Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3843/KH-UBND

Cần Giờ, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 984/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) của các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) trên địa bàn huyện.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

- Phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo để nhân rộng, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra đảm bảo bám sát theo nội dung kế hoạch đề ra, được thực hiện thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu. Công tác kiểm tra phải được thực hiện cụ thể, thực chất để phát hiện những vi phạm, hạn chế, thiếu sót và xử lý kịp thời, nghiêm túc, đặc biệt là xử lý ngay trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương liên tục để xảy ra vi phạm, hạn chế, thiếu sót mà không có giải pháp khắc phục.

- Số liệu báo cáo phải đầy đủ, chính xác, đánh giá khách quan những mặt tích cực đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Kết quả công tác kiểm tra được thông báo công khai để các cá nhân, tổ chức giám sát.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Mốc thời gian kiểm tra: từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/7/2020.

2. Nội dung kiểm tra:

- Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính (CCHC): Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC; kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức; kết quả tự kiểm tra công tác CCHC của đơn vị; việc thực hiện mô hình, giải pháp CCHC đã đăng ký; việc thực hiện bản cam kết thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Thủ trưởng cơ quan/Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Công tác tuyên truyền cải cách hành chính: (hình thức, số lượng)

+ Công tác phổ biến, quán triệt các văn bản, chính sách pháp luật liên quan đến thực thi công vụ, cải cách hành chính cho cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Các nội dung tuyên truyền khác.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính:

+ Việc thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Việc công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; kết quả tiếp nhận, giải quyết/tham mưu giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; việc thực hiện/tham mưu thực hiện Thư xin lỗi trong giải quyết hồ sơ trễ hạn.

+ Việc công khai, thực hiện thủ tục hành chính: Việc công khai và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân thành phố công bố; việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Công tác cải cách tổ chức, bộ máy:

+ Tình hình sử dụng biên chế và bố trí, phân công nhiệm vụ theo Đề án vị trí việc làm đối với cơ quan chuyên môn/theo quy định đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

+ Tình hình triển khai ban hành và thực hiện quy chế hoạt động, quy chế làm việc.

+ Việc thực hiện/tham mưu thực hiện phân cấp/ủy quyền quản lý theo quy định.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

+ Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức; việc cập nhật hồ sơ điện tử cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị.

+ Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2693/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về xây dựng hình ảnh “Công chức thân thiện” năm 2020.

- Hiện đại hóa nền hành chính:

+ Tình hình sử dụng hộp thư điện tử thành phố.

+ Việc áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính.

III. CÁCH THỨC KIỂM TRA

Trao đổi trực tiếp, nghe báo cáo, kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện tại các cơ quan đơn vị và theo dõi của các thành viên Đoàn kiểm tra.

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Trưởng phòng Nội vụ - Trưởng đoàn;

2. Phó Trưởng phòng Nội vụ - Phó Trưởng đoàn;

3. Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện - Thành viên;

4. Đại diện Phòng Tư pháp - Thành viên;

5. Các chuyên viên của Phòng Nội vụ - Thành viên, Thư ký.

Theo tình hình thực tế lĩnh vực được kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ mời đại diện các cơ quan chuyên môn (nếu cần) để kiểm tra các nội dung liên quan tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

1. Địa điểm: Tại trụ sở cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

2. Thời gian: Dự kiến trong tháng 8 năm 2020.

3. Cơ quan, đơn vị được kiểm tra: Gồm 11 cơ quan, đơn vị sau:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Quản lý đô thị;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Y tế;

- Ủy ban nhân dân 07 xã, thị trấn.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí cho hoạt động của Đoàn kiểm tra được sử dụng từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2020 của Phòng Nội vụ liên quan đến hoạt động cải cách hành chính.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Nội vụ

- Chủ động phối hợp các cơ quan liên quan trong việc cử người tham gia Đoàn kiểm tra; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.

- Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn kiểm tra và thông báo lịch kiểm tra cụ thể đến các cơ quan, đơn vị chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được kiểm tra thực hiện báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; chuẩn bị nội dung, tài liệu để phục vụ công tác kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện sau khi kết thúc thời gian thực hiện kiểm tra; đồng thời, thông báo kết quả kiểm tra để các cá nhân, tổ chức giám sát.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các nội dung chỉ đạo sau kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Nội vụ thành phố.

- Tổng hợp, cung cấp tài liệu cho thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu trước khi tiến hành kiểm tra.

- Thuê mướn xe phục vụ Đoàn kiểm tra đối với việc kiểm tra tại Ủy ban nhân dân các xã: Lý Nhơn, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Bình Khánh.

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị được kiểm tra

- Chủ động tự rà soát toàn bộ nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính tại đơn vị trước khi gửi hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra.

- Thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi cho Phòng Nội vụ chậm nhất 05 ngày trước khi kiểm tra.

- Phân công lãnh đạo, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính, cán bộ đầu mối phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ, công chức có liên quan tham dự trong quá trình kiểm tra.

- Chuẩn bị địa điểm làm việc và các hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan.

3. Các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Chủ động tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại đơn vị và các bộ phận, đơn vị trực thuộc (nếu có).

- Cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn kiểm tra theo thành phần tại Kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ trong quá trình thực hiện kiểm tra. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các thành viên đoàn kiểm tra, khảo sát trao đổi trước với Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn để các buổi kiểm tra đảm bảo đầy đủ các thành viên tham gia.

4. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn Phòng Nội vụ sử dụng kinh phí hoạt động cải cách hành chính năm 2020 và quyết toán kinh phí theo quy định để thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Các cơ quan chuyên môn;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- VP: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, NV, MT.

CHỦ TỊCH
Lê Minh Dũng