Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hướng về cơ sở. Từng bước huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước và trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tổ chức phong trào thiếu sức lôi cuốn nhân dân tham gia; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, mô hình, điển hình tiên tiến nói riêng ở một số địa bàn đặc thù còn yếu; lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có nơi chưa đủ mạnh; công tác phối hợp giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị với lực lượng chuyên trách chưa thực sự thường xuyên và chưa chủ động.

Để tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm và phòng, chống tội phạm mua, bán người; Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; các chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ thị, quyết định của UBND tỉnh và các quy định, hướng dẫn có liên quan.

2. Tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cấp tỉnh đến cơ sở. Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; có biện pháp thích hợp để nhân dân kiểm tra, giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, Công an nhân dân, lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhất là Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể hằng năm đề ra chương trình, kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, tạo điều kiện để đông đảo quần chúng nhân dân trực tiếp tham gia; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự; nâng cao tinh thần cảnh giác, sức chiến đấu để chống lại những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; nhân rộng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn, tạo điểm nhấn có sức lan tỏa, lôi cuốn sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, các vùng đặc thù, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Coi trọng đúng mức phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự phát hiện tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự; lựa chọn, xây dựng và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, đồng thời rà soát loại bỏ những mô hình thiếu hiệu quả, hình thức. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Bộ đội biên phòng, Mặt trận Tổ quốc và các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Cán bộ các cấp phải tăng cường cơ sở, gắn bó với nhân dân, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương phát động; gắn kết nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các dự án, kế hoạch, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình từ thiện giúp đỡ người nghèo... đem lại hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội cho nhân dân.

5. Chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời phải tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác cho lực lượng chuyên trách, nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mà nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân. Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền và Công an các đơn vị, địa phương phải có kế hoạch cụ thể thực hiện công tác này đối với từng địa bàn, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những nội dung và tiêu chí quan trọng trong đánh giá kết quả thi đua của từng tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên hằng năm trên địa bàn.

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc. Định kỳ 6 tháng và một năm, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua phòng PV28 - Công an tỉnh) để theo dõi, tổng hợp, chỉ đạo.

8. Đề nghị Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo tổ chức quán triệt, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị.

9. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường