Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4399/KH-UBND

Gia Lai, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2006/NĐ-CP VỀ BẢO VỆ DÂN PHỐ (2006-2016); 10 NĂM CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ GIAI ĐOẠN (2006- 2016); 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13/2001/CT-BCA VỀ “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN” (2001-2016)

Căn cứ Kế hoạch số 1904/KH-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh về “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP” của Chính phủ về Bảo vệ dân phố (2006-2016); Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 06/6/2016 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) về tổng kết 10 năm công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (2006-2016); Kế hoạch số 111/KH-BCA-V28 ngày 19/4/2016 của Bộ Công an về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân” (2001- 2016).

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá đúng thực chất, toàn diện tình hình, kết quả các mặt công tác: 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố (2006-2016); 10 năm công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (2006-2016) và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân” (2001-2016).

2. Trên cơ sở đó, đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện nội dung các chuyên đề trên. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu.

3. Tổ chức Hội nghị trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

1. Trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố (2006-2016); 10 năm công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (2006-2016); 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân” (2001-2016).

2. Báo cáo tham luận của các đơn vị tiêu biểu (15 tham luận: Mỗi chuyên đề 05 báo cáo tham luận; chọn 06 đến 09 tham luận tiêu biểu trình bày tại Hội nghị).

3. Công bố và trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 01 ngày (sẽ có thông báo sau).

2. Địa điểm: Hội trường 2/9 (số 04, đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Khách mời, đại biểu, Tổ giúp việc phục vụ Hội nghị dự kiến 310 đồng chí.

1. Khách mời: 03 đồng chí, gồm:

- Đại diện lãnh đạo V28 - Bộ Công an (01 đồng chí);

- Thường trực Tỉnh ủy (01 đồng chí);

- Thường trực HĐND tỉnh (01 đồng chí);

2. Cấp tỉnh: 183 đồng chí, gồm:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh (38 đồng chí, là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể);

- Lãnh đạo Công an tỉnh (06 đồng chí, trong đó, có 03 đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh);

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý (104 đồng chí).

- Đại diện lãnh đạo các phòng, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thuộc Công an tỉnh (34 đồng chí);

- Đại diện lãnh đạo Phòng Dân vận trong cơ quan nhà nước thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy (01 đồng chí).

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (02 đồng chí), Báo Gia Lai (01 đồng chí).

2. Cấp huyện: 114 đồng chí, gồm:

- Chủ tịch UBND cấp huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện (17 đồng chí);

- Đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố (17 đồng chí) và Chỉ huy Đội xây dựng phong trào (17 đồng chí);

- Mỗi địa phương chọn 02 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong công tác 10 năm xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13/2001/CT-BCA: Mỗi chuyên đề 01 đồng chí đại diện, tổng cộng 34 đồng chí. Riêng 04 đơn vị: TP.Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê mỗi đơn vị lựa chọn thêm 01 điển hình tiên tiến trong lực lượng Bảo vệ dân phố (04 đồng chí).

- Trưởng Ban Bảo vệ dân phố 24 phường thuộc TP.Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê: 25 đồng chí.

3. Trang phục:

Đại biểu là cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (kể cả Công an xã) mặc trang phục xuân hè của ngành theo quy định; đại biểu là lực lượng Bảo vệ dân phố mặc trang phục Bảo vệ dân phố; các đại biểu còn lại mặc trang phục lịch sự hoặc trang phục của ngành (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan, các địa phương lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị; xây dựng Báo cáo tham luận tham dự Hội nghị tổng kết gửi về Công an tỉnh (qua PV28) trước ngày 10/10/2016.

- Chuẩn bị nội dung, in sao tài liệu phục vụ Hội nghị; tham mưu UBND tỉnh thông báo triệu tập thành phần dự Hội nghị, chịu trách nhiệm mời, đón tiếp đại biểu theo đúng thành phần và thời gian quy định; chuẩn bị Hội trường, phục vụ nước uống và các điều kiện cần thiết khác.

- Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) kiểm tra hồ sơ tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, lựa chọn, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; lựa chọn, thẩm định báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết.

2. Văn phòng UBND tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh thẩm định các văn bản, chuẩn bị các điều kiện; tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội v):

Phối hợp với Công an tỉnh lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

4. Sở Tài chính:

Phối hợp với Công an tỉnh báo cáo, đề xuất UBND tỉnh duyệt chi kinh phí phục vụ tổng kết và tổ chức Hội nghị.

5. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện:

Chuẩn bị tham luận tại Hội nghị (mỗi tham luận không quá 10 phút). Tham luận Hội nghị và Danh sách đại biểu dự Hội nghị gửi về Công an tỉnh (qua PV28) trước ngày 10/10/2016.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai:

Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau Hội nghị.

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị trực tiếp liên hệ với Công an tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28), số điện thoại: 069.4329407) để phối hợp, hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (V28) (để báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: LĐTBXH, Tài chính, Tư pháp;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ);
- Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Gia Lai;
- Lưu VT, KT, NC(P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành