Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2020

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác gia đình được quy định tại Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm”; Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về “lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam”; Quyết định số 363/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về “lấy tháng 6 hàng năm là Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”; Công văn số 3748/BVHTTDL-GĐ ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chuẩn bị tổng kết đánh giá công tác gia đình năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung hoạt động về Công tác gia đình năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; các Nghị quyết, Chiến lược, văn bản, đề án, chương trình thuộc lĩnh vực Gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành phê duyệt, ban hành, triển khai trong giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp, nhằm đưa công tác gia đình đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

2. Yêu cầu

Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện các hoạt động về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và chiến lược, đề án, chương trình về gia đình (giai đoạn 2010-2020)

Tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; các Nghị quyết, Chiến lược, văn bản, đề án, chương trình thuộc lĩnh vực Gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành phê duyệt, ban hành, triển khai trong giai đoạn 2010- 2020, gồm:

- Quyết định số 4248/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 1643/QĐ.UBND.VX ngày 07 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An” và các Chương trình, Đề án thuộc Chiến lược:

+ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh về việc triển khai chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

+ Đề án Phát huy giá trị mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc đến năm 2020;

+ Đề án Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020;

+ Đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020;

+ Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;

- Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

- Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

Việc tổng kết, đánh giá các văn bản nêu trên được thực hiện trên phạm vi từ địa phương đến tỉnh, dự kiến tổ chức Hội nghị Tổng kết tại Tỉnh vào quý III năm 2020 (có kế hoạch chi tiết gửi sau).

2. Các nhiệm vụ thường xuyên trong năm

2.1. Thu thập, báo cáo, quản lý dữ liệu, số liệu; bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Gia đình

- Tập huấn nghiệp vụ Công tác Gia đình cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, huyện, (dự kiến quý tháng 8 năm 2020).

- Thực hiện thu thập thông tin, báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2.2. Thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (15/5-30/6); hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

- Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

2.3. Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

- Chủ đề Công tác Gia đình năm 2020: Tiếp tục tuyên truyền chủ đề thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 “Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

+ Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020: tiếp tục thực hiện chủ đề “Yêu thương và Chia sẻ”;

+ Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”;

+ Chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 15/5-30/6/2020: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cáp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.

+ Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” lần thứ II trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Đề án “Giải pháp tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025”.

Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chủ đề trên đối với từng sự kiện thông qua các hình thức mít tinh, hội nghị, hội thảo; tọa đàm chuyên đề; tập huấn; tuyên truyền cổ động trực quan...

Các cơ quan truyền thông đại chúng ưu tiên thời lượng, tin bài và các chương trình truyền hình tuyên truyền trọng điểm về chủ đề của những sự kiện nêu trên và tập trung tuyên truyền về công tác gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình: tiếp tục triển khai thực hiện năm thứ 2 thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” theo Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh tại UBND xã Châu lý huyện Quỳ Hợp, UBND phường Nghi Thu thị xã Cửa Lò.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; các chương trình phối hợp thực hiện công tác gia đình của Sở Văn hóa, Thể thao và các ban, ngành, đoàn thể liên quan.

2.4. Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện bình đẳng giới trong gia đình;

- Công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình.

- Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Văn hoá và Thể thao:

- Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Công tác gia đình năm 2020, gồm:

+ Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; các văn bản, đề án, chương trình thuộc lĩnh vực Gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành phê duyệt, ban hành, triển khai trong giai đoạn 2010-2020 (đã nêu tại mục I).

+ Tổ chức hoạt động truyền thông trọng điểm trong các dịp: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình;

+ Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” lần thứ II.

+ Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn (tổ chức sơ kết 2 năm) thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại Huyện Quỳ hợp, Thị xã Cửa Lò;

+ Thực hiện thu thập, báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ Công tác Gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương;

+ Đẩy mạnh, phát triển nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam.

+ Kiểm tra, giám sát tại các địa phương về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình (Quý II và Quý IV).

2. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan (thành viên Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh).

- Chủ động triển khai, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung cần phối hợp liên ngành; đề nghị các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi trong quá trình triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động trong năm.

- Chỉ đạo việc triển khai và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tăng đầu tư nguồn lực của địa phương cho Công tác Gia đình.

- Chỉ đạo phòng Văn hóa, Thông tin tham mưu để ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Công tác Gia đình tại địa phương theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, gồm:

+ Tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; các văn bản, đề án, chương trình thuộc lĩnh vực Gia đình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành phê duyệt, ban hành, triển khai trong giai đoạn 2010-2020 (đã nêu tại mục I).

+ Tổ chức hoạt động truyền thông trọng điểm trong các dịp: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức Hội thi câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” lần thứ II.

+ Thực hiện thu thập, báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ Công tác Gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương;

+ Đẩy mạnh, phát triển các mô hình hiệu quả tại cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.

+ Riêng Huyện Quỳ hợp, Thị xã Cửa Lò tiếp tục thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và tiến hành tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện (2019- 2020)

Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, có liên quan, UBND các huyện, thành phố thị xã chủ động để tổ chức thực hiện tốt việc tổng kết, đánh giá, triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020 theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công./.

 


Nơi nhận:
- Như mục III (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT VX UBND tỉnh;
- Vụ Gia đình -Bộ VHTTDL (b/c);
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- CVP, PCVP VX UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Trâm).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đình Long