Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐƯA LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2016; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh các hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đời sống của người lao động, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.

2. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là chủ trương lớn của tỉnh. Tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nhằm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Quá trình thực hiện luôn chú trọng thực hiện đầy đủ đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

II. CHỈ TIÊU GIAO NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Năm 2021 phấn đấu đưa từ 1.800 - 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; căn cứ vào lực lượng lao động trong độ tuổi, phân bổ chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố Huế như sau:

Đơn vị tính: Lao động

STT

Huyện, thị xã, thành phố Huế

Lực lượng lao động trong độ tuổi

Chỉ tiêu xuất cảnh năm 2021

01

Thị xã Hương Trà

54.861

213

02

Huyện Phú Vang

77.530

301

03

Huyện A Lưới

24.667

96

04

Huyện Phú Lộc

68.820

268

05

Huyện Nam Đông

13.813

54

06

Huyện Phong Điền

50.122

195

07

Thị xã Hương Thủy

47.735

186

08

Thành phố Huế

132.122

337

09

Huyện Quảng Điền

44.625

150

Tổng cộng

514.295

1.800

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở: Cấp ủy Đảng, UBND các cấp tăng cường chỉ đạo việc thực hiện đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn với sự tham gia đồng bộ của các ngành chức năng và các tổ chức đoàn thể.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Đổi mới và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (facebook, zalo, viber...) nhằm tạo chuyn biến về nhận thức và tích cực tham gia của người dân trong việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

b) Nội dung tuyên truyền phải đầy đủ, cụ thể, rõ ràng về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về điều kiện, tiêu chuẩn khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tuyên truyền vận động người dân bằng hình ảnh người thật, việc thật, điều kiện sinh hoạt, môi trường làm việc, thu nhập của người lao động đang làm việc ở nước ngoài để người lao động nhận thức đầy đủ và tích cực tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời vận động hạn chế tình trạng người lao động vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.

3. Khai thác có hiệu quả thị trường lao động nước ngoài

a) Tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có năng lực, uy tín để khai thác và đưa lao động đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao, tình hình an ninh chính trị và kinh tế - xã hội ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Rumani, Cộng hòa liên bang Đức,...

b) Xúc tiến Chương trình đưa lao động sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp; chương trình đưa lao động ngành chăm sóc sức khỏe sang Nhật Bản làm việc theo thỏa thuận hợp tác.

c) Thu hút doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn các đơn hàng, mở các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng tại địa bàn nhằm giảm chi phí khi đi làm việc ở nước ngoài.

4. Tạo nguồn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, giáo dục ý thức kỷ luật lao động nhằm tạo nguồn lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động ngoài nước.

b) Hướng dẫn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm để tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho học sinh, sinh viên và người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động.

c) Thường xuyên tổ chức các sàn giao dịch việc làm ngoài nước, hội nghị, hội thảo để thông tin về những uy định của pháp luật, chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và các đơn hàng tuyển chọn lao động với sự tham gia của các cấp chính quyền, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và người lao động.

5. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động phục vụ công tác điều hành, quản lý

Tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và phân tích, dự báo thị trường lao động (cập nhật cơ sở dữ liệu cung lao động; khảo sát nhu cầu lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài,...) để phục vụ công tác điều hành, quản lý và định hướng đào tạo nghề, ngoại ngữ, kỹ năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động.

6. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

a) Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành liên quan với chính quyền các cấp và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài. Định kỳ hàng quý, tổ chức đánh giá kết quả công tác đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng của địa phương; thường xuyên trao đổi thông tin giữa địa phương và doanh nghiệp để phối hợp quản lý người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài; tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

b) Các cấp chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động tư vấn, tuyển chọn, đào tạo và tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương cho người lao động; ngăn ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, tổ chức đưa lao động ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp, đồng thời khen thưởng, động viên các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Trung tâm Dịch vụ Việc làm tuyển chọn, theo dõi số lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài, số lao động đang làm việc ở nước ngoài, số lao động về nước trên địa bàn quản lý.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn Ngân sách nhà nước, được bố trí trong dự toán ngân sách của các đơn vị theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh,

b) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổng hợp lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kiểm tra rà soát các doanh nghiệp có đủ hồ sơ pháp lý và năng lực hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để thông báo cho các địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp biết để phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền.

c) Phối hợp với các cơ quan truyền thông thường xuyên thông tin về điều kiện tuyển chọn, quy trình đào tạo, các chi phí liên quan theo từng thị trường tiếp nhận lao động; xây dựng các phóng sự về hiệu quả của chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tư vấn, tuyển chọn, đào tạo và tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi lừa đảo, tiêu cực để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

e) Tiếp nhận hồ sơ và chi trả kịp thời kinh phí hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn và tăng cường công tác giám sát việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách Xã hội tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách địa phương ủy thác để cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Công an tỉnh

a) Hướng dẫn, tạo điều kiện cho người lao động hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

b) Đấu tranh ngăn chặn và điều tra xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa lao động ra nước ngoài làm việc.

4. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện kịp thời việc cấp lý lịch tư pháp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hiệu quả của công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

b) Hỗ trợ thông báo các đơn hàng tuyển chọn lao động theo chương trình phi lợi nhuận do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện cũng như hợp đồng cung ứng lao động do các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện.

6. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện:

a) Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021 của địa phương; giao cụ thể chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho từng xã, phường, thị trấn.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tổ chức các hoạt động tư vấn, kết nối đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hợp đồng cung ứng lao động phù hợp; kiên quyết xử lý những trường hợp đến tuyển lao động tại địa phương khi chưa nhận được thông báo hoạt động theo quy định của pháp luật.

7. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Hỗ trợ người lao động hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục vay vốn và kịp thời giải ngân cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thu hồi nợ, xử lý nợ vay đảm bảo quy định.

8. Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh

a) Triển khai Kế hoạch này cho đoàn viên, hội viên của mình, đồng thời triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị góp phần hoàn thành chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh.

b) Chỉ đạo các Trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền quản lý chủ động liên kết với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để tư vấn, tuyển chọn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

9. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm: Chủ động liên kết với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tổ chứcvấn, tuyển chọn, đào tạo nguồn lao động về tay nghề, ngoại ngữ theo yêu cầu của các thị trường tiếp nhận lao động trước khi đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó tập trung vào các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức,...

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ nội dung nêu tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương chủ động triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh định kỳ (báo cáo 06 tháng trước ngày 20/6/2021; báo cáo tổng kết năm trước ngày 30/11/2021) kết quả thực hiện thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các ngành, các địa phương. Định kỳ, tng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (báo cáo 06 tháng trước ngày 30/6/2021; báo cáo tổng kết năm trước ngày 05/12/2021).

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- CT, PCT Nguyễn Thanh Bình;
- Các đơn vị nêu tại mục V;
- CVP, PCVP Phan Lê Hiến;
- Lưu VT, XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình