Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình, những giá trị văn hóa tiêu biểu của tỉnh, giá trị toàn cầu của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, sự kiện tỉnh Ninh Bình đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Gắn các hoạt động văn hóa đối ngoại với thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ phát triển văn hóa, du lịch của tỉnh năm 2021.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa đối ngoại.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ và giải pháp

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác văn hóa đối ngoại

Đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Ninh Bình về văn hóa đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức toàn diện, đúng đắn và tích cực về việc thực hiện văn hóa đối ngoại trong nhân dân và cả hệ thống chính trị.

1.2. Lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại với các hoạt động đối ngoại khác

- Thông qua hoạt động đoàn ra, đoàn vào, các cuộc đón tiếp, làm việc với các đoàn khách ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương, mời các đoàn phóng viên báo chí, các hãng truyền hình, đoàn làm phim, các công ty lữ hành trong nước và quốc tế về khảo sát và nghiên cứu, viết bài, ghi hình quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người, danh lam thắng cảnh, các giá trị văn hóa, du lịch của tỉnh.

- Xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến thương mại du lịch, xúc tiến đầu tư, tham gia hội chợ triển lãm thương mại, du lịch có lồng ghép giới thiệu về các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc của tỉnh Ninh Bình để quảng bá giới thiệu các giá trị văn hóa của tỉnh đến bạn bè quốc tế qua đó góp phần phát triển văn hóa, du lịch, thu hút du khách quốc tế đến với Ninh Bình cũng như các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với vận động thu hút đầu tư nước ngoài, trao đổi thương mại qua đó mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ giữa tỉnh Ninh Bình với quốc tế.

1.3. Xây dựng sản phẩm văn hóa và tham gia các hoạt động đối ngoại văn hóa

- Tăng cường các hoạt động văn hóa đối ngoại thông qua tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, biểu diễn giao lưu nghệ thuật, triển lãm tranh ảnh, hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị về văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của bạn bè quốc tế: các sự kiện, các hoạt động chính do tỉnh Ninh Bình tổ chức trong chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2021- Hoa Lư, Ninh Bình, Festival Tràng An kết nối di sản, Festival Nhiếp ảnh quốc tế, Hội thảo Quốc tế về nghệ thuật hát Xẩm, Liên hoan các CLB hát Xẩm khu vực phía Bắc lần thứ II - Ninh Bình năm 2021, Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc”, Giải vô địch Karate Đông Nam Á 2021 (tiền Sea Games 31), đăng cai tổ chức thi đấu môn Karate trong khuôn khổ Sea Games 31, phối hợp tổ chức Giải Tràng An Marathon lần thứ II năm 2021, giải chạy Cúc Phương Jungle Paths năm 2021...

- Xây dựng các sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch; dàn dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật truyền thống hấp dẫn, có chất lượng cao tại các khu điểm du lịch, tham gia các kỳ liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong và ngoài tỉnh vừa giới thiệu quảng bá tới bạn bè quốc tế.

- Thực hiện các hoạt động trao đổi, nghiên cứu trong lĩnh vực di sản văn hóa giữa cơ quan chuyên ngành về di sản của tỉnh Ninh Bình với cơ quan, tổ chức chuyên ngành về di sản văn hóa của trung ương và các tỉnh, thành phố trong nước, để giới thiệu kho tàng di sản văn hóa của tỉnh Ninh Bình, đồng thời tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm trong lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Biên tập, xuất bản các ấn phẩm sách về di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình, sách: Hoa Lư dấu ấn ngàn năm, in ấn các loại hình tài liệu truyền thông giới thiệu về văn hóa, du lịch của tỉnh Ninh Bình để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế như sách: Ninh Bình điểm đến thân thiện và hấp dẫn, Tập ảnh (Postcard) quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Ninh Bình, tập gấp giới thiệu quảng bá du lịch Ninh Bình...

1.4. Tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá hình ảnh, giá trị di sản văn hóa của tỉnh tới các quốc gia trên thế giới

- Thực hiện đa dạng các hình thức quảng bá hình ảnh và giá trị các di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Ninh Bình: các lễ hội truyền thống, nghệ thuật hát chèo, hát văn, hát xẩm, múa rối nước…; các danh lam thắng cảnh tiêu biểu: Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động.; các giá trị kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử của các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu: Cố đô Hoa Lư, nhà thờ đá Phát Diệm…; các nghề thủ công truyền thống: thêu ren, chiếu cói, chạm khắc đá, nghề gốm…

- Tăng cường quảng bá giới thiệu văn hóa, con người Ninh Bình trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, trên các kênh truyền hình trung ương, các báo của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tuyên truyền, quảng bá về Ninh Bình tới Kiều bào đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài và bạn bè quốc tế

- Xây dựng và thường xuyên nâng cấp, chỉnh sửa giao diện website của ngành, cập nhật các tin, bài, hình ảnh giới thiệu các giá trị, các hoạt động quản lý, bảo tồn gắn với khai thác và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình trên các trang thông tin điện tử.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Bình tới du khách quốc tế dưới nhiều hình thức đa dạng: Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội 2021, Hội chợ triển lãm du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2021, Hội chợ Thương mại - Du lịch Quốc tế Ninh Bình 2021…, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên báo chí, truyền thông, các đoàn làm phim nước ngoài, các công ty lữ hành quốc tế được cấp phép tác nghiệp tại Việt Nam đến khảo sát các tuyến, điểm du lịch, viết bài, quay phim và xây dựng các tour du lịch tới Việt Nam và Ninh Bình, qua đó giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam nói chung, Ninh Bình nói riêng đến các nước trên thế giới.

1.5. Gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Nghị quyết số 27/NQ-CP, ngày 5/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan ban ngành và địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, nhất là người Ninh Bình về thăm thân, du lịch, làm ăn, hoạt động kinh tế, hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt quan tâm tới lực lượng trí thức và nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài giúp họ phát huy tài năng, tâm huyết có những hoạt động thiết thực tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

1.6. Kinh phí cho công tác văn hóa đối ngoại

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại năm 2021 được cấp từ ngân sách nhà nước theo phân cấp của Luật Ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch, thực hiện xuất bản các ấn phẩm văn hóa - du lịch phục vụ hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh: biên tập, xuất bản các cuốn sách “Hoa Lư dấu ấn ngàn năm” (song ngữ), Di tích lịch sử văn hóa Ninh Bình. Tổ chức, phối hợp tổ chức các triển lãm: Di sản văn hóa danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống. Tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản, Tổ chức Hội thảo Quốc tế về nghệ thuật hát Xẩm...

- Chỉ đạo dàn dựng các vở diễn, chương trình, tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc biểu diễn phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh, tại các khu điểm du lịch, biểu diễn tại các buổi đón tiếp, gặp mặt, chiêu đãi các đoàn đại biểu, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chương trình giới thiệu các di sản, danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của tỉnh Ninh Bình với bạn bè quốc tế khi đến thăm tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Du lịch, các cơ quan báo chí để tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình với bạn bè quốc tế trên các phương tiện truyền thông địa phương và quốc gia.

- Tiếp tục thực hiện bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nghiên cứu lập hồ sơ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa quốc gia.

- Tham mưu đề xuất tổ chức các đoàn tham gia các hoạt động giao lưu về văn hóa, thể thao với các tổ chức, địa phương nước ngoài mà tỉnh đã thiết lập quan hệ hữu nghị, tham gia, đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao của quốc gia, khu vực và quốc tế, tham gia các hoạt động văn hóa đối ngoại do bộ, ngành Trung ương tổ chức.

- Báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể theo định kỳ.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa đối ngoại của tỉnh tại Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin cơ bản về tỉnh Ninh Bình; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về văn hóa đối ngoại của tỉnh, trong đó thường xuyên đổi mới nội dung và cập nhật tin bài về lĩnh vực văn hóa, du lịch của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động đối ngoại của tỉnh theo sự phân công của UBND tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Ninh Bình, những di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc, thế mạnh, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh Ninh Bình, những thành tựu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh Ninh Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đón tiếp, làm việc, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn báo chí, phóng viên nước ngoài thực hiện hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định về hoạt động đối ngoại.

4. Sở Du lịch

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan có liên quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền, thông tin quảng bá về tài nguyên du lịch của tỉnh, thế mạnh du lịch của tỉnh, danh lam thắng cảnh, văn hóa, con người Ninh Bình đến với du khách trong và ngoài nước; triển khai xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng nội dung và tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với giới thiệu giá trị các di sản văn hóa, nghệ thuật của tỉnh ở trong nước và nước ngoài như: Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội 2021, Hội chợ triển lãm du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2021, Hội chợ Thương mại - Du lịch Quốc tế Ninh Bình 2021...

- Biên tập, xuất bản các ấn phẩm sách, các loại hình tài liệu truyền thông giới thiệu về văn hóa, du lịch của tỉnh Ninh Bình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế như sách: Ninh Bình điểm đến thân thiện và hấp dẫn, Tập ảnh (Postcard), Tập gấp giới thiệu quảng bá du lịch Ninh Bình… để quảng bá tới du khách.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

- Tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đối ngoại trong đó có đối ngoại văn hóa.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan của tỉnh, các cơ quan báo chí trung ương xây dựng, thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động văn hóa đối ngoại, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Ninh Bình đến với bạn bè quốc tế.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm với nước ngoài có lồng ghép thông tin giới thiệu về giá trị văn hóa di sản văn hóa, quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển du lịch qua đó góp phần phát triển văn hóa, du lịch, thu hút các nhà đầu tư cũng như du khách quốc tế đến với tỉnh Ninh Bình.

7. Sở Tài chính

- Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

8. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Căn cứ nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này và các kế hoạch về xây dựng và phát triển văn hóa của UBND tỉnh đã ban hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao) trước ngày 15/11/2021./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP9. TD_VP9_VHĐN2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn