Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 474/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020; Công văn số 445/TB-VPCP ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh về công tác người cao tuổi (NCT).

2. Triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan đến NCT, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NCT.

3. Đẩy mạnh công tác chăm sóc y tế, nâng cao sức khỏe cho NCT; tạo môi trường thuận lợi cho NCT tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; xã hội hóa các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò của NCT.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức các vấn đề liên quan đến người cao tuổi

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Luật Người cao tuổi, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Người cao tuổi trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh truyền hình, báo, các hội nghị truyền thông, tập huấn... nhằm giúp các cấp, các ngành, tổ chức hội và NCT nắm được các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ đề năm 2020 "chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi", tổ chức triển khai các nội dung của Chương trình đạt mục tiêu đề ra.

- Tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động của kế hoạch số 1040/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Phổ biến những thông tin, kiến thức khoa học, các vấn đề liên quan đến sức khỏe NCT nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở NCT, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già.

2. Hoạt động chăm sóc người cao tuổi

a) Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

- Tiếp tục thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe cho NCT ở cộng đồng; chương trình phòng bệnh, chương trình mắt sáng, theo dõi sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. Nâng cao các kiến thức, kỹ năng chăm sóc bệnh nhân cao tuổi cho đội ngũ y bác sĩ công tác tại các trạm y tế tuyến xã và tuyến huyện để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT tại cộng đồng.

- Thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế; lập hồ sơ theo dõi, tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

b) Chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần: Tăng cường các điểm sinh hoạt, vui chơi phù hợp với NCT; tạo điều kiện thuận lợi để NCT được thăm quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định; thực hiện việc giảm phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cho NCT theo đúng Luật NCT; phát động phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao và tạo điều kiện để NCT tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày Lễ, Tết và ngày NCT Việt Nam, Quốc tế NCT; tổ chức mừng thọ, tặng quà cho NCT.

c) Nâng cao đời sống vật chất:

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc NCT cô đơn, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cộng đồng thông qua việc nhận chăm sóc nuôi dưỡng NCT tại cộng đồng;

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp xã hội và các trợ cấp khác cho NCT theo quy định cho trên 8.000 NCT có hoàn cảnh khó khăn. Ưu tiên hỗ trợ các chính sách từ các chương trình phát triển kinh tế xã hội để chăm lo cho NCT tại cộng đồng như: hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo có NCT, hỗ trợ tạo việc làm...; tổ chức động viên thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ, tết.

3. Xây dựng, nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò NCT dựa vào cộng đồng

- Tổ chức các mô hình dịch vụ chăm sóc NCT, nhằm đáp ứng các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, tinh thần, thể thao, giải trí phù hợp với hoàn cảnh của mỗi gia đình.

- Năm 2020 xây dựng 03 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn huyện, thành phố.

4. Hoạt động phát huy vai trò của người cao tuổi

Tạo điều kiện NCT còn khả năng tham gia các công tác chính trị, xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh tùy theo khả năng, sức khỏe, kinh nghiệm và điều kiện của người cao tuổi, để tăng thu nhập cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương; khôi phục các ngành, nghề truyền thống và truyền thụ những kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

5. Xây dựng Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò Người cao tuổi: Hội Người cao tuổi của tỉnh hướng dẫn các cấp hội về huy động, vận động xây dựng Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT các cấp.

6. Tổ chức Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2020: Xây dựng kế hoạch tháng hành động vì Người Cao tuổi với chủ đề "Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi", hướng dẫn các đơn vị và UBND các huyện, thành phố, các cấp hội tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đề ra, tổ chức tổng kết đánh giá sau khi thực hiện tháng hành động.

7. Công tác kiểm tra, giám sát: Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác Người cao tuổi tại cấp huyện và cấp xã nhằm phát hiện các sai sót để chấn chỉnh kịp thời.

8. Thành lập Ban công tác Người cao tuổi cấp huyện: Hiện nay còn 7 huyện chưa thành lập Ban công tác Người cao tuổi cấp huyện theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BNV ngày 19/9/2014 của Bộ Nội vụ Quy định về Ban công tác NCT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ban công tác NCT huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (Quảng Uyên, Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ Nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp.

2. Các nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Công tác Người cao tuổi)

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi năm 2020.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Kế hoạch năm 2020, kế hoạch tháng hành động vì NCT và các văn bản liên quan đến công tác NCT.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với NCT như: Y tế, bảo trợ xã hội, chúc thọ, mừng thọ, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo có người cao tuổi, vay vốn giải quyết việc làm và các chính sách liên quan khác.

- Phối hợp với Ban đại diện Hội NCT của tỉnh triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Kiểm tra tình hình thực hiện công tác NCT tại một số huyện và một số xã; tổng hợp tình hình thực hiện công tác NCT báo cáo Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam và UBND tỉnh theo định kỳ và đột xuất.

2. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

- Vận động NCT tham gia Hội người cao tuổi các cấp; động viên người cao tuổi tham gia phong trào “Tuổi cao - gương sáng”; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào hiếu học; bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Tổ chức phát động trong hội viên Hội Người cao tuổi hưởng ứng thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng tháng hành động NCT với chủ đề "Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi" và chỉ đạo Hội NCT các cấp thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện các chương trình xã hội hóa chăm sóc sức khỏe NCT.

- Chủ trì, triển khai phát triển Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (Câu lạc bộ NCT giúp nhau về chăm sóc và phát huy vai trò NCT dựa vào cộng đồng).

3. Sở Y tế

Triển khai và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn; chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe cho NCT; chú trọng NCT cô đơn, NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT có tuổi cao.

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền về công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong gia đình và ngoài cộng đồng xã hội.

- Tạo điều kiện để NCT tham gia sinh hoạt văn hóa, giải trí, du lịch, luyện tập dưỡng sinh và các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với sức khỏe, tâm lý của người cao tuổi. Khuyến khích mỗi xã, phường, thị trấn bố trí các điểm văn hóa để người cao tuổi sinh hoạt, giải trí.

- Hướng dẫn các địa phương thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể dục - thể thao của NCT.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở, các điểm dịch vụ thể dục, thể thao... có thu phí thực hiện giảm giá vé và phí dịch vụ đối với NCT theo quy định của pháp luật.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên truyền thống “kính già, yêu trẻ”, biết ơn, lễ phép và kính trọng, giúp đỡ chăm sóc NCT; tạo điều kiện để NCT phát huy vai trò trong việc xây dựng xã hội học tập, gia đình, dòng họ hiếu học cũng như việc truyền thụ kỹ năng kinh nghiệm duy trì và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

6. Sở Giao thông Vận tải

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về hỗ trợ NCT khi tham gia giao thông công cộng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảm giá vé, phí dịch vụ đối với NCT của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách công cộng.

7. Sở Xây dựng

Triển khai thực hiện chương trình nhà ở cho người nghèo, chú trọng NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

8. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định; hướng dẫn về tổ chức, bộ máy và các chế độ chính sách đối với cán bộ trong tổ chức Hội Người cao tuổi.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ cho NCT còn sức lao động có khả năng tham gia phát triển sản xuất, khôi phục nghề truyền thống (hướng dẫn kỹ thuật, phương tiện, vay vốn...); kịp thời động viên, khen thưởng NCT tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, làm kinh tế giỏi.

10. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động của kế hoạch; hướng dẫn, thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

11. Các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh)

Bố trí thời lượng hợp lý, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền về trợ giúp, phát huy vai trò NCT; hướng dẫn Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tiếp sóng các chuyên mục, tăng cường tuyên truyền các chính sách, pháp luật liên quan đến NCT và hoạt động công tác NCT.

12. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho NCT được hưởng chính sách theo quy định.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò NCT năm 2020 và các hoạt động tháng hành động vì NCT gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lồng ghép các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT với các chương trình hoạt động khác có liên quan trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

- Bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động Hội người cao tuổi ở địa phương theo phân cấp ngân sách; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo trợ xã hội; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho NCT theo quy định; chú trọng chăm sóc giúp đỡ NCT nghèo, cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn trong việc hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể thành viên, Hội người cao tuổi tỉnh và các tổ chức liên quan

Trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ, tham gia phối hợp, hỗ trợ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đề ra tại Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng, 01 năm, báo cáo kết quả thực hiện (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động TB và XH; (để b/c)
- Thường trực Tỉnh Ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để b/c)
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh Cao Bằng;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; (bản ĐT)
- Thành viên Ban công tác NCT tỉnh; (bản ĐT)
- Các sở, ban, ngành; (bản ĐT)
- UBND các huyện, thành phố; (bản ĐT)
- LĐ VPUBND tỉnh; (bản ĐT)
- Các CV: TH, NC, VX; (bản ĐT)
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Thảo