Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4605/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, XÁC MINH, BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020;

Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 19/01/2016 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; Nhằm tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống tội phạm mua bán người và thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tạo các điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, y tế, giáo dục, học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

- Phát huy tối đa sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, góp phần đảm bảo cho nạn nhân bị mua bán khi trở về có cơ hội tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản, hòa nhập với cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể:

- 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân và được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và được cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước khi có yêu cầu.

- 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật.

- 100% nạn nhân bị mua bán trở về có nhu cầu được hỗ trợ chế độ theo quy định của pháp luật.

- 100% cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn được tập huấn về nghiệp vụ trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đưa công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trở thành một trong những nội dung của các văn bản về phát triển kinh tế - ổn định xã hội của địa phương. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đội ngũ lãnh đạo của Đảng ở các cấp và các Đảng viên tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội. Chú trọng giới thiệu rộng rãi các dịch vụ xã hội hiện có dành cho các nạn nhân; địa chỉ của các tổ chức, cơ quan giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng phong trào giúp đỡ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về, chống kỳ thị, phân biệt đối xử và thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin theo nguyện vọng của nạn nhân. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp huyện, thị xã, thành phố về công tác tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ nạn nhân.

3. Tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, bàn giao các trường hợp nạn nhân bị mua bán trở về; hỗ trợ kịp thời, trực tiếp cho nạn nhân về pháp lý, y tế, giáo dục và xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi ngay từ ban đầu cho họ để nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng.

4. Phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát tình hình nạn nhân bị mua bán trở về để xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết lập hệ thống thông tin về tình hình nạn nhân bị mua bán trở về; thực hiện việc tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân, đặc biệt nạn nhân là trẻ em.

5. Tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân: Hỗ trợ y tế, hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ giúp pháp lý miễn phí... đảm bảo hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; nâng chất lượng hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy trình tiếp nhận và hỗ trợ để thống nhất hoạt động chuyển tuyến nạn nhân trong toàn tỉnh; kết nối thông tin với các tỉnh bạn trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân. Đồng thời thống kê, cập nhật danh sách và lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị mua bán trở về để tư vấn, xác định nhu cầu, trình độ, hoàn cảnh gia đình để có kế hoạch trợ giúp thích hợp.

6. Huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng trong hỗ trợ, giúp đỡ người bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng thông qua các mô hình hỗ trợ vay vốn tín dụng; thực hiện lồng ghép dịch vụ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nạn nhân bị mua bán với các dịch vụ xã hội và nguồn lực hiện có của các chương trình phòng chống mại dâm, ma túy, phòng chống HIV/AIDS, xâm hại tình dục trẻ em; hỗ trợ các chương trình dạy nghề và lồng ghép với chương trình “Xóa đói giảm nghèo” tạo điều kiện cho nhiều lao động có việc làm, ổn định cuộc sống hạn chế rủi ro trở thành nạn nhân của bọn tội phạm mua bán người vì mục đích di cư tìm việc.

7. Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp trong phòng, chống mua bán người với các tỉnh, thành phố nhằm trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc mua bán người, giải cứu và hồi hương nạn nhân, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mua bán người.

8. Đảm bảo cơ sở vật chất để tiếp nhận và thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu cho người bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng từ nguồn vốn Trung ương cấp bổ sung cho tỉnh để thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người và nguồn chi thường xuyên giao cho các đơn vị hàng năm. Ngoài ra, được huy động từ Quỹ phòng, chống tội phạm, viện trợ quốc tế và huy động nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Xây dựng kế hoạch hàng năm và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để tiếp nhận nạn nhân, chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán trở về được xác minh. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê danh sách nạn nhân có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, giới thiệu việc làm để ổn định cuộc sống.

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh huy động, tiếp nhận các nguồn lực tài trợ từ cá nhân, tổ chức trong, ngoài nước về lĩnh vực tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân theo quy định; phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tốt việc tiếp nhận những nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về được trao trả qua cửa khẩu biên giới.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống mua bán người; vận động người dân thực hiện tốt việc di cư, kết hôn với người nước ngoài và đi làm ăn xa an toàn.

- Lập kế hoạch kinh phí phối hợp thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo chức năng được phân công thực hiện.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban ngành liên quan tổ chức tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu để quản lý nạn nhân. Chỉ đạo Công an ở cơ sở phối hợp với chính quyền trong việc xác minh, xác định nạn nhân; cấp giấy xác nhận cho nạn nhân theo quy định.

- Điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội, chú trọng thực hiện các biện pháp giải cứu và bảo vệ nạn nhân; chủ động mở các đợt cao điểm để tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, trọng tâm là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm đã được xác định; nâng cao chất lượng trong công tác điều tra, phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán người, giải cứu nạn nhân.

- Thực hiện tốt công tác điều tra, xác minh, thống kê nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về; thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân liên quan đến nhiệm vụ của ngành như đăng ký hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân…

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tiếp nhận nạn nhân do nước ngoài trao trả tại cửa khẩu theo thỏa thuận song phương hoặc thông qua đường ngoại giao; cấp giấy xác nhận cho nạn nhân theo quy định.

- Xác minh thông tin về nạn nhân được giải cứu hoặc nạn nhân tự trở về qua biên giới mà không do nước ngoài trao trả và bàn giao nạn nhân cho các ngành chức năng để thực hiện các bước tiếp theo trong việc tiếp nhận, phân loại, hỗ trợ trước khi nạn nhân trở về gia đình.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan trong việc ngăn chặn, triệt phá các ổ nhóm, đường dây mua bán người; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới biển, phòng ngừa, tội phạm qua lại hoạt động và tiếp nhận nạn nhân qua cửa khẩu biên giới.

4. Sở Tư pháp: Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố nơi tiếp nhận nạn nhân bị mua bán hoặc nơi nạn nhân trở về cư trú thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.

5. Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện việc khám chữa bệnh ban đầu cho nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về tại nơi tiếp nhận và cung cấp dịch vụ y tế cho nạn nhân ở cộng đồng.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tạo điều kiện thuận lợi để học sinh là nạn nhân học văn hóa, học nghề để hòa nhập cộng đồng.

7. Sở Tài chính: Sở Tài chính tham mưu lồng ghép các nguồn vốn Trung ương giao thực hiện các Chương trình phòng, chống mua bán người với dự toán chi thường xuyên giao cho các đơn vị hàng năm; cấp phát kịp thời kinh phí cho các đơn vị để thực hiện Kế hoạch này.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác này. Định hướng người sử dụng viễn thông, công nghệ thông tin, Internet đăng tải bài viết về phòng, chống mua bán người của cơ quan báo chí trên trang thông tin cá nhân, mạng xã hội để tăng cường hiệu quả truyền thông.

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Nâng cao năng lực thực thi pháp luật truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động mua bán người cho lực lượng kiểm sát viên, thẩm phán các cấp. Thông qua xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại địa phương nơi nạn nhân cư trú; tổ chức cho chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, giúp đỡ cho vay vốn tín chấp từ các nguồn vốn sẵn có ở địa phương, đặc biệt là từ nguồn vốn giúp phụ nữ nghèo; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ nữ và cộng đồng. Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục, tư vấn nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị mua bán trở về để họ tự bảo vệ và phòng, chống việc tiếp tục bị lừa bán lại.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Triển khai xây dựng kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) và kế hoạch hàng năm về phòng, chống mua bán người tại địa phương; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát lập danh sách nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm để tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm có cuộc sống ổn định; điều tra thống kê, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình nạn nhân bị mua bán trở về.

- Chỉ đạo việc thực hiện các chế độ, chính sách, các dịch vụ pháp lý, y tế, xã hội cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về; tạo mọi điều kiện huy động nguồn lực ở địa phương để giúp họ ổn định cuộc sống; tạo mọi điều kiện cho các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư của địa phương về phòng, chống mua bán người bằng nhiều hình thức phù hợp góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa và tố giác tội phạm trong nhân dân trên địa bàn.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đoàn thể: tỉnh Tham gia giám sát thực hiện kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư trong việc phòng, chống mua bán người.

13. Các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng quý (gửi ngày 20 tháng cuối quý), năm (gửi ngày 20 tháng 12 hàng năm) kết quả thực hiện kế hoạch này cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục PCTNXH-Bộ LĐTBXH;
- TT.Tỉnh ủy,
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
- Sở Lao động – TB&XH;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Thuận;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. Bùi Vy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa