Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình; Quyết định 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 2/3/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19 tháng 09 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Công tác gia đình năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh;

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc;

- Tăng cường, đẩy mạnh, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các địa phương để thực hiện có hiệu quả về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2020.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, hạn chế thấp nhất số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tổng kết đánh giá các chương trình, các đề án giai đoạn 2010-2020 và xây dựng chương trình, đề án giai đoạn tiếp theo.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai các hoạt động công tác gia đình với các hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị có hiệu quả và tiết kiệm, gắn nhiệm vụ công tác gia đình với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác gia đình, đồng thời theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11; triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) trên địa bàn tỉnh.

2. Ban hành Kế hoạch chỉ đạo triển khai Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 6 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 8/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010-2020.

3. Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện: Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 6 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 8/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010-2020.

4. Thực hiện việc thu thập báo cáo dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên dân số - gia đình trên địa bàn tỉnh.

6. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy tối đa tính hiệu lực của việc triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và tính hiệu quả trong việc thực hiện công tác gia đình.

7. UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.

8. Kiểm tra hoạt động công tác gia đình tại 03 huyện.

III. CHỈ TIÊU

1. Số hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình: 93%.

2. Số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình: 88%.

3. Số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân: 100%.

4. Số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi: 100%.

5. Tỷ lệ xã, phường có mô hình phòng, chống bạo lực gia đình: 56%.

6. Tỷ lệ xã, phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình: 100%.

7. Số vụ bạo lực gia đình giảm 15%/năm.

(Có Biểu chi tiết kèm theo)

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí triển khai thực hiện Công tác gia đình cấp tỉnh sử dụng kinh phí được cấp theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020;

2. Kinh phí triển khai thực hiện Công tác gia đình cấp huyện, thành phố: UBND các huyện, thành phố căn cứ vào Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình cấp kinh phí triển khai thực hiện Công tác gia đình tại địa phương năm 2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền nội dung về công tác gia đình và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp với tình hình mới.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh

Lồng ghép nội dung công tác gia đình và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các cuộc vận động, các phong trào; tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

3. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, đặc biệt là mô hình giáo dục kỹ năng làm cha, mẹ cho những người sắp làm cha, mẹ hoặc cho người có con trong độ tuổi chưa thành niên; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao chất lượng quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo hệ thống các trường học có kế hoạch tuyên truyền những nội dung, kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, tuyên truyền bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em cho học sinh các cấp học thông qua giờ chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khóa. Lồng ghép, tích hợp đưa các nội dung phòng chống bạo lực gia đình vào môn học, bài học phù hợp với từng cấp học.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Bình đẳng giới, trẻ em gắn với nội dung về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng mắc tệ nạn xã hội trong các hộ gia đình. Đảm bảo các chính sách, pháp luật, phúc lợi xã hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo.

6. Sở Tư pháp

Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên Hội đồng, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Phổ biến, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình để nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về giáo dục đạo đức, lối sống gia đình.

8. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình. Ban hành hướng dẫn chẩn đoán, quy trình chữa trị nghiện rượu và một số rối loạn tâm thần do rượu. Đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện đúng chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, không phá thai vì giới tính của thai nhi.

9. Sở Tài chính

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện thành phố tham mưu trình UBND các huyện thành phố bố trí kinh phí công tác gia đình theo Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình.

10. Công an tỉnh

Tăng cường lực lượng Công an các cấp đặc biệt là cấp cơ sở, chủ động phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình. Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng về công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình để thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân.

12. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Tổ chức các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú về công tác gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, ưu tiên đối tượng là chiến sỹ mới.

13. Ban Dân tộc tỉnh

Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, đề án về lĩnh vực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện của tỉnh; kịp thời phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ để các cơ quan thông tin đại chúng giới thiệu và nhân rộng.

15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào Kế hoạch UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch và đảm bảo nguồn lực triển khai Công tác gia đình năm 2020 tại địa phương; Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác gia đình năm 2020. Báo cáo đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

16. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết năm 2020 về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụ thể: báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 10/6/2020; báo cáo tổng kết năm trước ngày 10/12/2020.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Công tác gia đình năm 2020. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VH, TT&DL;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Phạm Văn Thủy - PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KG-VX, Hải (60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

CHỈ TIÊU CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU

CHỈ TIÊU GIAO CÁC ĐƠN VỊ (Đơn vị tính %)

Chỉ tiêu toàn tỉnh

Vân Hồ

Mộc Châu

Yên Châu

Mai Sơn

Thành phố

Thuận Châu

Quỳnh Nhai

Mường La

Sông Mã

Sốp Cộp

Bắc Yên

Phù Yên

1

Số hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình

91

95

93

93

95

92

93

94

92

92

91

95

93

2

Số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình

87

90

87

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

3

Số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4

Số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Tỷ lệ xã, phường có mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

44

100

50

58

74

49

53

50

49

49

47

49

56

Tỷ lệ xã, phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6

Số vụ bạo lực gia đình giảm/năm

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15