Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG NĂM 2020

Căn cứ Chương trình số 291/CTr-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về giải quyết việc làm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 13/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Ủy nhân dân Tỉnh về ban hành những nhiệm vụ chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2020.

Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động và Chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp của Tỉnh, nâng cao thu nhập cho người lao động, giúp cho người lao động tiếp cận được với những tiến bộ của khoa học, công nghệ ở các nước phát triển, trở về ứng dụng hiệu quả tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

- Nâng cao chất lượng nguồn lao động của Tỉnh thông qua Chương trình việc làm và công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; là động lực, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Tỉnh.

2. Yêu cầu

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong Tỉnh phải xác định công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và các biện pháp thực hiện cụ thể để đẩy công tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn.

II. CHỈ TIÊU (có phụ lục kèm theo)

Năm 2020, tập trung giải quyết việc làm cho 30.000 lao động, trong đó đưa ít nhất 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; phấn đấu giảm tỷ lệ lao động bỏ trốn ra ngoài làm việc và cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Quản lý, chỉ đạo, điều hành

Chính quyền các cấp trong Tỉnh, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về tầm quan trọng của công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đưa nội dung công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Từng Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

2. Cơ chế chính sách

- Khuyến khích các Công ty, các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực thu hút nhiều lao động trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả chính sách cho vay ưu đãi nguồn vốn giải quyết việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động, cho vay khởi nghiệp đối với lao động là thanh niên. Rà soát, chọn lọc các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đủ điều kiện pháp lý, có năng lực hoạt động tốt để tham gia tuyển chọn, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt chính sách của Tỉnh về hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài đúng quy định của Nhà nước và của Tỉnh; kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ.

- Hỗ trợ phát triển thị trường lao động thông qua việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm và tại các huyện, thị xã, thành phố.

3. Thông tin tuyên truyền, tư vấn

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng nhiều hình thức phù hợp; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống thông tin đại chúng; tuyên truyền trên pano, áp phích, tờ bướm, thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Biểu dương, khen thưởng những gương điển hình thành công sau khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, để từng bước tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và làm chuyển biến nhận thức của người dân.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Nâng cao chất lượng dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động nhất là thị trường lao động nước ngoài; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người lao động, đặc biệt là ngoại ngữ, văn hóa khi làm việc ở nước ngoài.

- Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý về lao động việc làm, kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động đi làm việc trong, ngoài Tỉnh, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên các cấp.

5. Công tác phối hợp thực hiện

- Tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giải quyết việc làm, vận động người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài; thăm hỏi, động viên gia đình có lao động đang làm việc ở nước ngoài để thường xuyên nhắc nhở người lao động thực hiện tốt công việc, chấp hành đúng quy định pháp luật của nước sở tại và về nước đúng hạn khi hết hợp đồng; đồng thời thường xuyên đến gia đình có lao động hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài để vận động gia đình động viên con em của họ sớm tự nguyện về nước.

- Tiếp tục phối hợp với các Công ty Xuất khẩu lao động có uy tín, có năng lực tổ chức các lớp đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng, pháp luật... phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đối tác nước ngoài; chú trọng tạo nguồn lao động có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, hướng đến việc cung cấp nguồn lao động chất lượng cao; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh nhà để mở rộng thêm các thị trường khác ở Châu Âu như: Ba Lan, Đức,…

6. Kiểm tra, giám sát

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; các sở, ngành, địa phương cần đánh giá tổng quát tác động của các chương trình cho vay vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn vay, hạn chế để nợ quá hạn; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết theo định kỳ, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế.

- Phát huy đồng bộ các hệ thống giám sát, đánh giá: Giám sát từ trên xuống, giám sát từ cơ sở, tự giám sát; đồng thời tăng cường sự giám sát của người dân trong trong việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước về giải quyết việc làm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch này.

- Củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý về lao động, việc làm, kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động đi làm việc trong, ngoài Tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên, đột xuất công tác cho vay vốn giải quyết việc làm, vốn vay làm chi phí cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong năm về Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Sở Tài chính

- Cân đối ngân sách địa phương bố trí đối ứng cùng ngân sách trung ương thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch này.

- Phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí vốn vay giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động vay làm chi phí đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2020; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra giám sát tình hình thanh quyết toán kinh phí tại các đơn vị.

3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh: Thực hiện tốt việc tiếp nhận, thẩm định, giải ngân, thu hồi, xử lý nguồn vốn giải quyết việc làm và vốn cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo đúng quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp: Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài, hình ảnh; nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình về công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ trên địa bàn; trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các cơ chuyên môn triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Công ty xuất khẩu lao động thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tình hình thanh quyết toán kinh phí thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên địa bàn quản lý.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Tỉnh trong công tác giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tham gia kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực, đạt mục tiêu và đúng với chủ trương, chính sách đã đề ra.

Các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch này về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 12 để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân Tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Chủ tịch và các PCT UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Các Sở, ngành Tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, PTH-VX (QM).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

TT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

Giải quyết việc làm

Xuất khẩu Lao động

1

Huyện Hồng Ngự

2.600

87

 

2

Thị xã Hồng Ngự

1.400

48

 

3

Huyện Tân Hồng

1.400

47

 

4

Huyện Tam Nông

1.700

56

 

5

Huyện Thanh Bình

3.100

103

 

6

Thành phố Cao Lãnh

2.600

86

 

7

Huyện Cao Lãnh

3.600

121

 

8

Huyện Tháp Mười

2.500

82

 

9

Huyện Lấp Vò

3.400

116

 

10

Huyện Lai Vung

3.000

99

 

11

Thành phố Sa Đéc

1.800

59

 

12

Huyện Châu Thành

2.900

96

 

 

Cộng

30.000

1.000