Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2018

Căn cứ các Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 phê duyệt chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp về phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 - 2020.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Sau hai năm triển khai thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, đến nay tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có những chuyển biến tích cực, không để phát sinh các tụ điểm nóng gây bức xúc trong dư luận, giảm cả số người hoạt động mại dâm cũng như số xã, phường, thị trấn có tệ nạn mại dâm, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp tại các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, điểm massage và một số khu du lịch. Phương thức, thủ đoạn hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, bên cạnh hoạt động mại dâm trá hình tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, thời gian qua còn phát triển mạnh các hình thức mại dâm theo đường dây "gái gọi", dịch vụ "sex tour", môi giới mại dâm qua mạng internet .v.v...; đối tượng bán dâm thường xuyên thay địa bàn hoạt động và không có nơi cư trú ổn định nên rất khó kiểm soát. Theo số liệu điều tra thống kê đến tháng 10/2017 trên địa bàn tỉnh có 173 người bán dâm có hồ sơ quản lý tại 59/210 xã, phường, thị trấn, 340 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm và hơn 400 phụ nữ vắng mặt ở địa phương không xác định lý do, địa chỉ.

Để công tác phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt kết quả; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018, như sau:

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng của người bán dâm trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội; phòng ngừa và ngăn chặn không để mại dâm phát sinh trong tuổi vị thành niên, học sinh, sinh viên; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tạo các điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản, hòa nhập với cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý các vi phạm và giải quyết các vấn đề liên quan.

- Thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm; công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về với các chương trình, dự án và chính sách an sinh xã hội; tạo cơ hội tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp cho phụ nữ, trẻ em gái, các hộ gia đình nghèo nhằm phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến mại dâm, nạn mua bán người.

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về có hiệu quả.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm, phòng, chống mua bán người

1.1. Chỉ tiêu

- Tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền cho đối tượng là Bí thư chi bộ và Trưởng các thôn, bản, tổ dân phố của 05/11 huyện, thành phố nơi có nhiều đối tượng tham gia hoạt động mại dâm, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ và nạn nhân bị mua bán trở về (gồm: Lương Sơn, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc). Nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm và phòng, chống mua bán người; kỹ năng tuyên truyền, vận động, tiếp cận, hỗ trợ người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về.

- Tổ chức 02 Hội nghị truyền thông tại các trường trung học phổ thông, trường chuyên nghiệp trên địa bàn về phòng ngừa tệ nạn mại dâm trong học sinh, sinh viên.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin về tình hình tệ nạn mại dâm, công tác phòng, chống mại dâm, phòng chống mua bán người trên các phương tiện thông tin công cộng.

1.2. Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2018.

2. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại cơ sở

2.1. Chỉ tiêu

Triển khai 02 mô hình hỗ trợ người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng gắn với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ pháp lý, phòng chống HIV/AIDS...

2.2. Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Y tế, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng Chính sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017.

3. Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS; phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm

3.1. Chỉ tiêu

- Chỉ đạo điểm mô hình xây dựng 04 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm tại các xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng thí điểm 01 mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm tại địa bàn thành phố Hòa Bình.

3.2. Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2017.

4. Kiểm tra, xử lý các hành vi liên quan đến mại dâm

4.1. Chỉ tiêu

- Tổ chức điều tra, thống kê nắm bắt tình hình đối tượng tham gia hoạt động mại dâm; các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra liên ngành từ 100 lượt trở lên đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm.

- Tập trung đấu tranh triệt phá các điểm, tụ điểm hoạt động mại dâm.

4.2. Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017.

5. Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình

5.1. Chỉ tiêu

- Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 11 huyện, thành phố và 210 xã, phường, thị trấn nội dung về chính sách, pháp luật phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về;

- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho các thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã và cộng tác viên công tác xã hội về các kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về.

- Tổ chức 04 cuộc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm tại các địa bàn có diễn biến phức tạp về tệ nạn này.

5.2. Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2017.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2018: Nghiên cứu, xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; Hướng dẫn Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức và hướng dẫn thực hiện các biện pháp hỗ trợ giảm hại trong phòng, chống mại dâm; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm và nạn nhân bị mua bán trở về.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Công an tỉnh

Chủ trì, hướng dẫn lực lượng Công an các cấp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp hành chính công khai chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, điều tra xử lý các đối tượng, tụ điểm hoạt động mại dâm; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc điều tra, rà soát đối tượng, tụ điểm tham gia hoạt động mại dâm và nạn nhân bị mua bán trở về.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan truyền thông đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, phòng chống mua bán người tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác này. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa việc lợi dụng các phương tiện thông tin trong hoạt động mại dâm.

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan quản lý chặt chẽ và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch có tổ chức hành vi khiêu dâm, kích dục, mại dâm; lưu hành, phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa bị cấm, bị đình chỉ. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý hoạt động văn hóa công cộng, du lịch và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, du lịch liên quan đến phòng, chống mại dâm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

5. Sở Y tế

Chủ trì, hướng dẫn thanh tra, kiểm tra điều kiện về y tế của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp giảm hại về HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm.

6. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, truyền thống văn hóa cho học sinh, sinh viên; xây dựng và lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính, phòng, chống mại dâm trong chương trình chính khóa và các hoạt động ngoài giờ cho học sinh, sinh viên.

8. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đưa các mục tiêu, nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về vào kế hoạch công tác hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hòa Bình

Tăng cường thời lượng và nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp về phòng, chống mại dâm và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

10. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan xem xét, nghiên cứu cân đối khả năng ngân sách địa phương, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí thực hiện Kế hoạch.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch về phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Chủ động kinh phí để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cho công tác phòng, chống mại dâm.

- Lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về vào các chương trình an sinh xã hội của địa phương như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người.

12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm.

13. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh hướng dẫn Viện Kiểm sát, Tòa án các cấp nâng cao năng lực cho đội ngũ Kiểm sát viên, Thẩm phán trong việc thực thi pháp luật về điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm và mua bán người; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm cùng cấp số liệu thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống mại dâm và phòng, chống mua bán người.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm; xây dựng các mô hình về phòng, chống mại dâm, hỗ trợ người bán dâm, nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 15 tháng cuối quý.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trưởng Tiểu ban chỉ đạo về phòng, chống tệ nạn xã hội) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó CVP/UBND tỉnh Phạm Anh Quý;
- Lưu: VT, TCTM.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu