Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, đồng bộ các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản các quy định pháp luật hiện hành; tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương thức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ; đồng thời kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với việc thực hiện các chương trình, đề án có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xây dựng chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ngành có liên quan, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai; văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổng thông tin điện tử của tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, tổ chức theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tư pháp;

- Hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chương trình của các cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí theo quy định.

3. Trách nhiệm của Sở, ngành tỉnh

Các sở, ngành, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và kế hoạch hàng năm, theo giai đoạn về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp); chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

4. Trách nhiệm của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp

a) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này.

b) Tổng hợp đề xuất của các doanh nghiệp về chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và theo giai đoạn, gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng./.

 


Nơi nhận:
- Vụ pháp luật Dân sự - Kinh tế (BTP);
- TT. HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp