Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 333/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020

Thực hiện Luật Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đảm bảo tính chủ động, thống nhất quản lý, chỉ đạo điều hành triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với thông tin pháp luật, đáp ứng cơ bản về bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; hình thành và mở rộng mạng lưới tư vấn pháp luật gồm: Luật sư, Luật gia, Tư vấn viên pháp luật.

c) Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật tỉnh Ninh Thuận.

d) Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp phải được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện đồng bộ về nội dung, hình thức và biện pháp phù hợp đối với các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Đổi mới phương thức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của tỉnh.

d) Các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

a) Nội dung: Thực hiện rà soát và cập nhật kịp thời Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật tỉnh Ninh Thuận và toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: Các thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh, chính sách hỗ trợ, các thủ tục hành chính,... liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên Công báo, Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

b) Cơ quan chủ trì:

- Sở Tư pháp thực hiện rà soát và cập nhật kịp thời Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật tỉnh Ninh Thuận (do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành).

- Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc đăng tải trên Công báo, Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh về các thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh, chính sách hỗ trợ, các thủ tục hành chính,... liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

c) Cơ quan phối hợp:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông các thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh, chính sách hỗ trợ, các thủ tục hành chính,... liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

2. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý

a) Nội dung: Cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với Cổng Thông tin điện tử công khai các thông tin liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 5 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

c) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, Ban, ngành có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

3. Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

a) Nội dung: Biên soạn, phát hành và tổ chức phổ biến các tài liệu giới thiệu các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tài liệu bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp với hình thức dễ hiểu và dễ áp dụng.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành có liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

4. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

a) Nội dung: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật trên cơ sở xây dựng Phiếu khảo sát nhu cầu các lĩnh vực pháp luật cần hỗ trợ của doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật theo chuyên đề cho đội ngũ pháp chế của doanh nghiệp theo Chương trình, Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh (có kế hoạch riêng)

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành có liên quan; Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

5. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

a) Nội dung: Giải đáp các vướng mắc về pháp luật mà doanh nghiệp có yêu cầu, đề nghị, kiến nghị,...

b) Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Cơ quan phối hợp: Các doanh nghiệp, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách theo quy định tại Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính va Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

b) Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

c) Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định pháp luật.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận

a) Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ban, ngành nghiên cứu, xây dựng chuyên mục về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Thông tin truyền thông giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư giới thiệu, tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh.

5. Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp nhận, giải đáp các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp đối với các trường hợp có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận;
- Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV;
- Lưu: VT, TCDNC. CT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh