Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3702/KH-STP-PBGDPL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2020 TẠI SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Kế hoạch số 3550/KH-UBND-NCPC ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Kế hoạch 7207/KH-UBND ngày 31/7/2018 về tổ chức và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 giai đoạn 2018 - 2023, hướng tới kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11 (2013 - 2023) trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 1374/KH-STP-PBGDPL ngày 19/3/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 tại Sở Tư pháp, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 (sau đây gọi là Ngày Pháp luật Việt Nam) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bám sát các nội dung được phân công trong Kế hoạch số 3550/KH-UBND-NCPC ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, gắn với tình hình thực tế tại đơn vị để Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực tại Cơ quan Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của công chức, viên chức, người lao động.

- Tạo sự quan tâm và đồng thuận của công chức, viên chức, người lao động về tinh thần tìm hiểu, học tập pháp luật.

- Bảo đảm sự phối hợp thống nhất, thường xuyên giữa các đơn vị để tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Chủ đề và khẩu hiệu năm 2020

Khẩu hiệu tuyên truyền: đề nghị tham khảo và sử dụng các khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Cổng thông tin Tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn).

2. Nội dung, hình thức và phân công thực hiện

2.1. Các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố giao Sở Tư pháp thực hiện: chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30/11/2020;

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Ban Thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố) có trách nhiệm tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ nêu trên.

2.2. Các nội dung, nhiệm vụ:

a) Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020); 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, giai đoạn 2016 - 2020; Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương, của cán bộ, công chức nhà nước, Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua hoặc có hiệu lực năm 2019, 2020; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2686/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 - 2021); Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ); chủ trương của Đảng và Nhà nước về khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước (Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước); các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, các quy định pháp luật mới thuộc các lĩnh vực trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự... và các nội dung phát sinh đột xuất khác (nếu có);

- Các hoạt động cụ thể: học tập, quán triệt văn bản pháp luật; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt nội bộ của đơn vị; tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật; tổ chức các hình thức tìm hiểu pháp luật; tổ chức trợ giúp, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân; biểu dương các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến có thành tích trong xây dựng, thi hành, chấp hành pháp luật, phổ biến, tuyên truyền pháp luật...; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp.

- Phân công thực hiện:

+ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở và các Phòng chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên tại Cơ quan Sở và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Kế hoạch;

+ Các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên tại đơn vị mình và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Kế hoạch.

b) Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác chuẩn bị của Thành phố về đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn thành phố và tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phân công thực hiện:

+ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở và các Phòng chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên tại Cơ quan Sở và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Kế hoạch;

+ Các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên tại đơn vị mình và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Kế hoạch.

c) Đẩy mạnh phổ biến, thông tin về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội... góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; các nội dung hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV (Công văn số 3622/STP-PBGDPL ngày 31/7/2020 của Sở Tư pháp).

- Phân công thực hiện:

Các Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên tại đơn vị mình và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Kế hoạch

d) Xây dựng các tin, bài viết nhằm thông tin, tuyên truyền trên báo giấy, báo điện tử, Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động thực tiễn triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, các gương điển hình trong việc sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong các lĩnh vực, các địa bàn dân cư... với hình thức sinh động, sáng tạo nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho tổ chức và công dân, tập trung trước và trong tuần lễ Ngày Pháp luật Việt Nam; trong đó tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật, chủ trương, chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp có liên quan đến người dân và doanh nghiệp...

Phân công thực hiện: Báo Pháp luật Thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Biên tập Website Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quận, huyện và các đơn vị có liên quan.

đ) Về công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật: Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, bảo vệ người thi hành công vụ; phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các chính sách, quy định liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp.

Phân công thực hiện: Phòng Văn bản pháp quy, Phòng Kiểm tra văn bản, các Phòng chuyên môn có liên quan.

e) Đẩy mạnh giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phân công thực hiện: Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp.

g) Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Phân công thực hiện: Thanh tra Sở, các Phòng chuyên môn có liên quan và các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp.

h) Rà soát, điều chỉnh, cập nhật, công bố công khai danh sách báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 8 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Phân công thực hiện: Phòng Tổ chức chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan.

i) Đề nghị các đoàn thể thuộc Sở Tư pháp: Hội Cựu chiến binh, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Luật gia, ... tùy điều kiện thực tiễn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, phù hợp đến thành viên, hội viên của tổ chức mình.

k) Ngoài các nội dung và hình thức nêu trên, tùy theo tình hình thực tiễn, các đơn vị, các đoàn thể có thể triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 bằng các nội dung và hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 năm 2020 tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung trong thời gian từ ngày kế hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành đến hết ngày 30/11/2020; đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020, tập trung triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật:

Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Phòng chuyên môn; các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp, các đoàn thể thuộc Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

2. Văn phòng Sở, các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc:

Đảm bảo sự phối hợp thống nhất, thường xuyên để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này và gửi báo cáo kết quả triển khai về Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 16/11/2020 để tổng hợp, báo cáo đảm bảo tiến độ theo quy định./.

(Đính kèm Công văn số 3622/STP-PBGDPL ngày 31/7/2020 của Sở Tư pháp)

 


Nơi nhận:
- UBNDTP (để báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở (để báo cáo);

- Các phòng chuyên môn (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Các đoàn thể: Hội CCB, HLG, CĐCS, ĐTN (để thực hiện);
- Ban Biên tập Website (để đăng tải);
- Lưu VT; PBGDPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Vũ