

+ Huyện Ninh Phước: 26 lao động

+ Huyện Thuận Nam: 15 lao động

+ Huyện Thuận Bắc: 14 lao động

+ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 20 lao động

+ Huyện Bác Ái: 30 lao động.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

a) Củng cố và duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo các cấp để thực hiện đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ tỉnh đến cơ sở.

b) Cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp: Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn.

2. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

a) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng những quy định mới về pháp luật liên quan đến lĩnh vực đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Chú trọng việc rà soát, lựa chọn doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín giới thiệu về các địa phương để tư vấn trực tiếp với người lao động;

b) Các tổ chức Hội, Đoàn thể tăng cường lồng ghép đưa nội dung về đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong các buổi sinh hoạt, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân,...

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những tác động tích cực của việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (Facebook, Zalo...) xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức: bản tin, phóng sự,... về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

d) Thường xuyên cập nhật các quy định của Trung ương và địa phương liên quan đến đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và các chính sách liên quan đến hỗ trợ cho người lao động khi tham gia,.. trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

đ) Kịp thời giải đáp thắc mắc, những vấn đề chính sách mà người lao động quan tâm về điều kiện vay vốn, ăn ở, đi lại, phong tục tập quán nước sở tại, thu nhập, thời giờ làm việc, chế độ Bảo hiểm xã hội...

3. Thực hiện tạo nguồn lao động để đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, giáo dục ý thức kỷ luật lao động nhằm tạo nguồn lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động ngoài nước.

b) Đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng cho người lao động học nghề, học ngoại ngữ để tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

c) Thường xuyên tổng hợp nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của địa phương, từ đó tạo điều kiện giới thiệu các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động gặp gỡ người dân để tư vấn, tuyển lao động đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

d) Tạo điều kiện để các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động liên kết với các cơ sở dạy nghề để đào tạo nghề sát với thực tế công việc của phía đối tác nước ngoài yêu cầu. Việc đào tạo cần được áp dụng trước khi tuyển và sau khi trúng tuyển để người lao động có thể nhanh chóng tiếp cận với công việc mới khi sang nước ngoài.

e) Tiếp tục duy trì mối liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh để tham gia tạo nguồn lao động.

4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động phục vụ công tác điều hành và quản lý:

Tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và phân tích, dự báo thị trường lao động để có những định hướng đúng cho việc đào tạo, nâng cao tay nghề đối với người lao động đáp ứng với thị trường lao động.

5. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

a) Tăng cường sự hợp tác giữa các Sở, ngành, địa phương với doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thường xuyên trao đổi thông tin để nghe các ý kiến phản hồi từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp.

b) Các cấp chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi để ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đồng thời khen thưởng, động viên các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này.

c) Các cấp chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức Hội đoàn thể cấp xã thường xuyên nắm bắt trao đổi thông tin với gia đình có con em tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, qua đó kịp thời động viên và xử lý những vướng mắc xảy ra.

IV. KINH PHÍ

Từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương phân bổ trong dự toán chi sự nghiệp xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, các Hội, Đoàn thể chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) định kỳ vào ngày 25 của tháng cuối quý và được giao trách nhiệm cụ thể:

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các Hội, Đoàn thể và địa phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này;

b) Xây dựng Kế hoạch liên tịch với Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức điểm tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2020 tại các huyện, thành phố;

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp số lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng kế hoạch tổ chức tư vấn, đào tạo để tạo nguồn lao động đáp ứng với thị trường lao động. Nắm bắt nhu cầu vay vốn của người lao động, để cân đối nguồn vốn kịp thời giải ngân khi có nhu cầu. Trường hợp nguồn vốn còn tồn đọng kéo dài không giải ngân được, kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Lựa chọn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài có đủ điều kiện và năng lực để đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ở các thị trường có thu nhập ổn định; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các cơ sở dạy nghề để tổ chức thông tin, tuyên truyền, tuyển chọn người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

đ) Chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi lừa đảo, tiêu cực để bảo vệ quyền lợi người lao động;

e) Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp chung và báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh đúng tiến độ yêu cầu.

2. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp và chuyển kinh phí kịp thời để thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức lồng ghép chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài vào kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để người lao động biết đăng ký tham gia; đồng thời tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và nâng cao trách nhiệm các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

5. Các sở, ngành có liên quan:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền quản lý hướng dẫn, tạo điều kiện cho người lao động được sớm hoàn thành các thủ tục để tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

6. Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh:

Triển khai Kế hoạch đến đoàn viên, hội viên của mình; phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Kế hoạch của tỉnh và địa phương.

7. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:

Hướng dẫn người lao động lập hồ sơ, thủ tục, kịp thời giải ngân nguồn vốn cho vay phục vụ việc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và thu hồi nợ, xử lý nợ vay đảm bảo quy định.

8. Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh:

Tạo điều kiện và hướng dẫn người lao động khi đủ điều kiện làm hồ sơ, thủ tục, kịp thời cho vay theo đơn hàng để tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Căn cứ chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch này. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có Quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường, thị trấn để tổ chức thực hiện.

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức mở Hội nghị chuyên đề về tư vấn, giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động. Bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện nội dung theo kế hoạch.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành tổng hợp, rà soát lao động của địa phương có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

d) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thường xuyên tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và thường xuyên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn lao động tại địa phương.

đ) Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với các Hội đoàn thể thường xuyên và đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền vận động, đồng thời tuyên truyền về chính sách cho vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động TBXH (b/c);
- Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Thường trình Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐHD tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, VXNV;
- Lưu VT, NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình