Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỈNH BẮC KẠN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Trong những năm qua, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở tỉnh Bắc Kạn đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Giai đoạn 2017 - 2019, toàn tỉnh có trên 1.900 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động và giảm nghèo bền vững tại các địa phương. Tuy nhiên, số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn ít so với tiềm năng lao động của tỉnh (hiện nay số người trong độ tuổi lao động của tỉnh là 253.849 người, trong khi đó số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trung bình mỗi năm trên 600 người lao động), như vậy chưa tương xứng với nguồn nhân lực dồi dào của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở về sự cần thiết của công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa đầy đủ. Nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chưa quản lý tốt các thông tin của người lao động trên địa bàn khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (về thị trường xuất cảnh, doanh nghiệp đưa đi, thời hạn của hợp đồng…). Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa sâu rộng và thường xuyên; thiếu sự chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt; quá trình tổ chức triển khai thực hiện của các ngành, địa phương còn lúng túng. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với các cấp chính quyền, đoàn thể chưa chặt chẽ; Một số doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.…

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, tăng cường quản lý và đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tăng cường công tác tham mưu, quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, hoạt động hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật trong việc tuyển chọn và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thường xuyên trao đổi, phối hợp với doanh nghiệp để nắm bắt thông tin về thị trường tiếp nhận lao động, nhu cầu tuyển chọn lao động, các vướng mắc, khó khăn trong công tác tuyển chọn lao động Bắc Kạn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Hướng dẫn kịp thời việc thực hiện các quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó tuyên truyền đầy đủ các thông tin đến người dân về thị trường lao động, về phong tục tập quán, chính sách pháp luật của các nước mà người lao động sẽ đến làm việc, đặc biệt là lực lượng thanh niên, bộ đội xuất ngũ và người lao động ở vùng sâu, vùng xa để biết, tham gia.

- Phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tuyên truyền vận động người lao động tuân thủ hợp đồng, pháp luật nước sở tại; về nước đúng hạn khi kết thúc hợp đồng. Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến với người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài như: Công việc, điều kiện làm việc, yêu cầu về đào tạo, chi phí, mức lương... để người lao động có sự lựa chọn phù hợp.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức các phiên giao dịch việc làm; quản lý, chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động khi hết hạn hợp đồng lao động về nước vào làm việc ở những doanh nghiệp phù hợp, đặc biệt là những doanh nghiệp của quốc gia mà người lao động đã làm việc nhằm phát huy thế mạnh về ngoại ngữ, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của người lao động.

- Thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoạt động đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh các hành vi vi phạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Hằng năm, tổng hợp dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của các huyện, thành phố gửi Sở Tài chính theo quy định.

2. Sở Tài chính

Hằng năm, tổng hợp dự toán kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền để người dân nêu cao cảnh giác đối với phương thức, thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt là một số đối tượng lợi dụng trang mạng xã hội để lừa đảo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm trong việc thực hiện chính sách, thủ tục liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được cấp phép, lợi dụng danh nghĩa hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để lừa đảo, lôi kéo, tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài bất hợp pháp.

4. Sở Tư pháp

Thông qua hoạt động quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, là đầu mối tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong hoàn thiện pháp luật về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, gửi cơ quan có thẩm quyền.

5. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phối hợp với các ngành chuyên môn, các doanh nghiệp vận động đoàn viên, hội viên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

6. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn các Phòng Giao dịch ngân hàng trực thuộc thực hiện cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đảm bảo kịp thời, thuận lợi, đúng quy định và thực hiện thu hồi vốn theo quy định.

7. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó thông tin đầy đủ các hình thức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, thông tin về thị trường lao động, về phong tục tập quán, chính sách pháp luật của các nước mà người lao động sẽ đến làm việc.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh hoạt động truyền thông về chủ trương tăng cường công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng các hình thức phù hợp trên Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Website của các đơn vị liên quan và các Đài Phát thanh cấp huyện, cấp xã; thông báo trên các chuyên trang, chuyên mục danh sách người lao động của các địa phương đã hết hạn hợp đồng lao động nhưng không về nước, ở lại cư trú bất hợp pháp để có giải pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động về nước.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Hằng năm, xây dựng kế hoạch đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn và giao chỉ tiêu cho các xã, phường, thị trấn; xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp theo quy định; triển khai, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng kịp thời, đúng đối tượng.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp tuyên truyền, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tuyển lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chủ động phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi của người lao động trong quá trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quản lý chặt chẽ thông tin người lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (thị trường lao động, thời hạn hợp đồng lao động, doanh nghiệp đưa đi) để tổng hợp báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với người lao động về lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam, chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như chấp hành pháp luật của nước tiếp nhận, không vi phạm hợp đồng lao động. Vận động người lao động đang cư trú làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài về nước.

9. Các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về tuyển chọn, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đảm bảo chế độ, quyền lợi của người lao động theo hợp đồng đã ký kết.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, tạo nguồn, tuyển chọn lao động và tổ chức đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động.

- Cung cấp thông tin về tình hình lao động Bắc Kạn ở nước ngoài, báo cáo kịp thời với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi người lao động vi phạm hợp đồng, phải chấm dứt hợp đồng không do lỗi của người lao động hoặc gặp tai nạn, rủi ro khi đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung trên; kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khi có những phát sinh cần tập trung chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải