Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43 /KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27/CT-TTG NGÀY 19/11/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG MIỀN TRUNG

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng miền Trung; Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

- Vận dụng thành công chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào thực tiễn tại Thanh Hoá cũng như tại khu vực Miền Trung.

- Xác định cụ thể nhiệm vụ và giải pháp của từng ngành, từng địa phương trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường mối liên kết giữa tỉnh Thanh Hoá với khu vực Miền Trung và giữa khu vực Miền Trung với tỉnh Thanh Hoá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh cũng như toàn khu vực.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả; các ngành, địa phương phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công và chế độ báo cáo theo quy định.

- Luôn luôn có sự phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các ngành, địa phương trong tỉnh cũng như giữa Thanh Hoá với các địa phương khác trong khu vực Miền Trung nhằm tăng cường mối liên kết và hợp tác trong phát triển.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Về nhiệm vụ chung

Các Sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 775/QĐ- UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Thanh Hoá; Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 15/01/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó, trọng tâm là tiếp tục thực hiện 56 nhiệm vụ cụ thể đã phân công cho từng sở, ngành.

- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế, chính sách nhằm tạo ra sự công bằng cho các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tiếp cận các nguồn lực, dịch vụ công và phúc lợi xã hội.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng chống thiên tai, lũ lụt, hạn hán. Bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; nâng cao hiệu quả trong trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bao gồm cả rừng phòng hộ ven biển; đảm bảo môi trường xanh, sạch cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể

2.1. Về cơ chế, chính sách

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến phát triển các trụ cột kinh tế, cơ chế phối hợp của UBND tỉnh với Ban chỉ đạo phát triển Vùng và giữa UBND các tỉnh trong Vùng miền Trung.

+ Hoàn thành Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh trong mối liên hệ với Vùng miền Trung và liên Vùng miền Trung - Tây Bắc - Đông Bắc bộ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phân định không gian biển, xây dựng nội dung trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

+ Rà soát, tham mưu cơ chế, chính sách về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu; cơ chế, chính sách trong quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù của ngành, địa phương trong mối quan hệ hài hoà với các ngành, địa phương khác và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

+ Phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy công quyền; nâng cao hiệu quả trong quản trị nhà nước, quản trị xã hội.

+ Thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự - an toàn xã hội.

2.2. Về liên kết, phát triển các ngành, lĩnh vực

- Sở Nông nghiệp và PTNT

+ Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

+ Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp, không để xảy ra cháy rừng; xây dựng phương án quản lý rừng vững và cấp chứng chỉ rừng (FSC); tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2025.

+ Phát triển đồng bộ, toàn diện khai thác và nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; hướng dẫn, quản lý việc đánh bắt hải sản theo các quy định của quốc gia và quốc tế. Đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ; ứng dụng công nghệ tiến tiến vào đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản; thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị và chuỗi liên kết; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, hiệu quả.

+ Tiếp tục triển khai đồng bộ và có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

+ Tăng cường hợp tác trong xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản; đào tạo nghề cho nông dân; khai thác, nuôi trồng thuỷ - hải sản; quản lý bảo vệ rừng và phòng chống thiên tai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Đẩy nhanh tiến độ khắc phục ô nhiễm môi trường tại các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong khu vực miền Trung, vùng Tây Bắc bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng, nhất là các tỉnh giáp ranh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; chủ động kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường tại các KCN, CCN, làng nghề, khu vực đầu nguồn các hệ thống sông; không để xảy ra các thảm hoạ môi trường trên địa bàn tỉnh cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng môi trường của các tỉnh bạn.

+ Phối hợp với các tỉnh trong vùng, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; thường xuyên khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước hồ Yên Mỹ và hồ Sông Mực đảm bảo cấp nước liên tục, lâu dài và bền vững cho Khu kinh tế Nghi Sơn; triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án Đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

+ Tham mưu ý kiến về sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 phù hợp với tình hình thực tế; tham mưu cơ chế, chính sách trong việc tiếp cận đất đai một cách bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế; chỉ đạo UBND cấp huyện lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính lĩnh vực đất đai, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

- Sở Y tế

+ Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; Chương trình y tế Biển đảo, tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh các hoạt động tầm soát, phát hiện sớm bệnh tật, củng cố vững chắc hệ thống tuyến y tế cơ sở, tăng sự hài lòng của người dân.

+ Chủ động nâng cao chất lượng y tế các tuyến; đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị tại các bệnh viện, chuyển giao kỹ thuật điều trị chuyên sâu cho các bệnh viện tuyến dưới. Triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã; tiếp tục tham mưu đầu tư trạm y tế ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

+ Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ y tế có y đức, có tinh thần, thái độ phục vụ tận tụy người bệnh, phục vụ cộng đồng; bảo đảm số lượng và chất lượng đào tạo theo mục tiêu đề ra; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; thực hiện điều chỉnh cơ cấu nguồn nhân lực để khắc phục sự mất cân đối giữa các lĩnh vực.

+ Tăng cường liên kết, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, xây dựng vùng dược liệu; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và hỗ trợ trong khám, chẩn trị bệnh với các Sở Y tế, bệnh viện của các tỉnh trong khu vực miền Trung.

- Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Thực hiện tốt Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 10/10/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019 – 2025; sắp xếp mạng lưới trường học theo Nghị quyết số 122/2015/NQ-HĐND và mạng lưới các cơ sở giáo dục của các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH 14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 theo đúng lộ trình; sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ sở giáo dục đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

+ Tăng cường trao đổi sinh viên, liên kết trong đào tạo; tham quan học tập và đẩy mạnh hợp tác trong giáo dục, đào tạo; tập trung khai thác thế mạnh của tỉnh để trao đổi, hợp tác với các tỉnh bạn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương, của vùng.

+ Đổi mới quản lý nhà nước, quản lý trong các cơ sở giáo dục; tinh giản các thủ tục hành chính về đầu tư đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, quản lý giáo dục.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải pháp để hoàn thiện hệ thống các trường dạy nghề, các cơ sở bảo trợ và hạ tầng xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.

+ Phối hợp với các tỉnh bạn trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, dịch chuyển lao động và an sinh xã hội các vùng giáp ranh.

+ Thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công và các đối tượng chính sách khác.

- Sở Khoa học và Công nghệ

+ Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về ứng dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2020-2025; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; nghiên cứu, chọn lọc, lai tạo sản xuất cây, con giống.

+ Phối hợp giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ trong việc đề xuất thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia; hợp tác, phối hợp trong lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân và tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Tích cực nghiên cứu, phát huy giá trị văn hoá, lịch sử của tỉnh; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý văn hoá, thể thao và du lịch; đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân và thể thao thành tích cao; tham mưu đề xuất quy hoạch, quản lý và khai thác có hiệu quả các tuyến, điểm và khu du lịch của tỉnh; tham mưu phương án kết nối các tour, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh để phát triển theo chuỗi sản phẩm mang tính chuyên đề và tăng cường tính đa dạng trong mỗi tour, tuyến du lịch được khai thác.

+ Tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh Miền Trung trong nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch chung, như: Du lịch biển, đảo, Con đường di sản miền Trung; đẩy mạnh liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh trong mối liên hệ với các tỉnh Miền Trung tới các thị trường trong và ngoài nước để thu hút khách du lịch và tìm kiếm các đối tác đầu tư.

+ Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Sở Thông tin và Truyền thông

+ Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Triển khai xây dựng khu khu công nghệ thông tin tập trung (phần mềm, nội dung số) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030; xây dựng Trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ trong Khu công nghệ thông tin tập trung (phần mềm, nội dung số); Triển khai Đề án phát triển một số sản phẩm công nghệ thông tin mũi nhọn của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; tăng cường công tác đấu mối thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin tại Thanh Hóa theo Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh.

+ Tiếp tục đấu mối với các doanh nghiệp công nghệ thông tin, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành cho các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi, thành lập doanh nghiệp mới trong giai đoạn tiếp theo.

+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng mạng xã hội đưa tin sai sự thật, đi ngược lại chủ trương của Chính phủ, của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

- Sở Xây dựng

+ Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, nhất là cấp, thoát nước, xử lý chất thải, dịch vụ hậu cần; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định của pháp luật tham gia đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

+ Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, đảm bảo theo đúng quy hoạch được duyệt; thực hiện tốt công tác công khai thủ tục hành chính cấp giấy phép xây dựng.

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh.

- Sở Giao thông vận tải

+ Xây dựng hoàn thiện tuyến nhánh nối đường sắt quốc gia với khu vực logistic tại Khu Kinh tế Nghi Sơn theo quy hoạch Khu Kinh tế Nghi Sơn mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018.

+ Đầu tư tu bổ, nạo vét luồng lạch các tuyến đường sông, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống phao tiêu, đèn hiệu, biển báo trên các tuyến, đảm bảo an toàn cho tàu thuyến đi lại. Nâng cấp mở rộng các tuyến đầu mối, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa từ đường sông và ra biển; xem xét đầu tư một số bến thủy nội địa phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách như: Cụm cảng Đò Lèn; Cảng Hàm Rồng; Cảng Bình Minh; xây dựng các bến tàu du lịch tại Hàm Rồng, Thiệu Khánh.

+ Xây dựng cảng Lạch Sung, thuộc huyện Nga Sơn và cảng Quảng Châu thuộc TP. Sầm Sơn.

+ Nâng cấp cơ sở cảng hàng không Thọ Xuân (bao gồm nâng cấp sân đỗ, xây dựng nhà ga quốc tế, dịch vụ hàng không…) đáp ứng quy mô cảng Quốc tế.

- Sở Công thương

+ Chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh; triển khai có hiệu quả Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

+ Tăng cường liên kết vùng, tiểu vùng và liên kết giữa các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc, hợp tác cùng phát triển. Đẩy mạnh sự phối hợp gắn kết giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp thương mại của vùng cho công tác dự báo phối hợp trong quản lý nhà nước về Công thương.

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh

Chủ động trong công tác tuần tra, kiểm soát an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên bộ, trên không và trên biển trong phạm vi quản lý; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị cho phát triển bền vững.

- Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh

+ Tổ chức tốt việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường công tác quản lý, giám sát, theo dõi việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn KKT Nghi Sơn và các KCN.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai lập và trình UBND tỉnh phê duyệt một số Đồ án quy hoạch phân khu chức năng chính theo quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018 để ưu tiên kêu gọi đầu tư, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành có liên quan

+ Thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững của ngành và của tỉnh.

+ Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, quản trị nhà nước và quản trị xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tăng cường sự liên kết với các tỉnh thành khác trong Vùng miền Trung, Vùng Tây Bắc và Đồng bằng sông Hồng.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan điều phối vùng để thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển; kịp thời đề xuất với UBND tỉnh cơ chế, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

+ Chủ trì công tác giải phóng mặt bằng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân ở địa phương; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trong công tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận các nguồn lực của địa phương.

+ Thực hiện tốt công tác định hướng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách; tăng cường hiệu quả quản trị nhà nước, quản trị xã hội; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương; thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tích cực và chủ động trong liên kết nội tỉnh và liên kết vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

3. Giải pháp về vốn

- Sở Tài chính

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành và các đơn vị có liên quan, tham mưu trình ban hành tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương sau khi Trung ương ban hành tỷ lệ điều tiết trong thời kỳ ổn định ngân sách mới cho ngân sách địa phương, góp phần tạo nguồn lực tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ. Theo đó, cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo hướng bảo đảm nền tài chính an toàn, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đảm bảo đúng quy định.

+ Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan để đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân phù hợp với từng giai đoạn; triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia.

+ Tham mưu bảo đảm kinh phí theo phân cấp để ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, hạn hán; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; tiếp tục bảo vệ rừng, tăng cường phát triển trồng rừng để độ che phủ rừng.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền phân bổ có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, vốn ODA cho các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

- Các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Tích cực, chủ động trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư và huy động các nguồn vốn cho phát triển; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính.

+ Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn cụ thể; đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cảng biển Nghi Sơn; ưu tiên kêu gọi các dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; phát triển cơ sở hạ tầng và hạ tầng xã hội; huy động và sử dụng hiệu quả vốn Nhà nước để phát triển, bảo vệ môi trường và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trên, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thuộc lĩnh vực do sở, ngành, địa phương quản lý; định kỳ đánh giá kết quả báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/6 và 01/12 hằng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giám đốc các Sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền