Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về Thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 với một số nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Công tác thông tin đối ngoại phải đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, sự quản lý và điều hành thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp, kết hợp giữa tỉnh và các cơ quan Trung ương về công tác thông tin đối ngoại nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

2. Tạo sự chuyển biến mới về nhận thức và hành động nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

3. Giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác đối ngoại của Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân; quản lý Nhà nước về lĩnh vực thông tin đối ngoại; chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng trong tỉnh nhằm đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ

1. Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại

a) Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương quan trọng trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, về quan điểm, đường lối đối ngoại của nước ta đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước.

b) Thông tin về đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là “sẵn sàng là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”; yêu cầu và tiềm năng của tỉnh, của đất nước trong quan hệ hợp tác với các nước trên nguyên tắc cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền và quyền tự quyết của nhau.

c) Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác, xúc tiến quảng bá đầu tư, giao lưu văn hóa, kinh tế đối ngoại nhằm tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị tin cậy và hợp tác đối với bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn sự phát triển về kinh tế - xã hội, về nhu cầu hợp tác của địa phương cũng như tạo dựng tốt các mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với cộng đồng quốc tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn xã hội.

d) Thông tin về những chính sách của tỉnh trong việc thu hút đầu tư từ những người Việt Nam ở nước ngoài và những người có thân nhân tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang sinh sống ở nước ngoài nhằm gắn kết tình cảm quê hương.

e) Cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất về tỉnh Thừa Thiên Huế cho các phóng viên báo chí nước ngoài và trang thông tin điện tử của Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Các hoạt động về công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu quảng bá hình ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế ra thế giới

a) Tuyên truyền, quảng bá thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, khai thác trang Vietnam.vn (Cục thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông), kênh VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VTC10 - kênh văn hóa Việt của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC; tranh thủ phóng viên nước ngoài có thiện cảm với Việt Nam để giới thiệu, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của Thừa Thiên Huế ra thế giới.

b) Nâng cao công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh Thừa Thiên Huế với các tiềm năng kinh tế, cơ hội hợp tác, đầu tư, địa điểm du lịch theo hướng thống nhất tài liệu tuyên truyền, quảng bá chính thức của tỉnh; sản xuất các sản phẩm (sách giới thiệu về Thừa Thiên Huế, đĩa CD, VCD, DVD, tập san chuyên đề thông tin đối ngoại, tập sách ảnh về làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh, ẩm thực, panô, tờ rời, tờ gấp, các sản phẩm quà tặng có in biểu tượng của tỉnh) nhằm giới thiệu về địa phương bằng nhiều ngôn ngữ thông dụng như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung... để tuyên truyền quảng bá, ra nước ngoài.

c) Quảng bá hình ảnh Thừa Thiên Huế thông qua các chương trình giao lưu hữu nghị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao với nước ngoài và thông qua các hoạt động (hội chợ, triển lãm quốc tế về thương mại, du lịch...) tại nước ngoài hoặc tổ chức trong nước có Thừa Thiên Huế tham gia nhằm giới thiệu và thu hút sự quan tâm của nhân dân các nước đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh Thừa Thiên Huế trước, trong và sau Festival Huế năm 2018.

d) Tiếp tục nâng cấp phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp của Cổng thông tin điện tử tỉnh (www.thuathienhue.gov.vn) và phiên bản tiếng Anh của Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ.

e) Tăng cường công tác thông tin đối ngoại thông qua các diễn đàn song phương và đa phương, các đoàn ra, đoàn vào, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đối ngoại nhân dân.

3. Đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái

a) Các cơ quan chức năng chủ động nắm bắt thông tin, chủ động trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, nhất là những thông tin, tư liệu cần thiết về lãnh thổ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đấu tranh, bác bỏ những thông tin sai sự thật, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, của tỉnh đối với quốc tế, tăng cường sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài về công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

b) Các cơ quan báo chí của tỉnh cần tăng cường số lượng, thời lượng và chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại, phân tích dự báo tình hình, chủ động hơn trong việc định hướng dư luận, góp phần đấu tranh với những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

c) Các cơ quan, đơn vị chức năng cần chủ động trong việc tiếp xúc, thông báo với các cơ quan đại diện, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam khi đến thăm và làm việc tại tỉnh, giúp họ hiểu rõ thực chất tình hình, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

4. Định hướng thông tin đối ngoại cho báo chí

a) Theo dõi báo chí nước ngoài đưa tin về tỉnh Thừa Thiên Huế để có định hướng và cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện, đảm bảo an ninh - chính trị của địa phương

b) Thống nhất cung cấp thông tin và quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương theo quy định của pháp luật. Tổ chức các buổi tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh đối với báo chí nước ngoài khi có đề nghị.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh

a) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin; chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại thống nhất, đồng bộ, kịp thời, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

b) Đề nghị tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn, cung cấp thông tin; tổ chức hội giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong công tác định hướng, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2018, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

c) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội nhà báo tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

d) Tăng cường công tác quản lý thông tin, thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định.

e) Phối hợp với Sở Ngoại vụ cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

ê) Phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ trong việc theo dõi, Quản lý việc xuất nhập khẩu sách, báo, tạp chí, băng đĩa có nội dung liên quan đến tỉnh Thừa Thiên Huế.

g) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức khảo sát hoạt động thông tin đối ngoại tại một số cửa khẩu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, tuyên truyền viên làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

i) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh.

k) Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Thông tin và Truyền thông; đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

3. Văn phòng UBND tỉnh

a) Phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức đón các đoàn đến làm việc với lãnh đạo tỉnh và chuẩn bị cho đoàn của lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Có kế hoạch nâng cao chất lượng phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp của Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Sở Ngoại vụ

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt.

b) Cung cấp thông tin liên quan đến tỉnh Thừa Thiên Huế để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại khi có yêu cầu của Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền.

c) Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; xây dựng chương trình hoạt động; tổ chức tiếp và tham mưu nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo UBND tỉnh.

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, vận động và thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ có quan hệ với địa phương; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động của Việt kiều tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

e) Chủ trì phối hợp với các Cục, vụ của Bộ Ngoại giao và cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền pháp luật về biên giới theo kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh phê duyệt.

ê) Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện ngoại giao quốc tế diễn ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; phối hợp với các địa phương, đơn vị cung cấp thông tin, ấn phẩm tuyên truyền để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức biên dịch các ấn phẩm, tài liệu sang tiếng nước ngoài để cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế ra nước ngoài.

h) Tiếp tục nâng cao chất lượng phiên bản tiếng Anh Trang thông tin điện tử của Sở.

5. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Quan tâm xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc để phục vụ các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Sử dụng có hiệu quả và tạo điều kiện cho các cơ quan liên quan sử dụng các thiết chế văn hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý để phục Vụ hoạt động thông tin đối ngoại.

6. Sở Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hoạt động, sự kiện du lịch.

b) Thiết kế các tour, tuyến và các sự kiện du lịch nhằm quảng bá lịch sử, văn hóa đặc sắc của Thừa Thiên Huế đến bạn bè quốc tế.

c) Xuất bản các xuất bản phẩm (cẩm nang du lịch, tờ rơi, tờ gấp...) để giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Tạp chí: Sông Hương, Huế Xưa và Nay, Nghiên cứu và Phát triển; cổng thông tin điện tử của tỉnh

a) Trên cơ sở tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, tăng cường hơn nữa số lượng, thời lượng, nâng cao chất lượng các tin, bài, phóng sự, sách báo, ấn phẩm văn hóa, phim ảnh và các hình thức khác trong việc tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là về đường lối đối ngoại của nước ta; về vấn đề hợp tác, hội nhập; về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước; quảng bá hình ảnh mảnh đất, lịch sử, văn hóa, du lịch, con người Thừa Thiên Huế; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc, sai sự thật một cách kịp thời, hiệu quả để công tác thông tin đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu.

Báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục giao lưu hợp tác với các cơ quan báo chí nước ngoài... để trao đổi, học tập kinh nghiệm và tuyên truyền về công tác đối ngoại của tỉnh.

b) Tăng cường công tác biên tập, kiểm duyệt nội dung thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng, không để sai sót gây ảnh hưởng đến công tác đối ngoại.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch, khung chương trình để phát sóng các chương trình về thông tin đối ngoại trên sóng và trên trang thông tin điện tử của Đài, trên kênh VTV4 - Đài truyền hình Việt Nam và hệ VOV5 - Đài Tiếng nói Việt Nam; tăng thời lượng, nâng cao chất lượng phát sóng, cải tiến mạnh mẽ nội dung các chuyên mục...

Tiếp tục mở rộng phạm vi phủ sóng TRT thông qua hệ thống Vinasat, truyền hình trả tiền để quảng bá hình ảnh Thừa Thiên Huế ra các địa phương trong nước và quốc tế.

d) Mở chuyên mục riêng về thông tin đối ngoại, tuyên truyền định hướng rõ các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về Thông tin đối ngoại, nhất là các vấn đề về biển Đông. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, bóp méo sự thật một cách kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế về quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các vấn đề chính trị - xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, không ảnh hưởng đến các mối quan hệ ngoại giao, giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

8. Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh

a) Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020”, mà cụ thể là có kế hoạch phối hợp triển khai Bản ghi nhớ phối hợp công tác giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới giai đoạn 2017 - 2020 (số 4422/GN-BTTTT-BTLBĐBP ngày 16/11/2017).

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khảo sát hoạt động thông tin đối ngoại tại một số cửa khẩu, vùng sâu, vùng xa, biên giới...phục vụ công tác xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tại các khu vực này.

c) Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại, cung cấp nội dung liên qua đến thông tin đối ngoại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh; phối hợp với cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ.

d) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc...

9. Công an tỉnh

a) Chủ động cung cấp nội dung liên quan đến thông tin đối ngoại; phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về an ninh biên giới, lãnh thổ.

b) Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại, kịp thời cung cấp thông tin; đề xuất chủ trương, biện pháp đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại.

d) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ quản lý phóng viên, các đoàn báo chí, đoàn công tác có người nước ngoài vào hoạt động tại Thừa Thiên Huế và các đoàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh ra nước ngoài theo đúng quy định của Nhà nước.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và phát hành các tài liệu chính thức giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cơ hội đầu tư kinh doanh, chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; đẩy mạnh vận động để tìm kiếm các  nguồn viện trợ nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020 nhằm thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường gắn các hoạt động kinh tế với thông tin đối ngoại.

b) Tổ chức và tham gia xúc tiến đầu tư nhằm đẩy mạnh kêu gọi đầu tư cho tỉnh và xúc tiến các dự án đầu tư ra nước ngoài.

c) Có kế hoạch tham gia các hội chợ, triển lãm và hội thảo quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá về địa phương.

11. Sở Tài chính

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí để thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2018 theo quy định.

12. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

a) Chủ trì triển khai công tác đối ngoại nhân dân trên cơ sở thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước.

b) Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, Hội thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài, các Hội hữu nghị và các tổ chức nhân dân để đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

c) Tăng cường tổ chức thông tin, tuyên truyền đối ngoại thông qua các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, tiếp xúc với các đoàn hữu nghị, hợp tác và phát triển của các nước.

d) Thông tin về sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân các nước đối với tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua viện trợ phi chính phủ, viện trợ nhân đạo để ghi nhận tình cảm của bạn và tiếp tục thúc đẩy vận động viện trợ.

e) Phát triển và phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin như Website, bản tin, ấn phẩm, tờ rơi...trong thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

ê) Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thừa Thiên Huế; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động của Việt kiều tổ chức tại Thừa Thiên Huế.

g) Tăng cường công tác nghiên cứu, tổng kết, dự báo, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về đối ngoại nhân dân liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

13. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trung tâm Festival Huế

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị, về di sản văn hóa Huế, về Festival Huế 2018 trên các kênh thông tin đối ngoại: VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam, VTC 10 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, các báo điện tử có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn...

b) Xây dựng tư liệu để quảng bá di sản văn hóa Cố đô Huế, thương hiệu của địa phương ra nước ngoài dưới nhiều hình thức: bản mềm các bài báo và cuốn sách; ảnh tư liệu, ảnh quảng bá; phim tài liệu, video clip....

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện thông tin đối ngoại. Đưa các nội dung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế và những thông tin về công tác đối ngoại của tỉnh, của địa phương vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phong trào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở.

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài tỉnh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngành và địa bàn quản lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Yêu cầu các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ:

1. Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết về nội dung hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018 theo lĩnh vực được giao.

2. Lập dự trù kinh phí phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018 gửi Sở Tài chính xem xét, thẩm định (nếu có).

3. Báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/11/2018 và đột xuất khi có yêu cầu, để tổng hợp trình UBND tỉnh và Bộ Thông tin Truyền thông theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TVTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các đơn vị được giao nhiệm vụ;
- VP: CVP, các PCVP + CV: TH, ĐN;
- Lưu: VT, GD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung