Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/HD-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác gia đình tại Nghị định số 02/2013/NĐ-CP; Công văn số 3748/BVHTTDL-GĐ ngày 20/9/2019 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc chuẩn bị tổng kết, đánh giá công tác gia đình năm 2020; Công văn số 497/BVHTTDL-GĐ, ngày 11/02/2020 về việc hướng dẫn thực hiện công tác Gia đình năm 2020;

UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Gia đình năm 2020 như sau:

I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2020

Tiếp tục tuyên truyền chủ đề công tác gia đình theo Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 102/NQ-CP, ngày 31/12/2014 “Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác gia đình. Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Tổ chức tổng kết, đánh giá: 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 81/NQ CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước”.

3. Tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các Chương trình, Đề án của Chiến lược.

4. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống gia đình; tổ chức các hoạt động, tuyên truyền về nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, về mối quan hệ tốt đẹp của các thành viên trong gia đình; công tác bình đẳng giới trong gia đình; công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình.

5. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các gia đình tại địa phương nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao gắn với công tác gia đình.

- Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020: tiếp tục thực hiện chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”;

- Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”;

- Chủ đề Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 5/5 - 30/6/2020: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.

Chuẩn bị tổng kết đánh giá kết quả các hoạt động tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021). Tiếp tục tuyên truyền chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” trong 2 năm 2020 - 2021. Rà soát, đánh giá, tổng kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam, các tấm gương tiêu biểu (cá nhân và tập thể) trong việc thực hiện Ngày Gia đình Việt Nam.

5. Kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác gia đình. Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh phát triển các mô hình Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Tham gia tập huấn và tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình, bình đẳng giới trong gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

7. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình, các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn các nội dung hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020. Phối hợp, tổ chức kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết đánh giá các nội dung: 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các Chương trình, Đề án của Chiến lược khi có thông báo hướng dẫn của Bộ.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11. Chuẩn bị nội dung tổng kết đánh giá kết quả các hoạt động tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021).

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép với nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Hội thi Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Phú Yên năm 2020; Hội thi Karaoke Gia đình Văn hóa lần I năm 2020.

2. Đề nghị các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, mặt trận và đoàn thể tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các quy định hiện hành xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả nội dung công tác gia đinh phù hợp với tình hình thực tế. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, các tiêu chí ứng xử trong gia đình; giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

Lồng ghép triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các Đề án thành phần của Chiến lược. Tổ chức tuyên truyền, truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và phát triển bền vững; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào các hoạt động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại bạo lực trẻ em; nâng cao nhận thức về các kỹ năng bảo vệ trẻ em (đặc biệt là trẻ em gái). Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em; phòng, chống đuối nước trẻ em. Triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến địa bàn dân cư, gắn kết tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em với đánh giá nông thôn mới, đô thị văn minh.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Kịp thời kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình các cấp. Xây dựng Kế hoạch triển khai quản lý Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Chỉ đạo việc thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVDTTDL, ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đảm bảo chính xác, trung thực nhằm phản ánh đúng tình hình bạo lực gia đình.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết đánh giá các nội dung: 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các Chương trình, Đề án của Chiến lược; Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 (Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” (Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2009).

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai thực hiện Công văn số 278/STC-HCSN ngày 25/01/2017 của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện một số nội dung về cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình theo Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính. Kịp thời cấp kinh phí hỗ trợ cho các mô hình Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

- Duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng của các Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng; lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào hoạt động của “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong các buổi họp thôn, của tổ chức, đoàn thể cơ sở; tổ chức các chiến dịch truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện Công tác gia đình năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên, đề nghị các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thanh phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình 06 tháng đầu năm trước ngày 10/6/2020 và cả năm trước ngày 30/11/2020 gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh (VBĐT);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (VBĐT);
- Ban TGTU; Ban VHXH HĐND tỉnh (VBĐT);
- BCĐ Công tác gia đình tỉnh (VBĐT);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (VBĐT);
- Các VP: TU, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh (VBĐT);
- Chánh, PVP UBND tỉnh (Châu) (VBĐT);
- UBND các huyện, TX, TP (VBĐT);
- Các Phòng: TH, HCQT, KGVX, TTTT;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng