Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Yên Bái, ngày 09 tháng 6 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH YÊN BÁI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 08/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, nhằm thực hiện hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại trong từng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch hành động của tỉnh Yên Bái thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương, con người, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh góp phần vào thành công chung trong các hoạt động đối ngoại, từng bước nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh đất nước, con người Yên Bái với các tỉnh trong khu vực, trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Yên Bái.

2. Yêu cầu

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa đối ngoại.

- Lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại với các hoạt động, các sự kiện văn hóa được thực hiện nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh cũng như của đất nước.

- Triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác văn hóa đối ngoại.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn dân, toàn hệ thống chính trị về chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái về văn hóa đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức toàn diện, đúng đắn và tích cực về việc thực hiện văn hóa đối ngoại.

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại:

- Gắn công tác văn hóa đối ngoại với Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 - 2015), Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của tỉnh Yên Bái, Chiến lược Phát triển du lịch của Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến 2025 nhằm phát huy tối đa hiệu quả thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính, tài trợ cho công tác giao lưu, hợp tác về văn hóa nghệ thuật, cụ thể hóa chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa đối ngoại, chính sách ưu tiên về thuế, chính sách phát triển nguồn nhân lực dài hạn, ngắn hạn trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật… cho các đơn vị nghệ thuật và nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư nước ngoài trên lĩnh vực văn hóa, thu hút khách du lịch quốc tế đến Yên Bái.

3. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại. Nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức về văn hóa và văn hóa đối ngoại cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, các Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa.

- Tranh thủ các hoạt động hợp tác quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động văn hóa đối ngoại.

- Tham gia các lớp tập huấn do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức về văn hóa đối ngoại.

4. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng:

- Tăng cường các hoạt động văn hóa đối ngoại, kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa như: giao lưu biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh ảnh, hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị về các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của bạn bè quốc tế, đặc biệt là với các địa phương có mối quan hệ truyền thống với tỉnh Yên Bái như: tỉnh Viêng Chăn - Lào, tỉnh Val-de-Marne - Cộng hòa Pháp, … Đồng thời, gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với vận động thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế, tăng cường trao đổi thương mại, tạo điều kiện mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương quốc tế.

- Tiến hành lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các tộc người thiểu số đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Nghệ thuật xòe Thái- Mường Lò- Nghĩa Lộ), hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa Lễ cấp sắc (dân tộc Dao) đề nghị UNESCO ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; phục dựng lễ hội truyền thống, các phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc: Tày, Dao, Cao Lan, Mông… Đầu tư, hỗ trợ xây dựng, bảo tồn làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, trang phục một số dân tộc thiểu số nhằm phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phù hợp với Quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến 2025 được quy định tại Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 16/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến 2025, tạo cơ sở cho sự phát triển về văn hóa đối ngoại.

- Tăng cường quảng bá giới thiệu văn hóa, con người tỉnh Yên Bái trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trên các kênh truyền hình trung ương nhất là kênh VTV4 (Đài Truyền hình Việt Nam), VTC10 (Đài truyền hình VTC), Báo Thế giới và Việt Nam… phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tuyên truyền, quảng bá về Yên Bái.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại tỉnh, qua đó giới thiệu đến các nước trên thế giới về văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa với các địa phương có mối quan hệ hợp tác với tỉnh, qua đó giới thiệu đến bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người và văn hóa đặc trưng của tỉnh Yên Bái.

5. Xây dựng sản phẩm văn hóa đối ngoại

- Xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, chất lượng cao, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức trong nước, vừa giới thiệu hiệu quả nghệ thuật Yên Bái với bạn bè quốc tế.

- Khuyến khích đồng sản xuất, hợp tác sản xuất với các đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như điện ảnh, truyền hình, âm nhạc,...

- Trao đổi công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, bảo quản các hiện vật … giữa Bảo tàng tỉnh Yên Bái với các Bảo tàng của các nước trong khu vực và trên thế giới để giới thiệu kho tàng di sản văn hóa, lịch sử của tỉnh Yên Bái nói riêng và Việt Nam nói chung.

- Phối hợp tổ chức các sự kiện, chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật có lồng ghép với các chương trình giới thiệu về các lễ hội dân gian, văn hóa ẩm thực đặc sắc của tỉnh Yên Bái, quảng bá hợp tác về đầu tư, thương mại, du lịch, thể thao... ở quy mô cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế nhằm thúc đẩy công tác truyền thông quốc tế, giới thiệu, quảng bá văn hóa, đất nước, con người Yên Bái.

- Tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật với các dân tộc thiểu số của các tỉnh trong nước, trong khu vực trên thế giới nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh và hiệu quả của đối ngoại nhân dân.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng các ấn phẩm, sách báo giới thiệu về văn hóa của tỉnh Yên Bái bằng nhiều ngôn ngữ để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và nội dung xúc tiến quảng bá du lịch phù hợp với kế hoạch xúc tiến du lịch Việt Nam, với những dấu ấn riêng, độc đáo của tỉnh.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại nhân dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị trọng đại khác của các nước, các địa phương, tổ chức nước ngoài và nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại giữa Yên Bái nói riêng, Việt Nam nói chung với các nước.

6. Gắn kết các hoạt động văn hóa đối ngoại với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, ban, ngành và địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng kiều bào người Yên Bái hướng về quê hương; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải các chủ trương, chính sách của trung ương và của tỉnh đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời thông qua người Yên Bái đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, quảng bá giới thiệu văn hóa, con người tỉnh Yên Bái đến bạn bè quốc tế.

- Phát huy tài năng, tâm huyết của lực lượng trí thức, văn nghệ sỹ người Yên Bái ở nước ngoài trong việc tham gia phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh Yên Bái.

7. Bảo đảm nguồn lực tài chính cho công tác văn hóa đối ngoại

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2020, được cấp từ ngân sách nhà nước theo phân cấp của Luật Ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Hằng năm, căn cứ nội dung Kế hoạch văn hóa đối ngoại của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách.

- Đẩy mạnh việc xã hội hóa, thu hút các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp cho các hoạt động văn hóa đối ngoại phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ:

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2020 của tỉnh. Đề xuất xây dựng kế hoạch văn hóa đối ngoại hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả các hoạt động.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xuất bản các ấn phẩm, tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; tranh thủ sự quan tâm của giới báo chí nước ngoài về những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh để quảng bá các danh lam, thắng cảnh, cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch nhằm kêu gọi vận động đầu tư cho tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh gửi thư, thiệp chúc mừng tới các cơ quan, các địa phương của nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh nhân dịp ngày Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; lễ, tết của các nước.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện các hoạt động văn hóa hoạt động văn hóa đối ngoại, các chương trình đón các đoàn văn hóa, nghệ thuật của nước ngoài và giới thiệu các di sản, danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của tỉnh Yên Bái với bạn bè quốc tế.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí xây dựng chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, chọn lọc đưa nội dung tuyên truyền qua các tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình địa phương và quốc gia nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá danh lam thắng cảnh, lịch sử, văn hóa và con người Yên Bái đến với bạn bè quốc tế để bạn bè quốc tế có cơ hội tiếp cận, hiểu hơn về bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái.

- Xây dựng các ấn phẩm văn hóa, các chương trình nghệ thuật, văn nghệ dân gian truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc; trưng bày, triển lãm giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh; lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc; các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; rà soát, phân loại các hạng mục văn hóa trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở đề nghị cấp các danh hiệu cấp quốc gia.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Yên Bái, những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nét văn hoá đặc sắc của các dân tộc, thế mạnh, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh Yên Bái, những thành tựu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh Yên Bái ra thế giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử. Đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật để đưa tin, bài, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá các hoạt động Ngoại giao văn hóa của tỉnh.

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin cơ bản về tỉnh Yên Bái; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về văn hóa đối ngoại của tỉnh, trong đó thường xuyên đổi mới nội dung và cập nhật tin bài về lĩnh vực văn hóa, du lịch của tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư khác, tham gia Hội chợ, triển lãm có lồng ghép các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

5. Sở Tài chính:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí hàng năm từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện và triển khai có hiệu quả các kế hoạch văn hóa đối ngoại của tỉnh.

6. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo thẩm quyền.

7. Đề nghị các tổ chức, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lồng ghép các hoạt động văn hóa đối ngoại trong quá trình triển khai các hoạt động Ngoại giao văn hóa, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế.

Trên đây là Kế hoạch hành động của tỉnh Yên Bái thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, định kỳ gửi báo cáo về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao; Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PT&TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Chinh