Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2020-2030

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, nhằm thực hiện hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại trong từng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại giai đoạn 2020-2030, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương, con người, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh góp phần vào thành công chung trong các hoạt động đối ngoại, từng bước nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh đất nước, con người Sơn La với các tỉnh trong khu vực, trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

2. Yêu cầu

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa đối ngoại.

- Lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại với các hoạt động, các sự kiện văn hóa được thực hiện nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh cũng như của đất nước.

- Triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Phát triển văn hóa đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp và đồng bộ, khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa ra các thị trường nước ngoài, góp phần đưa thương hiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới, quảng bá văn hóa quốc gia.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phát triển những loại hình, mô hình, phương thức hoạt động văn hóa đối ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu các giá trị văn hóa của Sơn La với các tỉnh trong khu vực, trong nước và quốc tế thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật và truyền thông phù hợp với từng địa bàn, cụ thể:

- Tổ chức Ngày Văn hóa, Tuần Văn hóa - Du lịch, các Lễ hội Văn hóa - Du lịch, các hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa - du lịch trong tỉnh và tại nước ngoài (trọng tâm là với các tỉnh Bắc Lào).

- Tăng cường sự hiện diện của Văn hóa - Nghệ thuật Sơn La tại các sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh;

2. Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận thông tin và sản phẩm văn hóa Sơn La từ trong nước; có các chính sách nhằm gắn kết cộng đồng, phát huy trí tuệ, tài năng sáng tạo, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

3. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại. Hợp tác với các nước để đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn hóa, nghệ thuật (nếu có).

4. Tạo điều kiện thuận lợi để các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan văn hóa, du lịch nước ngoài giới thiệu đất nước, con người, văn hóa, du lịch Sơn La;

5. Thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho phát triển văn hóa nghệ thuật, góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại theo hình thức xã hội hóa với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

6. Tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu biên giới với các tỉnh Bắc Lào.

7. Phấn đấu đến năm 2030 đưa quan hệ hợp tác với các quốc gia về hoạt động văn hóa đối ngoại đã được thiết lập đi vào chiều sâu, chủ động, ổn định. Mở rộng quan hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức văn hóa quốc tế, các tập đoàn kinh tế, các cơ quan văn hóa trong khu vực và trên thế giới, hướng đến triển khai các chương trình hợp tác thực chất, hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác văn hóa đối ngoại.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Sơn La về văn hóa đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức toàn diện, đúng đắn và tích cực về việc thực hiện văn hóa đối ngoại trong nhân dân và cả hệ thống chính trị.

- Huy động tối đa các lực lượng tuyên truyền thuộc ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch; các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương nhằm tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Sơn La về văn hóa đối ngoại với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại

- Xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính, tài trợ cho hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa nghệ thuật, bảo tồn di sản văn hóa, cụ thể hóa chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa đối ngoại, chính sách ưu tiên về thuế, chính sách phát triển nguồn nhân lực dài hạn, ngắn hạn trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật... cho các đơn vị nghệ thuật và nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hợp tác phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài vào lĩnh vực văn hóa, thu hút khách du lịch quốc tế đến Sơn La.

3. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại. Nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức về văn hóa và văn hóa đối ngoại cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của tỉnh và tại các Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa các cấp.

- Tranh thủ các hoạt động hợp tác quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác văn hóa đối ngoại do các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh tổ chức.

4. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng

- Tăng cường các hoạt động văn hóa đối ngoại, kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa như: giao lưu biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh ảnh, hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị về các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của bạn bè quốc tế;

- Gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với vận động thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế, tăng cường trao đổi thương mại, tạo điều kiện mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào; Trung Quốc và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

- Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, phục dựng để bảo tồn phát huy các nghi lễ, lễ hội truyền thống, các phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc: Thái, Mông, Dao, Khơ Mú, Xinh Mun, La Ha...

- Tăng cường quảng bá giới thiệu văn hóa, con người tỉnh Sơn La trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trên các kênh truyền hình trung ương nhất là kênh VTV4 (Đài Truyền hình Việt Nam), VTC10 (Đài truyền hình VTC)... phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tuyên truyền, quảng bá về Sơn La đến với bạn bè quốc tế.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại tỉnh, qua đó giới thiệu đến các nước trên thế giới về văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa - du lịch với các địa phương có mối quan hệ hợp tác với tỉnh, qua đó giới thiệu đến bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người và văn hóa đặc trưng của tỉnh Sơn La.

5. Xây dựng sản phẩm văn hóa đối ngoại

- Xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, chất lượng cao, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức trong nước, vừa giới thiệu hiệu quả nghệ thuật Sơn La với bạn bè quốc tế.

- Khuyến khích đồng sản xuất, hợp tác sản xuất với các đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như điện ảnh, truyền hình, âm nhạc,...

- Trao đổi công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, bảo quản các hiện vật ... giữa Bảo tàng tỉnh Sơn La với các Bảo tàng của các nước trong khu vực và trên thế giới để giới thiệu kho tàng di sản văn hóa, lịch sử của tỉnh Sơn La nói riêng và Việt Nam nói chung.

- Phối hợp tổ chức các sự kiện, chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật có lồng ghép với các chương trình giới thiệu về các lễ hội dân gian, văn hóa ẩm thực đặc sắc của tỉnh Sơn La, quảng bá hợp tác về đầu tư, thương mại, du lịch, thể thao... ở quy mô cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế nhằm thúc đẩy công tác truyền thông quốc tế, giới thiệu, quảng bá văn hóa, đất nước, con người Sơn La.

- Tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật với các dân tộc thiểu số của các tỉnh trong nước, trong khu vực nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh và hiệu quả của đối ngoại nhân dân. Trọng tâm là với các tỉnh Bắc Lào;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng các ấn phẩm, sách báo giới thiệu về văn hóa của tỉnh Sơn La bằng nhiều ngôn ngữ để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và nội dung xúc tiến quảng bá du lịch phù hợp với kế hoạch xúc tiến du lịch Việt Nam, với những dấu ấn riêng, độc đáo của tỉnh Sơn La.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại nhân dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị trọng đại khác của các nước, các địa phương, tổ chức nước ngoài và nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại giữa Sơn La nói riêng, Việt Nam nói chung với các nước.

6. Gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác văn hóa đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, ban, ngành và địa Phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng kiều bào người Sơn La hướng về quê hương; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải các chủ trương, chính sách của trung ương và của tỉnh đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời thông qua người Sơn La đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, quảng bá giới thiệu văn hóa, con người tỉnh Sơn La đến bạn bè quốc tế.

- Phát huy tài năng, tâm huyết của lực lượng trí thức, văn nghệ sỹ người Sơn La ở nước ngoài trong việc tham gia phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh Sơn La.

7. Bảo đảm nguồn lực tài chính cho công tác văn hóa đối ngoại

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại giai đoạn 2020 - 2030, được cấp từ ngân sách nhà nước theo phân cấp của Luật Ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Hằng năm, căn cứ nội dung Kế hoạch thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách.

- Đẩy mạnh việc xã hội hóa, thu hút các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp cho các hoạt động văn hóa đối ngoại phù hợp với quy định của pháp luật.

- Lồng ghép các nguồn kinh phí trong việc triển khai các nội dung nhiệm vụ chuyên môn và công tác thông tin đối ngoại trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao hàng năm i với các nội dung trùng với kế hoạch).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Sử dụng ngân sách Nhà nước cấp thực hiện hàng năm cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Nguồn huy động xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại giai đoạn 2020 -2030 của tỉnh. Đề xuất xây dựng kế hoạch văn hóa đối ngoại hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và chủ trì tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tới Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện xuất bản các ấn phẩm văn hóa - du lịch, tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh truyền hình phục vụ hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh. Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; Tranh thủ sự quan tâm của báo chí nước ngoài giới thiệu về những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh để quảng bá các danh lam thắng cảnh, cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch nhằm kêu gọi vận động đầu tư cho tỉnh;

- Chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động văn hóa đối ngoại, chương trình đón các đoàn văn hóa, nghệ thuật của nước ngoài đến với Sơn La.

- Tham mưu xây dựng các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc; trưng bày, triển lãm giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh; lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đề nghị UNESCO công nhận; xây dựng đề án, kế hoạch bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, UNESCO công nhận trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc; các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La; tổng kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh (5 năm/lần theo Luật Di sản văn hóa) trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục, làm cơ sở để tiếp tục trình các cấp có thẩm quyền công nhận, quản lý, bảo vệ và khai thác phát huy hiệu quả. Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, thu hút khách du lịch quốc tế đến với Sơn La.

- Tham mưu đề xuất tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao & du lịch cấp khu vực, toàn quốc và có tính chất quốc tế.

2. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh;

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi thư chúc mừng tới các cơ quan đại diện người nước ngoài tại Việt Nam, các địa phương của nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Sơn La nhân dịp các ngày Lễ, Tết, kỷ niệm các ngày trọng đại của các nước trong khu vực và hợp tác phát triển với tỉnh Sơn La; tham mưu trình UBND tỉnh cho phép các đoàn phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại tỉnh theo quy định, qua đó giới thiệu đến các nước trên thế giới về văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm thông tin, vận động người Việt Nam ở nước ngoài là kiều bào người Sơn La hướng về xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời thông qua người Sơn La đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài quảng bá, giới thiệu văn hóa, con người tỉnh Sơn La đến với bạn bè quốc tế.

- Định kỳ hàng năm thực hiện chế độ báo cáo gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trình UBND tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Sơn La, những di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, thế mạnh, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh Sơn La, những thành tựu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh Sơn La ra thế giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử. Đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật để đưa tin, bài, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá các hoạt động Ngoại giao văn hóa của tỉnh.

- Định kỳ hàng năm đề xuất các nhiệm vụ cụ thể thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư khác, tham gia Hội chợ, triển lãm có lồng ghép các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển du lịch trong nước và quốc tế.

- Định kỳ hàng năm đề xuất các nhiệm vụ cụ thể thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện.

5. Sở Công Thương

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư khác, tham gia Hội chợ, triển lãm có lồng ghép các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư trong nước và quốc tế.

- Định kỳ hàng năm đề xuất các nhiệm vụ cụ thể thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện.

6. Sở Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí hàng năm từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện và triển khai có hiệu quả các kế hoạch thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh.

7. Văn phòng UBND tỉnh

- Thẩm định trình Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh Sơn La theo giai đoạn và hàng năm;

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin cơ bản về tỉnh Sơn La; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về văn hóa đối ngoại của tỉnh, trong đó thường xuyên đổi mới nội dung và cập nhật tin bài về lĩnh vực văn hóa, du lịch của tỉnh.

8. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và các nội dung đã được định hướng trong giai đoạn 2020-2030, định kỳ hàng năm đề xuất các nhiệm vụ thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại của cơ quan đơn vị và địa phương phù hợp với điều kiện thực tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

9. Đề nghị các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại trong quá trình triển khai các hoạt động Ngoại giao văn hóa, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế theo chức năng nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại tỉnh Sơn la giai đoạn 2020 - 2030, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, định kỳ gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao & du lịch (chậm nhất ngày 05/12 hàng năm) để tổng hợp báo cáo Bộ VHTT&DL và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông;
Ngoại giao; Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội -Văn phòng HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Báo Sơn La, Đài PT&TH tỉnh,
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, Hải (60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh