Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CẦN THƠ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2030” GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Để đảm bảo triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án) đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ hoàn thiện về nhân cách, đẹp về tâm hồn, khỏe về thể chất, đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc tuyên truyền, xây dựng môi trường sống văn hóa lành mạnh, chăm lo phát triển con người một cách toàn diện.

3. Biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực; phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; đồng thời, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

II. CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2018 - 2020

a) Thu hút từ 50% người dân trở lên tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở.

b) Phấn đấu tuyên truyền, vận động từ 5% người dân trở lên đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

c) Có từ 95% hộ gia đình trở lên được công nhận là “Gia đình văn hóa” hàng năm, trong đó có từ 80% hộ gia đình trở lên giữ vững và được công nhận “Gia đình văn hóa” 03 năm liên tục.

d) Có 100% ấp, khu vực được công nhận “Ấp văn hóa”, “Khu vực văn hóa”, trong đó có ít nhất 80% ấp, khu vực được công nhận lại và giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khu vực văn hóa”.

đ) Có 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

e) Có 75/85 xã, phường, thị trấn được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

g) Có 32% người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên/ tổng dân số.

h) Phục vụ sách lưu động trung bình ít nhất 38.400 lượt người/năm;

i) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống và di sản văn hóa trong học đường cho khoảng 30.000 giáo viên và học sinh/năm trở lên.

2. Giải pháp thực hiện

a) Hoàn thiện hệ thống các văn bản, cơ chế, chính sách

- Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những tiêu chuẩn người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Nghị quyết số 45-NQ/TW).

- Tập trung biên soạn tài liệu về người Cần Thơ đưa vào chương trình học tập ngoại khóa cho phù hợp với từng đối tượng cấp học để giáo dục, rèn luyện các phẩm chất, tiêu chuẩn về người Cần Thơ.

b) Tuyên truyền, giáo dục

- Xây dựng và phổ biến “Bộ Hành vi ứng xử nơi công cộng” phù hợp với từng đối tượng (người dân, khách du lịch, sinh viên, học sinh các cấp).

- Tuyên truyền, phổ biến Quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.

- Tuyên truyền kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng (ưu tiên thanh niên, công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố) bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như hội thi, diễn đàn, tọa đàm, cổ động trực quan và qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...

- Phát huy di sản văn hóa:

+ Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cho lực lượng thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch;

+ Đổi mới hình thức trưng bày tại Bảo tàng thành phố và các di tích theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ;

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các di tích bằng các hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao ý thức bảo vệ, phát huy các di sản văn hóa đạt hiệu quả.

c) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

- Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị rộng khắp, hiệu quả, chất lượng; đặc biệt là các danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

- Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Nhân rộng các mô hình hiệu quả, biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

- Tập trung nguồn lực xây dựng môi trường học tập, xã hội học tập trong toàn thành phố thông qua hệ thống Thư viện (cung cấp những sản phẩm, dịch vụ thông tin hữu ích, phù hợp cho mọi người dân, mọi lứa tuổi, đặc biệt là thanh thiếu niên và nhi đồng).

- Tăng cường công tác quản lý, đầu tư, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa ở cơ sở đạt hiệu quả; đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch tượng đài, quảng trường, rạp chiếu phim và rạp hát.

d) Biểu dương, khen thưởng

- Biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến có tinh thần vượt khó, sáng tạo, đạt thành tích xuất sắc trong lao động, học tập.

- Xây dựng danh hiệu “Người Cần Thơ tiêu biểu” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo Nghị quyết số 45-NQ/TW.

đ) Nâng cao thể lực

- Nâng cấp, tu bổ các công trình thể dục, thể thao của Hội khỏe Phù Đổng; đồng thời, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể thao học đường thành cơ sở tuyển chọn nhân tài cho thể thao thành tích cao của thành phố.

- Đảm bảo các điều kiện về nhân lực và vật lực cho công tác giáo dục thể dục thể thao trong học đường, giúp học sinh có điều kiện tham gia rèn luyện sức khỏe và tập luyện, thi đấu các môn thể thao.

- Tạo điều kiện cho huấn luyện viên, giáo viên giảng dạy thể dục thể thao trong nhà trường được tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Vận động xã hội hóa để đầu tư các thiết chế thể thao ở cơ sở; mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động thể thao quần chúng; đồng thời, khôi phục và phát triển các môn thể thao dân gian, phổ biến các môn thể thao hiện đại, thể thao giải trí gắn với phát triển du lịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại Kế hoạch này.

- Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án, các hội thảo và Hội nghị sơ kết.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn chương trình xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong hệ thống trường học thông qua các hoạt động ngoại khóa và chọn một số trường để tổ chức thí điểm dạy thể nghiệm; đồng thời, hướng dẫn các trường triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ; tổng kết rút kinh nghiệm giai đoạn 2018 - 2020 và phổ biến nhân rộng mô hình.

c) Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố

Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các hình thức khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố và đơn vị có liên quan thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối, bố trí nguồn vốn phù hợp với nguồn kinh phí đã được phê duyệt; đồng thời, lồng ghép các mục tiêu của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của thành phố.

đ) Sở Tài chính

Cân đối, bố trí ngân sách hàng năm thực hiện Đề án.

e) Sở Thông tin và Truyền thông

Định hướng nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về con người Cần Thơ.

g) Các sở, ban, ngành thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch này.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực xây dựng và phát triển con người Cần Thơ; chủ động hợp tác quốc tế và kêu gọi viện trợ phù hợp mục tiêu, yêu cầu của thành phố về xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2030; đồng thời, kịp thời đề xuất khen thưởng tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành phố.

i) Ủy ban nhân dân quận, huyện

- Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển con người Cần Thơ.

2. Kinh phí thực hiện

a) Nguồn kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030”.

b) Căn cứ vào nhiệm vụ được giao hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định.

c) Ủy ban nhân dân quận, huyện cân đối kinh phí địa phương cho hoạt động tại quận, huyện.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện gửi báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch này về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm