Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-UBND

Yên Bái, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI NĂM 2020 CỦA TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 8/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; triển khai Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Kế hoạch hành động của tỉnh Yên Bái thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2020, nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa đối ngoại trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Văn hóa đối ngoại năm 2020 của tỉnh Yên Bái như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Tăng cường quảng bá giới thiệu hình ảnh Yên Bái đến với bạn bè quốc tế, nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế và tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động văn hóa đối ngoại được triển khai phải đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Văn hóa đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với chính trị, kinh tế đối ngoại, trong đó văn hóa đối ngoại là nền tảng tinh thần góp phần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị với bạn bè quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch ngoại giao văn hóa năm 2020 của tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: (phụ biểu chi tiết kèm theo).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác văn hóa đối ngoại năm 2020 được cấp từ ngân sách của tỉnh, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch văn hóa đối ngoại năm 2020; tổng hợp, báo cáo (định kỳ và đột xuất) tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu kinh phí triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại năm 2020, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo đối ngoại 6 tháng, hằng năm của cơ quan, đơn vị; gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Văn hóa đối ngoại năm 2020 của tỉnh Yên Bái, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để xem xét, quyết định./,

 


Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TC, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

NỘI DUNG THỰC HIỆN VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI CỦA TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa đối ngoại

1

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động văn hóa đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn

 

Thường xuyên trong năm 2020

2

Tuyên truyền công tác ngoại giao văn hóa trên Bảng điện tử Trung tâm km5, Cổng chào điện tử và các phương tiện truyền thông do sở quản lý.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ và các cơ quan đơn vị liên quan.

Thường xuyên trong năm 2020

3

- Tiếp tục vận hành Website Cổng thông tin đối ngoại tỉnh với 04 phiên bản (tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam);

- Đa dạng hóa các hình thức thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài.

Sở Ngoại vụ

 

Thường xuyên trong năm 2020

II

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Yên Bái với các đối tác, du khách trong và ngoài nước thông qua các chương trình, sự kiện, các lễ hội văn hóa, biểu diễn nghệ thuật...

1

Tổ chức các hoạt động du lịch leo núi tại đỉnh Tà Chí Nhù, đỉnh Tà Xùa, thác Háng Đề Chơ và các hoạt động du lịch cộng đồng tại các xã, thị trấn để quảng bá đến du khách trong và ngoài nước về văn hóa con người và tiềm năng du lịch Trạm Tấu

UBND huyện Trạm Tấu

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong năm 2020

2

Triển khai thực hiện hiệu quả Làng truyền thống dân tộc Phù Lá, xã Châu Quế Thượng, gắn với phát triển du lịch, nhằm phát huy bản sắc cho đồng bào dân tộc nói chung và dân tộc Phù Lá trên đại bàn huyện Văn Yên.

UBND huyện Văn Yên

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong năm 2020

3

Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác với thành phố Ngọc Khê (Trung Quốc); duy trì, củng cố mối quan hệ với thành phố Chevilly Laure (Pháp). Thông qua sự hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả trên các lĩnh vực, các dự án hợp tác và các cuộc gặp gỡ song phương giúp cho người dân các địa phương hiểu biết thêm về văn hóa, đất nước, con người góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

UBND thành phố Yên Bái

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong năm 2020

4

Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật về văn hóa truyền thống như: Lễ hội Lồng Tồng dân tộc Tày xã Kiên Thành, Lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao quần trắng, Dao Nga Hoàng, Lễ hội Đình Làng Dọc

UBND huyện Trấn Yên

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong năm 2020

5

Tham mưu tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Tây Bắc bộ năm 2020 tại tỉnh Yên Bái; nhằm quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa hai quốc gia thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa nhân dân Yên Bái với nhân dân Nhật Bản.

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III, năm 2020

6

Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài được cấp phép tác nghiệp tại tỉnh theo quy định, qua đó giới thiệu về văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2020

7

Tham mưu lựa chọn các sản phẩm, đặc sản của tỉnh có thể dùng làm tặng phẩm phục vụ các sự kiện, hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo tỉnh.

III

Xây dựng các sản phẩm văn hóa

1

Phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam hoàn thiện và xuất bản cuốn sách “Quyền năng thánh mẫu Đông Cuông” trong năm 2020.

UBND huyện Văn Yên

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong năm 2020

2

Làm việc, trao đổi, nghiên cứu và triển khai các hoạt động trong Thỏa thuận hợp tác Hỗ trợ phát triển du lịch Yên Bái với tỉnh Valdemarne (CH Pháp) theo Chương trình hợp tác giữa hai tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quí III/2020

3

Phục dựng, bảo tồn lễ hội xuống đồng của dân tộc Thái xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn và lễ hội cầu cơm mới của dân tộc Tày, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tháng 5, tháng 10/2020

4

Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại Bản Nả xã Việt Hồng; thôn 7A, thôn 8 xã Việt Cường; thôn Khe Ron dân tộc Mông xã Hồng Ca, Khe Loóng xã Tân Đồng.

UBND huyện Trấn Yên

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong năm 2020

5

Xây dựng các ấn phẩm, tờ rơi, sách, phim tài liệu, phóng sự quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch, di tích lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc, các vùng miền tỉnh Yên Bái

Các sở, ban, ngành và các địa phương

 

Trong năm 2020